Publisert: , Oppdatert:

NTP: Nye mål om økt sikkerhet i transportsektoren

Et stadig bedre transportsystem skal ta oss nærmere nullvisjonen. I løpet av NTP-perioden 2018-2029 er målet at antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken kommer ned til under 350 i året. I 2015 var over 800 drepte og hardt skadde.

- Vi har gjort mye som har gitt gode effekter. Å komme videre ned vil kreve enda mer, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Veger og trafikanter

Målsettingen krever blant annet økt satsing på møtefrie veger, forsterket midtoppmerking og tiltak for å forhindre utforkjøringsulykker og påkjørsler av fotgjengere og syklister.

Halvparten av trafikken på riksveier går på møtefri veg (med fartsgrense 70 km/t og høyere). Forsterket oppmerking mellom kjørebanene har fortsatte et potensiale. Vegen bør ha 7,5 meter bredde, og det skal vurderes hvor det kan være hensiktsmessig å utvide vegbredden.

Vegvesenet arbeider også for at riksveger med fartsgrense med minst 70 km/t utformes med siderekkverk, ettergivende master, profilert kantlinje og utbedring og skilting av krappe kurver innen 2024.

Det har vært en urovekkende utvikling for MC og moped. I samarbeid med Norsk motorsykkelunion arbeider Vegvesenet med en ny strategi for MC og moped.

Fartsmåling og automatisert trafikkontroll (ATK), sammen med førerstøttesystemer og kontinuerlig påvirkning av sjåførenes holdninger har et potensiale for ytterligere å bedre trafikantenes atferd, og dermed bidra til nedgang i ulykkestallene. Det gjennomsnittlige fartsnivået har i flere år gått noe ned, noe som er et positivt bidrag til økt trafikksikkerhet.

Sikkerhet til sjøs

Sjøfarten har generelt et høyt sikkerhetsnivå, både i forhold til personulykker og for hendelser med akutt forurensning. Utfordringer med tap av menneskeliv er hovedsakelig knyttet til fritidsbåtflåten. I 2015 omkom 37 personer i ulykker i fritidsbåt. Transportetatene foreslår derfor i sterkere grad å prioritere tiltak rettet mot denne målgruppen. Kystverket anbefaler merking av seilingsleder for fritidsfartøy, havne- og miljøtiltak samt forebyggende og holdningsskapende arbeid.

Jernbanen

Jernbanen har høy sikkerhet, og ingen passasjer er drept siste ti år. De ulykkene som er skyldes i hovedsak hendelser på planoverganger, personer i sporene og hendelser med skred. Planoverganger representerer den største risikoen målt i antall drepte og skadde, og Jernbaneverket arbeider etter en plan for å sikre og sanere planoverganger. Målet er å mer enn halvere tallet på ulykker på planovergang i løpet av perioden.

Luftfart

Avinor vil opprettholde det høye sikkerhetsnivået i kommersiell flygning. Transportetatene oppfordrer aktørene innen innlands helikopteroperasjoner, luftsport og allmennflyging å ta ytterligere sikkerhetsinitiativ sammen med tilsynsmyndighetene.

Kontaktperson: Kommunikasjonsdirektør i Kystverket, Solveig Moe Frøland,  telefon 922 08 089. 

Siste nytt