Publisert: , Oppdatert:
- Einar Bjørshol

Ny kunnskap om støy fra havner

For første gang er det nå samlet kunnskap om støyplager knyttet til sjøtransport og havn på landsbasis. Om lag 3 000 personer i Norge er utsatt fra støy knyttet til havneaktiviteter. Havnene står dermed for 0,1 prosent av støyplagene nasjonalt.

(Foto: Olav Helge Matvik/Kystverket)

Et av etappemålene i Nasjonal transportplan 2018–2029 er å bidra til å nå de nasjonale målene for støy. Per i dag finnes det ikke en nasjonal statistikk over støyplager knyttet til sjøtransport og havn. Statistisk sentralbyrås (SSB) statistikk over støyeksponering og støyplage i Norge beregner støy fra vei, jernbane, luftfart, industri og annen næringsvirksomhet. Støy fra havner er av SSB blitt omtalt som en støykilde «som kan ha stor betydning for den enkelte, men som opprinnelig ikke ble vurdert som [store] nok på nasjonalt nivå til å bli inkludert i støymodellen» (SSB, 2018).

For å få mer kunnskap om støyplager knyttet til sjøtransport og havn fikk Sweco i oppdrag av Kystverket å gjennomføre en kartlegging, gjennomgang og sammenstilling av eksisterende støykartlegginger i norske havner.

Til sammen 57 havner og kystkommuner ble valgt ut til kartleggingen. Av disse var det 24 havner som hadde gjennomført en støykartlegging eller støymålinger. Ut fra rapportene anslår Sweco at mellom 1 000 og 1 500 boliger med til sammen 3 000 personer er utsatt for støy fra havn i Norge. Til sammenligning er 1,9 millioner utsatt for støy fra vegtrafikk og 53 000 for støy fra industri og annen næringsvirksomhet.

– Denne rapporten tallfester det man hittil har hatt antagelser om, nemlig at det er et svært begrenset antall personer i Norge som er plaget av støy fra sjøtransport og havn, sier avdelingsdirektør Sven Martin Tønnessen.
– Samtidig er støyplagene fra øvrig trafikk økende. Derfor er overføring av mer gods fra veg til sjø også et godt tiltak for å redusere støyplagene i Norge, legger han til.

Rapporten peker også på at det er store variasjoner i støynivå mellom ulike skip og mellom ulike typer utstyr for godshåndtering. Landstrøm til skip og økt bruk av stablekraner og lignende kan bidra til å redusere støyen fra havnene.

Funn fra rapporten vil bli presentert på et webinar onsdag 24. oktober.
Ta kontakt med seniorrådgiver Einar Bjørshol dersom du ønsker å delta.

Siste nytt