Publisert: , Oppdatert:

KNM Helge Ingstad-aksjonen: Om Kystverket og statlig oljevernaksjon

Etter at fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet SOLA TS natt til 8. november kolliderte nord for Sture-terminalen i Øygarden kommune i Hordaland, besluttet Kystverket samme dag at dette er en statlig aksjon mot akutt forurensning (populært omtalt som oljevernaksjon). Men hva innebærer dette i praksis? Hva skjer når Kystverket beslutter statlig aksjon? Hvilke ressurser og virkemidler tas da i bruk?

Kystverket har under aksjonen hatt en oljevernberedskap ved havaristen som til enhver tid har vært tilpasset Forsvarets aktivitet og risiko for oljeutslipp. Når hevingsoperasjonen av KNM Helge Ingstad iverksettes vil oljevernberedskapen styrkes. 

Hva er den statlige beredskapen mot akutt forurensning?

Staten skal sørge for beredskap mot større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av kommunal eller privat beredskap. 

Kystverket er statlig forurensningsmyndighet når det gjelder akutt forurensning, og har ansvaret for å koordinere statlig, kommunal og privat beredskap i et nasjonalt beredskapssystem. Formålet med beredskapen mot akutt forurensning er å verne om liv, helse, naturmiljø og næringsinteresser til sjøs og på land.

Hva er en statlig aksjon mot akutt forurensning?

Formålet med beredskapen mot akutt forurensning er å verne om liv, helse, naturmiljø og næringsinteresser til sjøs og på land. Som forurensningsmyndighet er Kystverket særlig opptatt av miljøsårbare områder (se egen sak om Miljøhensyn under den pågående aksjonen).

Ved hendelser som medfører fare for et større tilfelle av akutt forurensning kan Kystverket i medhold av forurensningsloven (eller svalbardmiljøloven for hendelser på Svalbard) beslutte at staten skal lede håndteringen av aksjoneringen. Det innebærer at Kystverket tar ansvaret for å lede aksjoneringen mot akutt forurensning, både på sjø og i strandsonen. Da er det Kystverket som avgjør hvilke tiltak som skal iverksettes og overtar taktisk kontroll over tilgjengelig utstyr og materiell. Det innebærer også at ansvarlig forurenser stiller sine ressurser til disposisjon og sørger for at tiltakene som Kystverket beslutter blir gjennomført. 

Kystverket kan velge å overta ledelsen av hele eller deler av aksjonen. For skipshendelser overlater vi oftest ansvaret for havaristhåndtering til fartøyets eier. I disse tilfellene fører Kystverket tilsyn med at den ansvarlige gjør det han er forpliktet til. Kystverket vil være særlig opptatt av at den ansvarlige ivaretar hensynet til miljøet når han iverksetter tiltak, og at havaristen faktisk blir fjernet. Dette gjelder også i den pågående aksjonen i forbindelse med KNM Helge Ingstad.

Når kan Kystverket beslutte statlig aksjon?

Staten, ved Kystverket, kan beslutte å overta ledelsen av arbeidet med å bekjempe ulykken ved større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av privat eller kommunal beredskap. I praksis dreier dette seg om innsats mot oljeutslipp fra skip og skipsvrak eller ukjente kilder. Det vil også si at dersom en kjent og ansvarlig forurenser ikke selv er i stand til å aksjonere, kan Kystverket om nødvendig overta aksjonsansvaret.

Hva skjer når Kystverket beslutter statlig aksjon?

Når det besluttes statlig aksjon tar Kystverket ansvaret for å lede aksjoneringen mot akutt forurensning. Det innebærer at:

 • Kystverket beslutter hvilke tiltak som skal iverksettes og hvordan
 • Kystverket overtar kontroll over tilgjengelig utstyr og materiell
 • Ansvarlig forurenser skal stille sine ressurser til disposisjon
 • Ansvarlig forurenser skal sørge for gjennomføring av de tiltak Kystverket beslutter
 • Kystverket skal konsulteres før eventuelle andre tiltak gjennomføres 

Kystverket gjennomfører tiltakene på vegne av den ansvarlige for forurensningen. Kystverket vil kreve ansvarlig forurenser for de utgiftene som påløper i forbindelse med gjennomføringen av tiltakene. 

I forbindelse med KNM Helge Ingstad-aksjonen vil disse oljevernskostnadene komme i tillegg til bergingskostnader.

Hvilke prioriteringer gjør Kystverket under en statlig oljevernaksjon?

Kystverket vil alltid prioritere tiltak som først og fremst verner om liv og helse, deretter miljø og så eventuelle materielle verdier. Når det ikke lenger er fare for liv og helse, vil Kystverket så fort som mulig starte med å bekjempe forurensningen nær kilden med optimal bruk av tilgjengelige ressurser. Hovedmålene er å minimalisere oljeforurensning av kyst- og strandsone, og hindre forurensning i spesielt sårbare områder med høy prioritet. For Kystverket er også helse, miljø og sikkerhet (HMS) for personell som er involvert i en oljevernaksjon svært viktig. 

Hendelsene som forårsaker akutt forurensing er sjelden helt like. Hvordan en oljevernaksjon best kan gjennomføres vurderes fra gang til gang. En oljevernaksjon påvirkes av faktorer som:

 • Utslippsmengde
 • Type forurensning
 • Sårbarheten til miljøet i område
 • Temperatur
 • Lysforhold
 • Topografi
 • Infrastruktur
 • Forurensede områders tilgjengelighet

Hvilke ressurser og virkemidler kan Kystverket ta i bruk under en statlig aksjon?

Det er en rikholdig verktøykasse Kystverket har til disposisjon ved en statlig aksjon. Ikke minst gjelder det de omfattende juridiske fullmaktene etter forurensningsloven som da trer i kraft. 

Ved aksjoner som ledes av staten, kan Kystverket pålegge virksomheter (med beredskapsplikt etter forurensningsloven) og kommuner om å stille til rådighet utstyr og personell som inngår i beredskapen. Dersom det er fare for meget betydelig forurensningsskade, kan enhver gis pålegg om å stille til rådighet materiell eller personell for å bekjempe ulykken. Kystverket har dessuten en rekke nasjonale og internasjonale bistandsavtaler. 

I forbindelse med den pågående aksjonen ved KNM Helge Ingstad ble det også, med hjemmel i havne- og farvannsloven, fastsatt et midlertidig ferdselsforbud i Hjeltefjorden nord for Stureterminalen. Det ble gjort for å sikre at personer og gjenstander ikke blir skadet ved opphold på og i nærheten av havaristen og at arbeid ved KNM Helge Ingstad kan foregå uforstyrret. 

I tillegg til de juridiske virkemidlene disponerer også Kystverket en rekke andre ressurser ved en statlig aksjon.

 • Kystverket har 15 oljeverndepoter langs norskekysten og ett på Svalbard. Depotene er utstyrt med en depotstyrke på 10 personer og en tilsynsmann, og inneholder med oljelenser og annet utstyr til bruk ved en hendelse med akutt forurensning.
 • Landet er delt inn i 32 interkommunale beredskapsregioner ledet av IUA (interkommunale utvalg mot akutt forurensning), samt et aksjonsutvalg på Svalbard, som aksjonerer når en hendelse oppstår. Berørte IUA bekler rollen som innsatsleder land ved en statlig ledet aksjon.
 • Kystverket har 6 egne spesialiserte oljevernfartøyer og har utplassert oljevernutstyr på 11 kystvaktfartøy. Mannskapet på disse fartøyene er trent i bruk av utstyret. Mannskap på disse fartøyene er trent i rollen som Innsatsleder Sjø og bekler denne rollen ved Statlig aksjon.
 • Kystverkets overvåkningsfly LN-KYV er utstyrt for å oppdage og beregne forurensningsmengder og blir i en aksjon brukt aktivt for å påvise og kartlegge utbredelsen av forurensningen.
 • Kystverket har også droner plassert om bord på kystvaktfartøy. Egne dronepiloter fra kystvaktfartøy betjener dronene under aksjoner.
 • Kystverket har også kontrakt med 35 mindre fartøy tilknyttet depotene. Dette er private båter som skal bistå Kystverket i en oljevernaksjon. Disse båtene har ikke oljevernutstyr ombord, men skal ved en eventuell aksjon benytte seg av utstyret fra oljeverndepotene. 

Relaterte dokumenter

Siste nytt