Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Planlegger for fremtidens trafikkøkning

Styrking av sjøtrafikksentraltjenesten er et viktig satsingsområde for å imøtekomme utfordringer knyttet til forventet økning i skipstrafikk og ulykkesrisiko de neste 25 årene. Nå begynner Kystverket arbeidet med å utvide tjenesteområdet til sentralene og utviklingen av smartere overvåkingssystemer.

En Sjøsikkerhetsanalyse utarbeidet av DNV GL for Samferdselsdepartementet i 2014, forespeiler en økning på rundt 41 prosent i mengde skipstrafikk langs norskekysten frem mot 2040. Økningen i trafikk vil også medføre økt risiko for grunnstøtinger og andre ulykker. I analysen er styrking av sjøtrafikksentralene identifisert som et viktig sjøsikkerhetstiltak for å imøtekomme denne utviklingen.

I disse dager pågår det en omfattende fornying av sjøtrafikksentraltjenestens sensorer og overvåkingssystemer. Tre av fem sjøtrafikksentraler er blitt utstyrt med ny overvåkingsteknologi. Fornyingen av de to siste sentralene skal ferdigstilles i løpet av 2017.

– Kystverkets satsing på å utvikle moderne overvåkingssystemer styrker sjøtrafikksentralenes evne til å oppdage potensielt farlige situasjoner og avverge ulykker, sier Trond Ski ved Sjøsikkerhetsavdelingen i Kystverket.

– En videre utvikling vil gjøre det mulig for oss å overvåke en større andel av kysten enn vi gjør i dag, påpeker han.

Som et av tiltakene for å øke sjøsikkerheten legges det også stor vekt på utvikling av brukervennlige digitale informasjonstjenester overfor skipsfarten. 

Ønsker å utvide tjenesteområder

Tall fra 2016 viser en negativ trend i antall uønskede hendelser til sjøs. I fjor ble det rapportert inn 67 grunnstøtinger til Kystverket, hvorav de fleste involverte passasjerfartøy og fraktefartøy. De siste fire årene har det gjennomsnittlig vært 75,5 grunnstøtinger hvert år. Nasjonale og internasjonale analyser viser at overvåking fra sjøtrafikksentraler reduserer risikoen for at det oppstår ulykker som grunnstøtinger.

– Vi erfarer at sjøtrafikksentralene har en god risikoreduserende effekt i sine tjenesteområder. Å utvide tjenesteområdet til sjøtrafikksentralene vil således være et viktig forebyggende tiltak som kan bidra til å redusere antallet grunnstøtinger, påpeker Ski.

Kystverket har i år fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å forberede en utvidelse av tjenesteområdet til sjøtrafikksentralene til farvann der sjøtrafikken representerer en relativ høy risiko. I første omgang kan farvannet mellom Fedje og Kristiansund bli innlemmet i tjenesteområdet til sjøtrafikksentralene på Vestlandet.

– Mye tyder på at vi starter arbeidet med å bygge ut radardekning i dette området allerede i 2018, sier Ski.

Sjøtrafikksentralene på Vestlandet har nylig vært gjennom en omfattende teknisk oppgradering, og er derfor godt rustet til å ta på seg ytterligere overvåkingsoppgaver.

Driver forebyggende arbeid

Til enhver tid er det registrert i underkant av 3000 fartøy i Kystverkets overvåkingssystemer, som omfatter skipstrafikk langs hele norskekysten og i havområdene utenfor Svalbard. Sjøtrafikksentralene overvåker i dag kun en liten del av dette farvannet og disse fartøyene.

– Sentralene overvåker kun farvann der skipstrafikken generelt utgjør en særlig høy risiko, forklarer Ski.

– Videre overvåkes enkeltfartøy langs kysten som utgjør en høy risiko grunnet sin last eller sin størrelse, sier han.

Til enhver tid er Kystverkets fem sjøtrafikksentraler bemannet med ti trafikkledere som følger skipstrafikken i sine definerte tjenesteområder. I 2016 utførte sjøtrafikksentralene i Sør-Norge samlet nærmere 7000 inngrep i skipstrafikken. Dette tilsvarer ca. 580 inngrep i måneden, eller fem inngrep i døgnet ved den enkelte sjøtrafikksentral. De fleste inngrep som blir utført av sentralene er mindre kurs- eller fartsendringer for å avverge uønskede trafikksituasjoner, men med jevne mellomrom gjør sentralene også mer akutte inngrep som er nødvendige for å hindre skipsulykker.

Samme år registrerte sjøtrafikksentralen i Vardø rundt 160 fartøy i drift langs norskekysten. I slike tilfeller er sjøtrafikksentralen i tett kontakt med de aktuelle fartøyene og setter i gang forebyggende tiltak som varsling og mobilisering av bistandsressurser.

Fakta

Se bilder fra sjøtrafikksentraltjenesten på Flickr

  • Fartøysbevegelser overvåkes og reguleres fra vaktposisjoner ved Kystverkets fire sjøtrafikksentraler i Horten, Brevik, Kvitsøy, Fedje og Vardø. De fire sjøtrafikksentralene i Sør-Norge overvåker og regulerer skipstrafikk i kystnære farvann i Sør-Norge, hvor risikoen for ulykker og miljøskader er størst.

  • Sjøtrafikksentralen i Vardø holder oppsyn med fartøy som seiler langs hele norskekysten utenfor områder som er dekket av sjøtrafikksentralene i Sør-Norge, med spesiell oppmerksomhet på fartøy med farlig eller forurensende last.

  • I 2016 klarerte de fire sjøtrafikksentralene i Sør-Norge opp mot 410 000 seilaser i sine tjenesteområder. Dette er en økning på ca. 40 000 fra året før. Den store økningen skyldes flere registrerte seilingsklareringer i Oslofjorden etter at Horten sjøtrafikksentral 1. oktober 2015 overtok trafikkregulering- og overvåking i Oslo havn. Sjøtrafikksentralene i Brevik, Kvitsøy og Fedje hadde tilnærmet lik trafikk som året før.

  • Ferger og passasjertrafikk står for majoriteten av trafikken, deretter lasteskip, standby- og supplyfartøy til offshorenæringen og produkttankskip.

Siste nytt