Publisert: , Oppdatert:

Høring av endringer i lospliktforskriften - begrensninger i lokale farleder for bruk av farledsbevis

Lospliktforskriften kapittel 3 gir regler for utstedelse og bruk av farledsbevis. Farledsbevis utstedes for enkeltfarleder eller for større områder av kysten. Kystverket har nå på høring forslag til endringer i dette kapittelet.

Vedlegg 3 til lospliktforskriften inneholder en liste over farleder hvor det er satt begrensninger for bruk av farledsbevis. Vedlegget foreslås nå endret på bakgrunn av anbefalingene i rapporten Risikoanalyse av farleder – Lengdebegrensninger ved bruk av farledsbevis”, DNV-GL 29. januar 2016, nr. 2015-1087.

Totalt 37 farleder er omfattet av rapporten. Det er farleder fra Vestlandet og nordover som er berørt av endringer. For 8 farleder medfører anbefalingene at lengdegrenser i enten klasse 1 eller 2 økes eller fjernes. I 15 farleder strammes lengdegrensen inn eller det innføres begrensninger hvor det tidligere ikke har vært reguleringer. I 5 farleder strammes lengdegrensen inn i klasse 2, mens dagens grense videreføres som grense i klasse 1. For resten av farledene er det.

Høringsdokumentene finner du under. I høringsbrevet finner du også mer om bakgrunnen for endringsforslagene.
 
Merknader til forslagene sendes Kystverket innen 25. november 2016.
Merknader sendes per post eller epost. Adresser finner du i dokumentet Høring av endring i lospliktforskriften - vedlegg 3. (vedlegg) 

Siste nytt