Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Ny AIS-basestasjon er etablert på Spitsbergen

Kystverkets har satt i drift den første av fire nye landbaserte AIS-basestasjoner som skal etableres på Svalbards største øy, Spitsbergen. Utbygging av landbasert AIS infrastruktur er et viktig ledd i styrkingen av maritim trafikkovervåking på Svalbard.

Basestasjonen sitter på 1000 meters høyde og gjør det mulig å følge skipsbevegelser over en avstand på 60 nautiske mil. Innen utgangen av året vil også ytterligere to AIS-basestasjoner settes i drift på Spitsbergen. Den fjerde er planlagt satt i drift i begynnelsen av 2018.

‒ Sammenlignet med fastlandet, har vi erfart at de spesielle og tøffe forholdene på Svalbard gjør etablering av landbasert AIS her mer utfordrende. Spesielt når det gjelder planlegging, logistikk og gjennomføring av arbeidet. Men nå er all infrastruktur på plass, og vi satser på å få de to neste AIS-basestasjonene fortløpende i drift før året er omme, sier senioringeniør Harald Åsheim i Kystverket.

Utbygging av landbasert AIS  (Automatic Identification System) på Svalbard vil styrke sjøtrafikkovervåkningen som utføres av Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø. Landbasert AIS gir fullverdig og tidsriktig oversikt over trafikkbildet i dekningsområdet dersom alvorlige eller uønskede hendelser skjer, og styrker myndighetenes mulighet til å gi assistanse eller iverksette skadebegrensende tiltak.

Data fra basestasjonen inngår i nettverket AIS Norge, som er tilgjengelig for andre nasjonale myndigheter, eksempelvis Hovedredningssentralene, politiet, Tollvesenet og Forsvaret. AIS blir brukt av de fleste beredskapsetatene for blant annet overvåking av skipstrafikk, og koordinering av redningsaksjoner og aksjoner mot akutt forurensning.

I dag overvåkes skipstrafikken utenfor Svalbard ved hjelp av satellittbasert AIS, men denne type overvåking gir ikke kontinuerlig trafikkovervåking. Norges AIS-satellitter passerer Svalbard med 90 minutters intervaller og gir trafikkinformasjon i en periode på fem til ti minutter, mens landbasert AIS vil kunne gi oppdaterte data over skipsbevegelser hver 10. sekund.

Fakta

  • I en sjøsikkerhetsanalyse som i 2014/15 ble gjennomført av Kystverket på bestilling fra Samferdselsdepartementet, ble utbygging av landbasert AIS identifisert som et viktig tiltak for å styrke maritim trafikkovervåking på Svalbard.
  • I 2015 ble det registrert over 600 lospliktige seilaser på Svalbard, av disse nærmere 230 passasjer- og cruiseskip og rundt 180 lasteskip.
  • AIS er et automatisk identifikasjonssystem som er innført av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å øke sikkerheten for skip og miljø, og forbedre trafikkovervåking og sjøtrafikktjenester.
  • Kystverket etablerte i 2005 nettverket AIS Norge, som består av om lag 50 basestasjoner som fanger opp informasjon om alle skip over 300 bruttotonn som seiler i internasjonal fart.
  • I senere år har Kystverket satt opp AIS prøvestasjoner på Bjørnøya, Hopen og ved Svea på Svalbard.
  • Kystverket drifter AIS Norge og distribuerer AIS data til andre offentlige myndigheter som har myndighetsoppgaver innen sivil trafikkovervåking og beredskap for å hindre og håndtere ulykker til sjøs.

Siste nytt