Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Planlegger nytt overvåkingssystem for tidlig varsling

Som et ledd i å styrke sjøtrafikkovervåking og sjøsikkerhet setter Kystverket i gang forprosjektering av et automatisk system for tidlig varsling av uønskede hendelser til sjøs. Arbeidet skjer i samarbeid med Kongsberg Norcontrol og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Signerte avtale med Kongsberg Norcontrol IT
En samarbeidsavtale for forprosjektering av et nytt overvåkingssystem ble torsdag 9. juni signert i Haugesund av avdelingsleder Jon Leon Ervik ved Kystverkets Senter for los og VTS (til venstre) og administrerende direktør Per Erik Kristoffersen i Kongsberg Norcontrol IT. Foto: Anne Grethe Nilsen/Kystverket.

I forprosjekteringen skal Kystverket kartlegge behov, kompetanse og eksisterende overvåkingssystemer som kan brukes til å få tidlig varsling om uønskede hendelser i kystnært og åpent farvann.

Arbeidet skal resultere i en rapport som vil legge grunnlaget for videre utvikling og realisering av et nytt overvåkingssystem, med utgangspunkt i systemer som Kystverket bruker i dag.

‒ Selv om vi har gode systemer og rutiner for trafikkovervåking langs kysten og til havs, ligger det et stort potensial i å oppdage hendelser og situasjoner tidligere enn vi gjør i dag. Gjennom teknisk utvikling kan vi styrke tidlig oppdagelse av unormale hendelser og dermed styrke vår reaksjonsevne til å iverksette forebyggende tiltak, opplyser avdelingsleder Jon Leon Ervik i Kystverkets Senter for los og VTS.

Imøtekomme fremtidens sjøtransport

I en sjøsikkerhetsanalyse som i 2014/15 ble gjennomført av Kystverket på bestilling fra Samferdselsdepartementet, viser prognoser at skipstrafikken vil øke med 41 prosent frem mot 2040. I følge analysen kan mangel på iverksetting av nye risikoreduserende tiltak eller mangel på forbedringer av eksisterende risikoreduserende tiltak føre til flere skipsulykker og akutte forurensningshendelser. Teknisk videreutvikling av dagens overvåkingsteknologi vil i så måte være et viktig tiltak for å imøtekomme fremtidige trender og utviklinger innen sjøtransport.

‒ Vi ser nå først og fremst på å utvikle et system for sjøtrafikksentraltjenesten, men tar også høyde for at dette kan bli et system som kan tas i bruk av andre fagområder i Kystverket og andre offentlige myndigheter med maritime interesser, sier Ervik.

Forprosjekteringen er i tråd med føringer i regjeringens nylige stortingsmelding ”På rett kurs ‒ Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning”, som viser til behovet for nye forebyggende tiltak for å opprettholde og styrke det høye sikkerhetsnivået innen sjøtransport.

Stor trafikkmengde

Norge har en sterkt trafikkert kystlinje. Skipstrafikken overvåkes døgnlig av fem sjøtrafikksentraler i spesielt utsatte og trafikkerte kystnære farvann og i havområdene. Årlig registreres det rundt 360.000 skipsbevegelser i tjenesteområdene til fire av Kystverkets sjøtrafikksentraler som overvåker og regulerer skipstrafikk i kystnært farvann. Disse har spesiell fokus på risikofartøy i miljøsårbare og sterkt trafikkerte farvann.

I tillegg overvåker den femte sjøtrafikksentralen i Vardø transittrafikk og risikotrafikk i havområdene. Årlig utgjør dette opp mot 1900 risikofartøy som omfatter alle fartøy over 5000 bruttotonn eller fartøy med spesielt farlig last om bord som går i transitt eller i internasjonal fart. Sjøtrafikksentralen i Vardø overvåker også oljeomlastingsoperasjoner som utføres mellom skip.

Sjøtrafikksentralene overvåker i dag skipstrafikken med radar, det automatiske skipsidentifikasjonssystemet AIS og meldingssystemet SafeSeaNet Norway. Det nye overvåkingssystemet vil ved hjelp av såkalte ”smarte agenter” eller digitale algoritmer, samle inn og behandle store mengder data for å oppdage avvik i trafikkbildet. Dette kan være fartøyers fart eller kurs som avviker fra det som betegnes som en normal seilas.

Finne nåla i høystakken

‒ Vi ønsker å utvikle en effektiv måte til å få tidlig varsling om nåla i høystakken, det ene fartøyet som skiller seg ut fra mengden. Enda tidligere varsling om enkeltfartøy eller enkeltsituasjoner styrker vår evne til å forebygge og avverge situasjoner som potensielt kan ha store konsekvenser, påpeker Ervik.

Hendelser som vil kunne oppdages ved hjelp av et slikt overvåkingssystem kan eksempelvis være fartøy som reduserer fart som følge av maskinskade, eller fartøy som avviker kurs som følge av illegale hensikter.

Siste nytt