Publisert: , Oppdatert:
- Harald Borgø

Høringsforslag til losavgifter og sikkerhetsavgifter i 2018

I høringen om avgifter i 2018 foreslår Kystverket å øke losavgiften med 1,9 prosent og redusere sikkerhetsavgiften med 8,5 prosent i gjennomsnitt.

Økningen av losavgiften er lavere enn generell lønns- og prisvekst, slik at resultatet vil være en forventet svak realnedgang i avgiftsnivået. Losavgiften økes for å oppnå resultatkravet for lostjenesten i 2018.

Lostjenesten har effektivisert tjenesten og oppnådd lavere kostnader gjennom reduksjon i antall loser og andre driftsutgifter. Tilbringertjenesten ble konkurranseutsatt i 2016 og driften i 2017 med innleid tjeneste hadde kostnader som forventet ved inngåelse av kontrakt. I løpet av sommeren og høsten har Kystverket fått indikasjoner som tilsier at besparelsen ved konkurranseutsatt tilbringertjeneste vil bli lavere enn forventet for 2018. Dette skyldes at prisindeks som inngått kontrakt baseres på, «kostnadsindeks for innenriks sjøfart, delindeks små hurtigbåter», har den siste tiden steget mer enn den generelle pris- og lønnsveksten. I tillegg er satsen for merverdiavgift på transporttjenester og reiser foreslått økt fra 10 prosent til 12 prosent, noe som gir økte kostnader for lostjenesten siden merverdiavgiften skal medregnes i resultatet.

Fritaket i losberedskapsavgift for skip opp til og med 8.000 bruttotonn blir videreført. Fritak i losberedskapsavgift for skip med en score på 50 eller høyere i miljøskipsindeksen ESI (Environmental Ship Index) videreføres også.

Sikkerhetsavgifter finansierer driften av de fire sjøtrafikksentralene Brevik, Fedje, Horten og Kvitsøy. Inntekt fra sikkerhetsavgiften skal dekke lønns- og driftsutgifter ved sjøtrafikksentralene, og to millioner kroner av investeringer til fornying.

I 2017 vil inntektene til sjøtrafikksentralene øke med om lag 9 prosent. Økningen i avgiftsgrunnlaget gir rom for en betydelig reduksjon i samlet sikkerhetsavgift. Siden utviklingen i inntekten har vært ulik ved den enkelte sjøtrafikksentral, foreslår Kystverket ulik reduksjon i avgiftssatsene. Målet er at det er best mulig balanse mellom inntekter og kostnader per sjøtrafikksentral.

Kystverket foreslår at sikkerhetsavgiftene for 2018 reduseres med 8,5 prosent i gjennomsnitt:

  • Sikkerhetsavgiften i Grenland (Brevik) uendret.
  • Sikkerhetsavgiften i Oslofjorden (Horten) -4,3 prosent
  • Sikkerhetsavgiften i Rogaland (Kvitsøy) -12,7 prosent i gjennomsnitt. Trafikken til gassterminalen på Kårstø -3,6 prosent og øvrig trafikk -20,0 prosent. Trafikkøkning i øvrig trafikk i Rogaland er årsaken til at den større reduksjonen for disse.
  • Sikkerhetsavgiften for Sture og Mongstad (Fedje) -14,2 prosent.

Satser og andre endringer i avgiftssystemet vil etter høringen bli endelig fastsatt av Samferdselsdepartementet og gjøres tilgjengelig på www.kystverket.no. 

Se høringsbrev - forslag til avgiftssatser i 2018

Siste nytt