Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Har bestilt nye radarer for utvidet overvåking på Vestlandet

Kystverket la 16. mai inn bestilling på de første fem radarene for utvidet sjøtrafikksentraltjeneste på Vestlandet. Innen 2022 skal sjøtrafikksentralenes tjenesteområder utvides til Sogn og Fjordane for å øke sjøsikkerheten for skipstrafikk i utvalgte risikoområder fra Fedje til Kristiansund. 

I Rogaland og Hordaland overvåker, informerer og regulerer Kystverkets sjøtrafikksentraler i dag skipstrafikk i farvannet fra Jærens rev i sør til Bømlafjorden i nord og farvannet fra Bergen i øst til Marstein i sør og til Sognefjorden i nord. Med etablering av ny teknisk infrastruktur skal tjenesten utvides til Sogn og Fjordane.

− Utvidelsen gjelder områder som har hatt en del uønskede trafikkhendelser og som representerer en økt risiko i nær fremtid, sier avdelingssjef Jon Leon Ervik i Kystverkets Senter for los og VTS.

Han tilføyer at det legges stor vekt på samspill med skipstrafikken der Kystverkets digitale og moderne teknologi skal bidra til at navigatører får tilrettelagt viktig informasjon, slik at seilasen kan foregå på en sikker og effektiv måte.

Etablerer overvåking i risikoområder

Stortingsmelding nr. 35 (2015-2016) konkluderer med at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å utvide tjenesteområdet til sjøtrafikksentralene på Vestlandet. Formålet med utvidelsen er å forebygge farlige situasjoner i tett trafikkerte og/eller risikoutsatte områder.

I grunnlagsdokumentet for NTP 2018-2029 er Vestlandet beskrevet som området hvor det er høyest sannsynlighet for utslipp av råolje eller oljeprodukter.  En utvidelse av Kystverkets tjenesteområder vil redusere sannsynligheten for kollisjoner og grunnstøtinger i disse risikoområdene.

De fem nye radarene skal monteres i risikoområder utenfor Florø og Måløy i Sogn og Fjordane innen 2018 og settes i testdrift i slutten av 2019 eller begynnelsen av 2020. På sikt kan det også bli behov for å etablere flere radarer i andre risikoområder på strekningen Fedje – Kristiansund.

Regelverk og interne prosedyrer for operativ drift må på plass før infrastrukturen kan settes i operativ drift i 2022. Radarene blir levert av Kongsberg Norcontrol, som Kystverket nylig inngikk rammeavtale med.

Får automatiserte tjenester

I forbindelse med utvidelsen jobber Kystverket med å få plass såkalt dynamisk risikoovervåking. Det vi si et teknisk system som automatisk avdekker og varsler sjøtrafikksentralen om avvik i skipstrafikken. Dette gjøres blant annet basert på tilgjengelige data, seilingsmønster og fart og kurs til fartøy som utgjør spesiell høy risiko.

− Dynamisk risikoovervåking ved hjelp av datamaskiner som behandler og sammenligner store mengder data er et viktig steg i den videre utviklingen og digitaliseringen av sjøtrafikksentraltjenesten. Det vil ytterligere styrke tjenestens evne til å handle raskere og mer målrettet når en farlig situasjon er i ferd med å oppstå, forklarer Ervik. 

Foruten radarer skal det etableres ytterligere infrastruktur, deriblant værsensorer i spesielt risikofylte og værutsatte områder, samt VHF-kommunikasjon som tilrettelegger for automatiserte meldinger til skipsfarten. Forenkling og automatisering av kommunikasjon er en viktig forutsetning for å styrke sikker seilas innenfor sjøtrafikksentraltjenestens tjenesteområder. 

Se bilder fra sjøtrafikksentraltjenesten her.

Følg sjøtrafikksentraltjenesten på Twitter.

Fakta

Fakta om utvidelse:

  • Til grunn for etableringen av utvidet tjenesteområde fra Fedje til og med Måløy ligger en sjøsikkerhetsanalyse utarbeidet av DNV-GL i 2014 på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.
  • Analysen beregner en relativt høy frekvens for ulykker utenfor kysten av Vestlandet (region Vest), avgrenset fra Stavanger og nordover opp til den sørlige delen av Mørekysten (region Midt-Norge), inkludert Trondheim. I disse farvannene er det mye innaskjærs trafikk (i hoved- og bi-leder). Ulykkesstatistikken i viser at det er flere «hotspots», det vil si områder med høy tetthet av ulykker i disse farvannene.
  • Analysen konkluderer med at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å utvide tjenesteområdet til sjøtrafikksentralene på Vestlandet.

Siste nytt