Publisert: , Oppdatert:

2,7 millioner tonn gods flyttes fra vei til sjø

Første tildeling av tilskudd til godsoverføring er klar. Av de elleve søknadene Kystverket mottok ved søknadsfrist 15. mai er det gitt tilsagn om tilskudd på til sammen nesten 93 millioner kroner til seks prosjekter. Det er beregnet at prosjektene i løpet av støtteperioden på tre år skal overføre om lag 2,7 millioner tonn gods fra vei til sjø.

– Regjeringen har som mål at mer av godstransporten skal foregå til sjøs. Det vil styrke nærskipsfarten, gi miljøgevinst, bedre trafikksikkerheten og frigjøre kapasitet på norske veier. Vi har derfor innført en ny tilskuddsordning. Seks prosjekter har nå fått tilsagn om tilskudd, noe som vil kunne flytte 2,7 millioner tonn gods fra vei til sjø. Det er gode nyheter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Tilskuddsordningen skal stimulere til etablering av nye sjøtransporttilbud, eller i særlige tilfeller oppgradering av eksisterende tilbud, mellom norske havner og øvrige havner i EØS-området.

– 2,7 millioner tonn gods over en treårsperiode tilsvarer i snitt om lag 15 prosent av overføringspotensialet fra vei til sjø som er avdekket gjennom NTP Godsanalysen. Det er en lovende start på denne ordningen. Prosjektene som har fått tilsagn vil årlig kunne fjerne om lag 22 500 lastebiltransporter, hver på 17 tonn, på en strekning tilsvarende Trondheim–Oslo. Det vil si at det norske veinettet og miljøet spares for mer enn 60 slike lastebiltransporter hver dag, sier en fornøyd avdelingsdirektør Sven Martin Tønnessen i Kystverket.

– Vi opplever at tilskuddsordningen har blitt positivt mottatt av næringen, noe som har resultert i gode søknader og prosjekter. De innvilgede prosjektenes samlede godsmengder viser at ordningen kan bidra til å realisere overføring av gods fra vei til sjø, også utover det primære potensialet som er avdekket gjennom NTP Godsanalysen, fastslår kystdirektør Kirsti L. Slotsvik.

Om lag 25 prosent av godsmengdene som er forventet overført omfatter transporter over kortere avstander enn de minimum 500 kilometerene som tradisjonelt regnes som sjøtransportens domene.

Seks søknader innvilget

Av de elleve søknadene som ble mottatt er det gitt tilsagn om tilskudd til seks prosjekter, tre er avslått, og to er trukket. Til sammen er det gitt tilsagn om nesten 93 millioner kroner i tilskudd. Rutene som skal etableres strekker seg fra Rostock i sør til Hammerfest i nord.

Rederi

Strekning

Estimert   godsoverføring i tonn

Innvilget   tilskudd i kroner

Wallenius Lines AB

Rostock – Oslo - Bergen

1 385 500

35 715 529

Base Marine AS

Stavanger – Kristiansund

421 745

27 457 887

NorLines AS

Kristiansund – Hammerfest

67 281

12 497 494

Cryo Shipping AS

Hammerfest – Bodø

58 007

9 298 872

DFDS Logistics AS

Immingham – Oslo

253 260

4 331 566

Samskip AS

Nordvestlandet

483 368

3 591 903

 

 

2 669 161

92 893 250

Fakta

Hva er tilskuddsordningen for godsoverføring?

Etableringen av nye sjøtransporttilbud kan noen ganger forhindres av høye oppstartskostnader og lave godsvolumer i tidlig fase. Tilskudd fra denne ordningen skal bidra til at etableringen av samfunnsmessig lønnsomme sjøtransporttilbud ikke hindres av svak bedriftsøkonomisk lønnsomhet i oppstartsfasen.

Hensikten er å styrke sjøtransportens konkurransekraft og bidra til målet om å overføre mer gods fra norske veier til sjø. Slik skal konkurranseforholdene i transportmarkedet rettes i favør av sjøtransport, uten å svekke jernbanen, samt det eksisterende sjøtransportmarkedet.

Generelt kreves det at sjøtransporttilbudet som etableres:

  • gir en samfunnsgevinst som følge av at gods transporteres på kjøl istedenfor veg
  • er avhengig av støtte for å opprettes
  • er levedyktig etter støtteperiodens utløp (maksimum 3 år)

Et nytt sjøtransporttilbud defineres av ruten (seilingsmønsteret), godset som skal fraktes, alle relaterte tjenester og den overførte veitransporten. Det kan forekomme at kun deler av et prosjekt kan anses for å være et nytt tilbud, og dermed støtteberettiget. Regjeringen bevilget 82 millioner kroner til tilskuddsordningen i Statsbudsjett for 2017, med mulighet til å binde opp ytterligere 60 millioner kroner av neste års budsjett.

Samferdselsdepartementet bevilger midlene, mens Kystverket administrerer og forvalter tilskuddsordningen.

Siste nytt