Publisert: , Oppdatert:
- Jeanette Assev-Lindin

Ny forskrift om merking av anlegg som brukes til fornybar energiproduksjon

Med den nye forskriften på plass blir anlegg som benyttes til fornybar energiproduksjon mer synlig for skipstrafikken. Forskriften trer i kraft 1. januar 2017.

Fra 1. januar 2017 trer en ny forskrift om merking av innretninger for fornybar energiproduksjon i kraft. Innretninger som dette gjelder er eksempelvis vindmøller, anlegg for tidevannskraft og bølgekraft.

Potensialet for fornybar energiproduksjon i norske kyst- og havområder er stort, og det er et uttalt mål å legge til rette for at deler av dette potensialet kan tas i bruk på en effektiv og forsvarlig måte.  Fra 1. januar trer regler om merking av innretninger for fornybar energiproduksjon i kraft. Reglene sikrer at anleggene blir godt synlige for skipsfarten.

Både havenergilova og havne- og farvannslova er sentrale ved etablering av innretninger for fornybar energiproduksjon. For å få et samlet og brukervennlig regelverk om merking og sikkerhetssoner i tilknytning til slike anlegg har Olje- og energidepartementet overført myndigheten til å fastsette regler om merking og sikkerhetssoner etter havenergilova til Samferdselsdepartementet.  Samferdselsdepartementet sendte våren 2016 ut et forslag til forskrift. Forskriften ble fastsatt 15. september 2016, og trer i kraft 1. januar 2017.

Forskriften gjelder i indre farvann, sjøterritoriet, økonomisk sone og på kontinentalsokkelen. Forskriftforslaget inneholder krav til at innretninger for fornybar energiproduksjon skal merkes slik at de til enhver tid er godt synlige for sjøfarende. Detaljerte bestemmelser for lyssignal, farge og andre konkrete merketiltak fremgår av vedlegg 1 til forskriften. Forskriften fastsetter også en vedlikeholdsplikt for eier av slike innretninger.

Videre sier forskriften at Kystverket ved forskrift kan opprette en sikkerhetssone i tilknytning til innretningen.

Siste nytt