Publisert: , Oppdatert:

NTP: Forfallet stanset, etterslepet skal fjernes

Økte bevilgninger har stanset forfallet av riksveger, jernbanen og kystens anlegg. Transportetatene vil fjerne etterslepet i planperioden. Kostnadene er beregnet til 55-60 milliarder kroner. Å ta vare på infrastrukturen har høyeste prioritet fordi dette gir mer effektiv og sikker transport.

Riksvegene

I dag er riksvegnettet preget av betydelig vedlikeholdsetterslep, noe som medfører høyere driftskostnader. God standard med optimal drift og vedlikehold er effektivt og sikkert både for privatbilister og for næringstransport.

Totalt settes det av 36 milliarder kroner til å fjerne forfallet på riksvegene. Det vil koste om lag 8,5 milliarder kroner i året å drifte og vedlikeholde riksvegene – omtrent likt fordelt på daglig drift og vedlikeholdsarbeid. Godt vedlikehold gjør vegene mer robuste for endringer i klimaet.

Tunnelsikkerhet

Transportetatene prioriterer å utbedre 200 tunneler for å møte kravene i sikkerhetsforskrifter. Prosjekter på TEN-T nettet prioriteres innen 2019.

Ytterligere om lag 250 tunnelene på riksvegnettet trenger utbedringer. Men dette må komme etter de prioriterte tunnelene som har en frist i 2019. Arbeidene omfatter særlig tunnelbelysning og vann- og frostsikring

Fylkesvegene

Fylkeskommunene eier 44.300 kilometer veg. Etterslepet i vedlikehold på fylkesvegene øker. For kritisk infrastruktur som tunneler, bruer og ferjekaier bør det vurderes et eget fornyelsesprogram.

Kystens infrastruktur

Kystverkets vedlikeholder moloer, fyrlykter og sjømerker langs hele kysten. Kystverkets beregnede etterslep er på 2,5 milliarder kroner.

Transportetatene legger til grunn at sjømerker og fyr i dårlig forfatning rustes opp eller erstattes innen 2023, mens vedlikeholdet av moloer og kaier vil være ajour innen 2029. I et 30 års perspektiv vil mye av dagens installasjoner erstattes av LED-lykter med automatisk overvåking, noe som vil innebære driftsbesparelser.

Jernbanen

Deler av jernbanens infrastruktur har passert sin normale levetid. Dette fører til flere feil, høyere kostnader til feilretting og mindre punktlig drift. Transportetatene legger opp til at Jernbanens vedlikeholdsetterslep på 18 milliarder kroner fjernes i perioden.

Jernbanen skal utrustes med signalanlegget ERTMS. Dette vil bidra til rimeligere vedlikehold og større driftsstabilitet.

Avinor

Det er god standard og lite etterslep innen luftfart. Avinor vil i løpet av planperioden fortsette å oppgradere sine anlegg i henhold til krav og egne standarder.

 

 

Siste nytt