Publisert: , Oppdatert:

Høring: Forslag om å oppheve kravet om manuell posisjonsrapportering på Svalbard

På vegne av Samferdselsdepartementet sender Kystverket på høring endringer i forskrift 30. desember 2009 nr. 1846 om havner og farvann på Svalbard. Endringene inneholder et forslag om å oppheve kravet om manuell posisjonsrapportering for fartøy som ferdes på Svalbard. I tillegg gjøres noen mindre justeringer i forskriften. Høringsfristen er satt til 10. februar 2017.

I dag er det et krav om at alle fartøy som fører passasjerer, samt alle fartøy over 24 meter, skal rapportere til sjøtrafikksentralen i Vardø når de ferdes i farvannet på Svalbard. Rapporten skal inneholde informasjon om blant annet fartøyets identitet, posisjon og videre seilingsrute, og skal avgis hver 12. time. Det rapporteres enten ved hjelp av VHF eller meldingssystemet SafeSeaNet Norway. De fartøy som har krav om sporing hver 6. time eller oftere (LRIT - Long Range Identification and Tracking  eller VMS -  Vessel monitoring System), har imidlertid unntak fra å rapportere. Det vil i praksis si at de fleste fartøy som ferdes på Svalbard vil være unntatt fra dette kravet.

Når kravet om rapportering ble innført i 2008 ble det blant annet pekt på at det er viktig å vite hvor fartøyene befinner seg, ikke bare for deres egen sikkerhet, men også ut i fra et behov for å vite hvilke andre fartøy som er i nærheten og eventuelt kan komme til unnsetning i situasjoner hvor det er fare for menneskeliv eller forurensning. Siden den gang har det blitt innført losplikt på Svalbard,  man har fått mulighet til trafikkovervåkning av nordområdene via satellitt og man har fått erfaring med overvåkning via LRIT

Kystverket har foretatt en gjennomgang av data som mottas gjennom posisjonsrapporteringen, samtidig som man har foretatt en vurdering av dagens mulighet for automatisk trafikkovervåkning ved hjelp av AIS.  Konklusjonen er at det ikke lenger er hensiktsmessig å ha et krav om manuell rapportering.  Det vil være mer hensiktsmessig å satse på utbygging av trafikkovervåkningen på Svalbard. Det kan også vurderes om det skal videreføres en frivillig ordning for de fartøy som ønsker det.

Alle som har merknader til forslaget er velkommen til å sende inn sine kommentarer og vurderinger. Disse sendes per post til Kystverket, Serviceboks 1502, 6025 Ålesund eller per e-post til post@kystverket.no.

Høringsfristen er  10. februar 2017.

Spørsmål kan rettes til:

Høringsdokumenter:

Siste nytt