Publisert: , Oppdatert:

Oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram i innseilingen til Moss

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3, 12-8, 12-9 og 14-2 og Forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av detaljreguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for farleden i innseilingen til Moss i Moss og Rygge kommuner.

En foreløpig avgrensing av planområdet er angitt på oversiktskartet. Planområdet kan bli redusert underveis i prosessen.

Reguleringsarbeidet utføres av Asplan Viak AS på oppdrag fra Kystverket Sørøst. Det er utarbeidet et forslag til planprogram som sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med at det meldes oppstart av reguleringsplanarbeid. Planprogrammet og mer informasjon om planarbeidet finnes på kommunenes nettsider: www.moss.kommune.no og www.rygge.kommune.no samt Kystverkets nettside www.kystverket.no.

Formålet med planen er å legge til rette for å gjennomføre tiltak i farleden ved «Steinergrunnen» og «Espenesgrunnen» for å bedre manøvreringsarealet og sikkerheten i innseilingen til Moss.

Nærmere opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til:
Kystverket Sørøst v/ Kristine Pedersen-Rise, telefon 37 01 97 17 eller e-post: kristine.pedersen-rise@kystverket.no

Innspill til oppstartsmeldingen og planprogrammet sendes til:
Kystverket Sørøst, Postboks 1502, 6025 Ålesund, eller post@kystverket.no innen 12. februar 2017 og merkes med saksnr. 15/1660.

Relaterte dokumenter

Siste nytt