Publisert: , Oppdatert:

Forbedrer innseiling KVALSUNDET – TROMSØ

Nå skal det bli tryggere å seile inn og ut til Tromsø gjennom Kvalsundet. Arbeidet med å utbedre innseilingen er i gang.  

Innseilingen til Tromsø havn er i dag begrenset av seilingshøydene under Tromsøysundbrua og Sandnessundbrua, og dybden i Kvalsundet. De største fartøyene har måttet ta omveier for å komme trygt inn og ut til Tromsø. Utbedringen av farleden gjennom Kvalsundet gir disse skipene dermed en besparelse på 160 km.

Næringsutvikling og farledsutvikling
Tromsø havn har gjennom sine ambisiøse utbyggingsprosjekter de siste år økt trafikken av store fartøy betraktelig, og venter stor økning i årene fremover. Dette gjelder spesielt cruiseskip og offshorefartøy. Tiltaket som Kystverket nå sørger for, vil gi færre kursendringer for fartøyene og forventes å gi en enklere seilas gjennom Kvalsundet, med redusert fare for grunnstøtinger.

Utbedringen, som Kystverket er byggherre for, omfatter utdyping og oppføring av nye navigasjonsinstallasjoner for farleden gjennom Kvalsundet mellom Kvaløya og Ringvassøy i Troms. Kvalsundet skal utdypes til en farledsbredde på 150 meter, en farledsdybde på 11 meter i sørlige del og 12 meter i nordre del, hvor det er større bølgepåkjenning, som medfører større behov for dybde.

Jobber på to grunner
Entreprenøren Fyllingen Sjø AS startet tidlig i mai med mudring av løsmasser, boring og sprengning.  Kvalsundet er svært strømutsatt, med høyeste strømhastighet på rundt 6 knop. Dette setter store krav til planlegging og presisjon i arbeidet. Hittil har entreprenøren arbeidet på grunnene Brureskjærtaren og Nordre Lysegrunnen. Samlet er det mudret ca. 1000 m3 løsmasser, boret om lag 500 hull, og sprengt fire salver ved disse to grunnene.

Prosjektet i sin helhet omfatter mudring av fire grunner med totalt ca. 20 700 m3 løsmasser og fjell, bygging av syv større fundamenter for navigasjonsinnretninger med utstyr, oppsetting av ni mindre navigasjonsinnretninger, samt fjerning av gamle sjømerker.

Sprengsteinmasser fra utdypingen blir deponert i en underfylling for en molo i Breivika i Tromsø, mens løsmasser blir deponert i et sjøbunnsdeponi i Kvaløyvågen. Tiltaket har en kostnadsramme på 70 MNOK. Entreprenøren har frist til å ferdigstille av sin del av prosjektet til 1. oktober.

Utbedringsarbeidet oppfyller Kystverkets tre hovedmål:
1. Bidra til effektiv sjøtransport.
2. Sikre trygg ferdsel i norske farvann og havområder.
3. Hindre/begrense miljøskade som følge av akutt forurensning i norske havområder eller på norsk territorium.

Bildene viser arbeidet som er påbegynt. Ene bildet viser første salve som ble sprengt ved Nordre Lysegrunnen i dag 31.05. Entreprenøren benytter varselsalver for å skremme bort fisk før hovedsalven fyres av. Sprengningen på bildet ble foretatt med ca. 800 kg dynamitt. Ingen død fisk eller fugl ble observert etter sprengningen.

Siste nytt