Publisert: , Oppdatert:

Borg-søknad sendt Miljødirektoratet

Kystverket har søkt Miljødirektoratet om tillatelse til mudring, sprengning og deponering av mudrings- og sprengsteinmasser i sjø for utdypingstiltakene i innseilingen til Borg havn.

Seilingsleden Røsvikrenna med Borg havn og Øra industriområde i bakgrunnen.
Seilingsleden Røsvikrenna med Borg havn og Øra industriområde i bakgrunnen.

Kystverket skal utbedre seilingsleden fra ytre Oslofjord og opp til Borg havn ved Fredrikstad fordi dette i dag er en krevende seilas. Det er flere utsatte områder i farleden med trange og grunne områder som gjør at fartøyene må foreta mange kursendringer. Formålet med tiltaket er å øke forutsigbarheten for skipsfarten som i dag har begrensninger som følge av vær og vind.

Leden inneholder mange kursendringer og den planlagte og omsøkte utdypingen vil bidra til å redusere risikoen for grunnstøtinger og oljeutslipp. For å bedre innseilingen vil det også bli gjort ny merking av farleden. Dette gir betydelig samfunnsnytte ved at skipenes bruk av farleden blir mindre væravhengig og at avhengigheten av slepebåt blir redusert. Det vil også bli mulig å snu båter like ved Borg havn, noe som også gir mer effektiv trafikkavvikling.

Foruten den direkte samfunnsnytten av en tryggere og mer fremkommelig farled, medfører tiltakene også flere indirekte samfunnsnyttige effekter, som fjerning og tildekking av forurensede sedimenter i utdypings- og deponiområdet, forbedret naturlig tilførsel av ferskvann til Øra naturreservat, redusert oppvirvling av forurensede bunnsedimenter ved skipspasseringer og manøvrering samt økt punktlighet for transport på sjø til og fra Borg havn.

Etter lengre tids bearbeiding av grunnlaget for prosjektet, herunder uttaking og analysering av et stort antall prøvekjerner, modellering av forventet sedimentspredning under mudringsarbeidene og en rekke andre analyser, er nå ny søknad om tillatelse til mudring og deponering oversendt til Miljødirektoratet for videre behandling.

Det første trinnet i søknadsbehandlingen er ny offentlig høring. Dette gjøres fra Miljødirektoratet før fellesferien, og med frist til uttalelse i god tid etter fellesferien. Frist for levering av høringsuttalelser vil bli fastsatt av Miljødirektoratet.

Siste nytt