Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Nytt regelverk for bestilling av los

Et nytt bestillingsreglement for losbestillinger trådte i kraft 3. april 2018. Bestillingsreglementet er blitt formalisert og samlet i ett regelverk, Forskrift om losplikt (lospliktforskriften). 

Ved å formalisere og samle alle losbestillingsregler i en felles forskrift, får brukerne av lostjenesten enklere og mer oversiktlig tilgang til gjeldende regelverk for ulike kystområder. Det forventes også at formaliseringen av regelverket kan gi flere gevinster som en mer forutsigbar og bedre utnyttelse av ressurser i lostjenesten, og reduserte kostnader og avgifter.

‒ Målet er at dette ytterligere vil styrke effektiviteten og servicegraden i lostjenesten, og på den måten kunne føre til noe lavere losavgifter for næringen, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

For brukere av lostjenesten blir tilgangen på regelverk for bestilling av los i forskrift en forenkling og sikre lik praksis langs hele kysten.

Strengere håndheving av frister

Forskriftsendringen gir en strengere håndheving av fristen på 24 timer for bestilling av los. I 2015 ble 15.000 losbestillinger gjort mindre enn 24 timer før avgangstidspunktet, mens 5.000 losbestillinger ble gjort mindre enn ti timer før avgangstidspunktet. Sene bestillinger motvirker god planlegging og utnyttelse av losenes arbeidstid, og fører til lavere effektivitet og høyere kostnader. Særlig i Nord-Norge er det avgjørende for effektiviteten at fristen på 24 timer for bestilling av los overholdes.

Den generelle fristen for å bekrefte starttidspunktet for oppdraget på to timer er videreført, men det er innført lengre frister for bekreftelse av starttidspunktet for 101 steder, såkalte unntakssteder. Dette er steder hvor det tar lang tid for losen å reise til eller som kan ha begrenset fremkommelighet på deler av døgnet. Mange brukere av lostjenesten er allerede i dag kjent med hvor og når på døgnet det er utfordrende å skaffe los til. Egne frister for bestilling av los på Svalbard er også lagt inn i regelverket.

For sen bestilling av los, for sen bekreftelse av starttidspunktet, endring av starttidspunktet etter at dette er bekreftet og ikke-elektronisk bestilling av los vil medføre en bestillingsavgift på kr 1.500.-. Dette er bestemmelser som i hovedsak er videreført fra tidligere år.

Lenke til endringsforskrift til forskrift om losplikt

Les høringsbrevet

Meldingstjenesten SafeSeaNet Norway

Fakta

Sjekkpunkt ved bestilling av los

1. Bestilling av los skal gjøres elektronisk i SafeSeaNet Norway 24 timer før starttidspunktet.

Dersom bestillingsfristen ikke er overholdt, kan ikke Kystverket garantere at fartøyet får los på ønsket tidspunkt. Fartøy som ikke har en dokumentert begrunnelse for hvorfor skipet ikke kunne ha bestilt los innen fristen, ilegges en bestillingsavgift på kr 1.500,-. Fartøy skal dokumentere skriftlig til losformidlingen forhold som har inntruffet og som fartøyet ikke kunne har forutsett/kjent til ved utløp av bestillingsfristen på 24 timer.

2. Losbestilling kan gjøres inntil 2 timer før i SafeSeaNet (mot 3 timer i dag).

Bestilling av los kortere enn 2 timer før oppdraget ønskes startet må gjøres ved å kontakte losformidlingen.

3. Starttidspunktet skal bekreftes (låses) senest 2 timer før antatt starttidspunkt for losoppdraget. Se unntakssteder i neste punkt.

4. De ca. 100 stedene som er opplistet i vedlegg 4 til forskrift om losplikt, har fravikende frist for bekreftelse av starttidspunktet. Ved bestilling av los fra disse stedene vil Kystverkets losformidling oppgi en frist for når bestiller må bekrefte (låse) avgangstidspunktet. Fristen vil fremgå i SafeSeaNet og i e-posten Kystverket sender ved bekreftelse av losbestillingen. Fristen for bekreftelse vil variere med sted og tid på døgnet.

Denne ordningen er ny i forskrift og SafeSeaNet, men følger en praksis med dialog mellom bestiller og losformidling ved bestilling av los til steder med lang reisevei eller reisevei som har vært avhengig av frekvens på offentlig kommunikasjon.

5. Bestiller av losoppdrag vil få en påminnelse på e-post 30 minutter før fristen for å bekrefte starttidspunktet (låsingsfristen) utløper.

Sjekkpunkt ved bestilling av los på Svalbard

1. Bestilling av los skal gjøres elektronisk i SafeSeaNet Norway 72 timer før starttidspunktet.

Dersom bestillingsfristen ikke er overholdt, kan ikke Kystverket garantere at fartøyet får los på ønsket tidspunkt. Fartøy som ikke har en dokumentert begrunnelse for hvorfor skipet ikke kunne ha bestilt los innen fristen, ilegges en bestillingsavgift på kr 1.500,-. Fartøy skal dokumentere skriftlig til losformidlingen forhold som har inntruffet og som fartøyet ikke kunne har forutsett/kjent til ved utløp av bestillingsfristen på 72 timer.

2. Starttidspunktet skal bekreftes (låses) senest 48 timer før start.

3. Kansellering av losoppdrag senere enn 48 timer før starttidspunktet, vil medføre en avbestillingsavgift på kr 10.000,- til dekning av reisekostnader og andre påløpte kostnader.

4. Bestiller av losoppdrag vil få en påminnelse på e-post 30 minutter før fristen for å bekrefte starttidspunktet (låsingsfristen) utløper.

Skipsrapportering

Siste nytt