Publisert: , Oppdatert:
- Pål Are Lilleheim

Statlig aksjon: Kollisjonen mellom KNM Helge Ingstad og Sola TS

Gå til mediasiden og last ned originalfiler

Den norske fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS kolliderte i Hjeltefjorden, nord for Stureterminalen i Øygarden kommune i Hordaland klokken 04.02, torsdag 8. november. Det er nå erklært statlig aksjon, som innebærer at Kystverket leder oljevernaksjonen, mens Sjøforsvaret leder arbeidet med bergingsoperasjonen for havaristen (KNM Helge Ingstad). 

 • Last ned originalbilder fra Flickr 
  (til fri bruk, under forutsetning av riktig kreditering: Foto: Kystverket)
 • Del filmer fra YouTube 
  (til fri bruk, under forutsetning av riktig kreditering: Video: Kystverket)
 • Kystverkets opptak av data fra sensorer, radiokommunikasjon etc. i forbindelse med hendelsen er beslaglagt av Politiet, og blir ikke offentliggjort eller utlevert til andre

Kartet viser situasjonen og aktiviteten ved skadestedet, samt områder der det er observert forurensning. Klikk på "Fullversjon" for å få frem mer informasjon – ved å klikke på de ulike ikonene og symbolene. Kartet oppdateres automatisk når det kommer inn nye data. Skjer fortløpende, når vi har utvikling eller nye obersvasjoner.  

Oppdatering 21.11.2018, kl 09.55.
Lav tåke gjorde at Kystvekte overvåkningsfly ikke var på vingene tirsdag, men situasjonsbildet i oljevernaksjonen meldes å i stor grad være lik den som ble rapportert om i forrige oppdatering – for tirsdag 20. november. I formiddagstimene i dag, onsdag, er det imidlertid klarvær. Men det er meldt om tåke senere på dagen, som vil vare til og med fredag.

Kystverkets fortsetter innsatsen på sjø og land som før – med samme oppgaver og prioriteringer.

SubseaPartner, med dykkerfartøyet MS Risøy, ankommer havaristedet i dag, og starter forberedelsene til tømming av drivstofftanker – såkalt nødlossing – av KNM Helge Ingstad.

Dette representerer en ny fase i arbeidet med berging av fartøyet. Nødlossing gjøres for å redusere risikoen for utslipp i forbindelse med neste fase av operasjonen, som vil være heving av fartøyet over på en nedsenkbar lekter, og videre transport til Haakonsvern. Forsvaret er ansvarlig for nødlossingen, mens Kystverket ivaretar tilsyn med operasjonen - samt den pågående oljevernaksjonen.

Det er ennå for tidlig å si noe om hvor lang tid nødlosseoperasjonen tar.

Forsvaret gjør nødvendige risikovurderinger, mens Kystverket styrker oljevernkapasiteten med tanke på å begrense eventuelle miljømessige konsekvenser i henhold til disse vurderingene. I tillegg økes overvåkningen av området.

KNM Helge Ingstad hadde 460 kubikkmeter marin diesel om bord på havaritidspunktet.

Oppdatert 20.11.2018 kl 09.30
Observasjoner som ble gjort fra Kystverkets overvåkningsfly i går viser at det er veldig lite forurensning å se utenfor lensebarrierene ved havaristen. Noe oljefilm følger land mot nord, til Hellesundet. Dette er mindre enn det som er observert tidligere. Det er også minimalt som lekker fra havaristen nå.

Kystverket har per tiden sju fartøyer og 42 mann i sving med aksjonen på sjøen. Landoperasjonen er det to fartøyer og åtte personer som ivaretar. For landoperasjonen er det, slik situasjonen er nå, tilstrekkelig med ressurser, men dette vurderes fortløpende. Det interkommunale utvalget mot akutt forurensning (IUA) vil fremover har prioritert område ved Hernar. Hernar er utaskjærsområde, og været er gunstig for å operere der nå.

Det er svak vind i området, og rolig på sjøen. Dette er meldt for hele uka, noe som gir gode arbeidsforhold.

Oppdatert 19.11. 2018, kl. 09.40

Kystverket fortsetter arbeidet med å begrense de miljømessige konsekvensene etter havariet.
Arbeidet vil i dag omfatte kontroll og justering av lenser, samt opptak av forurensing som kommer på sjøen. Dette gjøres i lensebarrierene sør og nord for havaristen, samt ved sveip på forurensning som kommer på utsiden av lensebarreirene.

Bilder fra Kystverkets overvåkningsfly, LN-.KYV, viser at det er relativt lite som lekker fra havaristen per nå.

På landsiden vil arbeidet med kontinuerlig kontroll og optimalisering av lenser fortsette, samt patruljering og observasjoner for å se om det er noe forurensning som når land.

Værmeldingene viser at det blir rolige vindforhold i området utover i uken.

Viser for øvrig til fyldig fra søndag ettermiddag.

Oppdatert 18.11. 2018, kl. 17.45

Kystverket ga i dag en status og oppdatering under en pressekonferanse på Haakonsvern. Pressekonferansen var i samarbeid med Sjøforsvaret og Forsvarsmateriell

Aksjonen går nå over i en ny fase der havaristen KNM Helge Ingstad skal berges. Dette er en kompleks og utfordrende fase. Kommende uke starter det forberedende arbeidet for hevingen, der tømming av drivstoff i utsatte tanker er en de lav operasjonen. Etter heving skal havaristen settes på en flytedokk, før den fraktes til Haakonsvern.

Kystverket har mottatt utkast til bergingsplan fra Forsvaret, og har påpekt enkelte momenter som det må jobbes videre med mot en endelig plan for berging og slep av havaristen til Haakonsvern. Dette inkluderer planlegging av oljetømming, sleperute og beredskap under slepet. Kystverket god dialog med Forsvaret om dette.

Kystverket er statlig forurensningsmyndighet for akutt forurensning, og fare for akutt forurensning. I medhold av dette har vi etablert en statlig oljevernaksjon. Det betyr at Kystverket leder og samordner oljevernaksjonen der det interkommunale utvalget mot akutt forurensning (IUA) fra Bergen og Øygarden kommune bidrar. Videre har vi gitt pålegg til Forsvaret om å iverksette tiltak for å motvirke forurensning, og fare for forurensning fra KNM Helge Ingstad − inkludert sikring og berging av havaristen, på en slik måte at faren for utslipp reduseres så mye som mulig.

Kystverket opprettholder en beredskap rundt havaristen, i tett dialog med Forsvaret og koordinert med deres tiltak for å forberede berging og heving av havaristen. Dette vil vi fortsette med helt til havaristen er tømt for olje, hevet og slepet til Haakonsvern. Det ligger to lensebarrierer syd av KNM Helge Ingstad, og to lensebarrierer nord av havaristen. Det er åpning mot øst, på grunn av arbeidsbåters trafikk, men denne kan stenges ved behov. Totalt har vi lagt ut cirka 2600 meter lenser i disse barrierene.

I dag har Kystverkets overvåkingsfly rapportert om lite forurensning. Det lille som er, går fra havaristen nordover langs land til det nordligste punkt rett nord for Hellesund, helt nord i Øygarden. Det ser ut til å være litt mindre enn i går. Det lekker fortsatt litt fra havarist.

Kystverket har engasjert Havforskningsinstituttet til å gjennomføre miljøundersøkelser, og Statens naturoppsyn (SNO) til å undersøke mulig oljeskadet fugl og vilt. Det er til nå meldt om fire gråmåker med olje på, samt tre otere. SNO undersøkte vestsiden Hjeltefjorden til Fedje i går uten å registrere olje eller oljeskadet fugl/vilt. SNO melder i dag at de i de områdene ved øyene nord på Fedje, opp til Holmengrå og videre over Fensfjorden, østover langs nordsiden av Fensfjorden, og sydover igjen videre på østsiden av Hjeltefjorden, ikke har observert oljefilm på sjø eller skadet fugl/sjøpattedyr. Det er heller ikke registrert olje i sjø eller strandlinje.

Potensialet for utslipp er drivstoffet ombord, og det var cirka 460 kubikkmeter marin diesel ombord ved havariet. Det lekker mindre mengder. Kystverket har til nå samlet opp cirka 35 kubikkmeter emulsjon (blanding av olje og vann). Marin diesel må ikke sammenlignes med tungolje, ettersom denne relativt raskt løser seg opp i vannet (naturlig dispergering) og fordamper. Oljemengden og oljefilmen er tynn, men når oljen er aksjonerbar blir den samlet opp kontinuerlig. OV Utvær og Boa Heimdal ligger i beredskap med oppsamlingsutstyr som skal samle opp det av olje som eventuelt går forbi lensene. Kystverket har tilstrekkelig med ressurser i området.

Oppdatert 16.11. kl 18.35 
Sjøforsvaret orienterte i dag Kystverketom at mengden bunkers om bord i KNM Helge Ingstad er oppjustert til 460 kubikkmeter. Kystverkets mobilisering av oljevernressurser er dimensjonert for å håndtere denne mengden. 

Situasjonen akkurat nå er, som tidligere i dag, at det lekker mindre fra havaristen – sammenlignet med tidligere i uken. Det som lekker ut blir samlet og tatt opp i lensebarrierer sør og nord for havaristen – i tillegg til at det sveipes på forurensning som går utenom lensene.

Kystverket vil, i samarbeid med Sjøforsvaret, gjennom helgen jobbe videre for å begrense de miljømessige konsekvensene.

Saken vil bli oppdatert, men gjennom helgen vil det kun bli oppdateringer dersom det er utvikling/endringer i situasjonen.

Oppdatert 16.11. 2018, kl. 09.50.

Det lekker mindre fra havaristen i dag. 

Det er også i dag en del vind i området. Vindstyrken vil ligge på 11 til 12 m/s, med vind fra sør. Vindene er ventet å avta i helgen.

Den pågående oljevernaksjonen vil i dag fortone seg omtrent som den gjorde i går. På sjøsiden vil det jobbes med oppsamling av olje ved barrierene sør og nord for havaristen, i tillegg til at det sveipes på forurensing som flyter fritt. Det vil også gjøres kontinuerlig kontroll og forbedring av lenser.

På landsiden vil alle lenser ved land og i sund bli inspisert. Det vil også bli jobbet med registeriring av eventuelle nye oljepåslag på land – med fortløpende vurdering av nødvendige tiltak.

Oppdatert 15.11. 2018, kl. 09.50.

Situasjonen i området er omtrent den samme som rapportert om i går. Værmessig er det i dag forventet vind på 12 til 14 m/s, fra sørlig retning. Natt til fredag er det meldt om sterk kuling. 

Det lekker fortsatt jevnt ut fra havaristen - men dette er sammen type forurensnig, og på samme nivå som tidligere.

I går ettermiddag ble de mindre oljevernfartøyene trukket inn på grunn av mye vind. Værsituasjonen gjør at arbeidet til disse mindre fartøyene har liten effekt. Kystverket prioriterer derfor hvile for mannskapet på disse fartøyene, slik situasjonen er akkurat nå. Kystverket har de større fartøyene, OV Utvær og KV Tor, i aksjon per nå – samt at det er ett fartøy som sveiper med et lensesystem. Situasjonen vurderes fortløpende.

Kystverkets arbeid med oljevernaksjon vil i dag være konsentrert rundt kontroll av lenser, opptak av olje i området like nord for havaristen (der det er etablert barrierer med lenser), samt sveip i områder der det flyter oljeforurensning.

Oppdatert 14.11. 2018, kl. 17.20.

 Det blåser nå opptil 15 m/s (stiv kuling) i området ved havaristen. Kystverkets innsatsleder for den sjøgående operasjonen har trukket inn samtlige av de mindre oljevernfartøyene som bistår i aksjonen på grunn av værforholdene. Disse fartøyene ligger nå ved kai. De større fartøyene, KV Tor og OV Utvær, opprettholder tilstedeværelse og beredskap rundt havaristen.

Folkehelseinstituttet/Giftinformasjonen har gitt råd om akutt helsefare ved kontakt med små mengder helikopterdrivstoff og lette dieselprodukter i vannoverflaten etter havariet. Les deres anbefalinger her. 

Oppdatert 14.11. 2018, kl. 09.55.

Havaristen (KNM Helge Ingstad) har ligget i ro siden gårsdagens hendelser. Det lekker jevnt, men dette er samme type forurensning (helikopterdrivstoff) som før, og det er heller ikke mer enn tidligere. 

Totalt har kystverket samlet opp 34 kubikkmeter med såkalt emulsjon, altså olje blandet med vann. I tillegg er det en del absorberende lenser, der oppsamlet oljeprodukter ikke er med i regnskapet.

Det er meldt en del mer vind utover dagen i dag, opp mot 15 m/s, vind som går i nordlig retning.

Kystverket forventer et situasjonsbilde som er likt gårsdagens. Det vil si at vi vil jobbe videre med å vedlikeholde og optimalisere lensene, det vil foregå oppsamling av forurensningen som driver fra havaristen i lensebarrieren som er rett nord for skadestedet, samt at vi har fire oljevernsystemer som sveiper og samler opp forurensning som driver andre steder.

Det interkommunale utvalget for akutt forurensning, IUA Bergen region, jobber på alle steder der det er lenser ved land og i bukter for å kontrollere, justere og optimalisere disse. Se forøvrig kartet over for oppdatert informajon om utbredelse av forurensningen.

Statens naturoppsyn (SNO) skal ut i Øygarden i formiddag for å fortsette sin synfaring med tanke på å se om det er fugl, sjøpattedyr eller vilt som har er skadet av forurensningen. Gårsdagens synfaring ga ingen funn av slikt.

Filmet av Kystverkets overvåkningsfly om morgenen onsdag 14.11.

 • Mattilsynet har utarbeidet kostholdsråd i forbindelse med den pågående aksjonen i Hjeltefjorden i Øygarden, Hordaland. Her kan du lese deres råd.
 • Havforskningsinstituttet har laget en kunnskapsoversikt over miljøforholdene nært Stureterminalen. Les mer om det her.

> Tidligere oppdateringer om havariet av KNM Helge Ingstad, publisert i perioden 08.11 til og med 13.11, finner du her

Kontaktpersoner:

 • Kommunikasjonsdirektør Solveig Moe Frøland, tlf 92208089
 • Seniorrådgiver Pål Are Lilleheim, tlf 92687085

Relaterte dokumenter

Siste nytt