Publisert: , Oppdatert:
- Per Erik Ose

Kystverket ser på neste generasjon lys og strømkilder

Under en IALA-kongress i Tyskland delte Kystverket nylig sine erfaringer og kompetanse på lyskilder, solcelle og batteri i utfordrende klima og miljø. Temaet for kongressen var bærekraftig løsninger på lyskilder, energikilder og batterityper for fremtiden.

Utforende miljø og klimatiske forhold gjør at verden ser til norske Kystverket og våre erfaringer og løsninger for strøm- og lyskrevende navigasjonshjelpemidler. Nylig deltok en delegasjon fra senter for farled fyr og merker (FFM) på en IALA-kongress tyske Koblenz.

Internasjonale standarder

IALA er en internasjonal organisasjon, etablert i 1957, som samler ekspertise på maritime navigasjonshjelpemidler, myndigheter, produsenter og konsulenter, samt vitenskapelige og opplæringsinstitusjoner fra alle deler av verden. Formålet med organisasjonen er å legge grunnlag for å utveksle og sammenligne erfaringer i felles anbefalinger og standarder.

IALA oppfordrer sine medlemmer til å arbeide sammen i en felles innsats for å sørge for mest mulig like hjelpemidler til navigasjon over hele verden, og for å sikre at fartøyene beveger seg på en så trygg, rask og kostnadseffektiv måte som mulig – samtidig som det er et mål å beskytte miljøet.

Tatt i betraktning behovene til sjøfolk, utviklingen i teknologi og de krav og begrensninger av hjelpemidler til navigasjon myndigheter, er det etablert en rekke tekniske komiteer for å bringe sammen eksperter fra hele verden. Arbeidet med komiteene er rettet mot å utvikle felles standarder for beste praksis gjennom publisering av IALA Anbefalinger og retningslinjer.

Arbeidet sikrer at sjøfolk har navigasjonshjelpemidler som vil møte deres behov både nå og i fremtiden. Dermed bidrar IALA aktivt til en reduksjon av sjøulykker, økt sikkerhet for liv og eiendom til sjøs, samt beskyttelse av det marine miljø. IALA oppfordrer også samarbeid mellom nasjoner for å bistå utviklingsland i å etablere hjelpemidler til navigasjon nettverk i samsvar med graden av risiko for den aktuelle vassdraget.

Kystverkets erfaringer

Kystverket er mangeårig medlem av IALA, og på årets kongress deltok FFM, representert ved leder Leif Arne Larsen, samt senioringeniørene Per Erik Ose og Rolf Holtet. Årets kongress omhandlet sluttføring av arbeidet om anbefalinger for fremtidens løsninger på lyskilder, energikilder og batterityper.

Kongressen ble holdt i Koblenz i Tyskland. De to første dagene ble brukt til informasjon i form av presentasjoner fra ulike medlemsland rundt gjeldende tema. Kystverkets bidrag, presentert av Leif Arne Larsen, omhandlet problemstillingen Klimaforandringene – endringer i solinnstråling og soleffekt.

– Uavhengig av oppfatning er der en rekke faktorer som har endret seg, og som vi må ta hensyn til. For oss, med tilsynelatende fuktigere klima, er det mer skyer, som gir mindre solinnstråling, og som igjen gir mindre lading for batteriene. Tilsynelatende større og hyppigere temperaturforskjeller, og ustabilt vær setter andre krav til utforming av vår installasjoner og til farleden. Dette er utfordringer Kystverket har tatt tak i, og som vi må ta høyde for i den fremtidig planlegging av farleden, sa Larsen blant annet 

Anbefalinger

De påfølgende dagene arbeidet og diskuterte deltagerne seg gjennom det underlaget som ble fremlagt til diskusjon – med konklusjoner og anbefalinger til slutt. Anbefalingene vil, når de er ferdig godkjent, bli gjort tilgjengelig for alle medlemmer. På den måten sikrer vi en felles forståelse for og utarbeidelse av fremtidens navigasjonsinstallasjoner og farleder på en best mulig måte.

Underveis ble det også satt av tid til en teknisk visitt til Tysklands lyslaboratorium i Koblenz, der det ble praktisk demonstrasjon av lys og fargemålinger.

Mer informasjon finner du her

Siste nytt