Publisert: , Oppdatert:
- Olav Helge Matvik

Kystverket i sentral rolle i internasjonalt samarbeid om arktiske trafikkdata

På oppdrag fra Arktisk råd er Kystverket i gang med å opprette en database med historisk informasjon om skipstrafikken i Arktis. ASTD-basen blir et viktig verktøy for alle som driver med forvaltning og beredskap i arktiske områder.

Foto: Tore F. Lie/Kartverket

Det er Arktisk råd som, gjennom arbeidsgruppen PAME (The Protection of the Arctic Marine Environment Working Group), har tatt initiativ til prosjektet Arctic Ship Traffic Data (ASTD) for å samle historisk informasjon om skipstrafikken i Arktis.

ASTD-prosjektet skal gi Arktisk råd og dets medlemsregjeringer en mulighet for analyser av skipstrafikken i Arktis, med data som antall skip i Arktis, typer skip, eksakte ruter og annen relatert og relevant informasjon. Med data fra alle medlemslandene vil analysegrunnlaget for arktiske områder bli betydelig bedre enn det har vært til nå.

– Med endringer i den arktiske sjøisutbredelsen og projiserte endringer og økt sjøtransport i Arktis, vil databasen bidra til at Arktisk råd kan være i forkant med å overvåke utviklingen. Dermed kan man vurdere eventuelle endringer og komme med anbefalinger som forbedrer den arktiske sjøsikkerheten og støtter beskyttelse av mennesker og miljø i Arktis, forklarer Jon Arve Røyset i Kystverkets beredskapsavdeling, som er norsk representant i ekspertgruppen for ASTD-arbeidet.

Kystverket blir vertskap for denne databasen gjennom Havbase – den allerede eksisterende plattformen som etaten har for analyser av skipstrafikken.

– Det er en fjær i hatten for Kystverket at Arktisk råd velger å bruke Havbase-plattformen som rammeverk når ASTD-databasen skal etableres og tilgjengeliggjøres. Dette prosjektet er et viktig skritt for å øke kunnskapen om skipstrafikken i Arktis, samt stimulere til forskning og utvikling, fastslår Røyset.

Kystverkets beredskapsavdeling i samarbeid med Geodatatjenesten i Kystverkets senter for transportplanlegging, plan og utredning (TPU) har ansvar for innholdet. Geodatatjenesten blir også ansvarlig for drift av løsningen. Drift og utvikling blir finansiert gjennom et spleiselag mellom alle medlemslandene.

– Løsningen åpner for produksjon av grafikk, kart og tabeller med skipstrafikkinformasjon som skal brukes i rapporter, analyser og andre tiltak. Dette vil blant annet være et nyttig verktøy for alle som arbeider med forvaltning og beredskap i arktiske områder – og for alle andre som er interessert i hva som skjer i Arktis, sier Stian Aamot ved Geodatatjenesten.

En datautvekslingsavtale er nå på plass, nå skal dataene samles inn og den tekniske løsningen tilpasses. En første versjon skal være klar ut på vårparten. Målet er at ASTD-basen skal være oppe og gå i løpet av 2018.

Fakta

Havbase

Havbase er Kystverket sin løsning for statistisk havområdeovervåkning av skipstrafikk. Løsningen er per i dag utviklet med tanke på behovet for lange tidsserier i arbeidet med forvaltningsplaner for norske havområder og Nasjonal transportplan (NTP). https://havbase.no/

Arktisk råd

Arktisk råd er et mellomstatlig organ for samarbeid om spørsmål knyttet til utfordringer landene i Arktis står overfor. Formålet er å fremme bærekraftig utvikling med hensyn til miljø, sosiale forhold og økonomi.

Rådet ble formelt etablert i 1996 da medlemslandenes utenriksministre møttes i Ottawa, Canada, og der vedtok Ottawa-erklæringen om samarbeid i Arktis. Medlemslandene er Canada, Danmark med Færøyene og Grønland, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA. Videre har seks internasjonale urfolksorganisasjoner status av permanente deltakere i rådet. Flere ikke-arktiske stater, internasjonale organisasjoner og ikke-statlige organisasjoner har observatørstatus i Arktisk råd.

Mer om Arktisk råd på regjeringens nettsider https://www.regjeringen.no/no/tema/nordomradene/arktisk-rad/id2008503/ og på Arktisk råds egne nettsider (engelsk) https://www.arctic-council.org/index.php/en/

PAME

The Protection of the Arctic Marine Environment Working Group (PAME) er en av seks arbeidsgrupper under Arktisk råd. PAME ble først etablert gjennom den arktiske miljøvernstrategien i 1991 og ble videreført av Ottawa-charteret fra 1996 som etablerte Arktisk råd.

Fokuset til PAME er Arktisk råds aktiviteter innen vern og bærekraftig bruk av det arktiske havmiljøet.

Siste nytt