Publisert: , Oppdatert:

Tester ut brenning som metode for bekjempelse av oljeforurensing

Hvordan finne nye og forbedre eksisterende metoder for å bekjempe oljeforurensing? Vi jobber kontinuerlig med å strekke oss etter bedre løsninger. Som del av dette arbeidet gjennomfører vi forsøk med olje på vann. Under årets forsøk testet vi ut brenning av olje. Særlig i nordområder er brenning aktuelt, da effekten av andre tiltak kan være begrenset.

- Valg av metode for å bekjempe et tilfelle av akutt forurensing avhenger av en rekke faktorer, forklarer seniorrådgiver i Kystverkets beredskapssenter, Hilde Dolva:
- Type olje, hvor den befinner seg, hvilket utstyr som er tilgjengelig, og berørte naturressurser er blant faktorene som spiller inn. Særlig i nordområdene med is kan det være utfordringer med å håndtere oljeutslipp, brenning av olje kan bli et aktuelt tiltak i fremtiden. 

Under forsøket Olje På Vann, som fant sted på Friggfeltet i Nordsjøen, slapp vi ut olje under kontrollerte betingelser. Både i år og i fjor har vi konsentrert oss om å få mer kunnskap om hvordan brenning av olje på stedet kan fungere som tiltak for å bekjempe akutt forurensing av olje på sjøen.

Brenning av olje er for Kystverkets del sett på som et tiltak som kan være aktuelt i nordområder, spesielt der det er is. I forkant av aktivitetene er forsøk grundig beskrevet, forundersøkelser utført og det er søkt Miljødirektoratet om utslippstillatelse. Det er stilt krav til kartlegging av naturressurser på Friggfeltet før oljeutslipp kan finne sted. 

Tester ut brenning med ulike typer olje
Det har under de to siste Olje På Vann forsøkene vært foretatt sju antenninger av olje - to i 2018 og fem i 2019. I og med at oljesammensetningene er mange, og egenskapene til disse ulike, har vi testet ut metoden på både råolje med ulik grad av vanninnhold, en hybridolje, en tungolje og en marin gassolje. Forsøkene har gitt erfaring med:

-       Antennelsesmetoder, det har blant annet blitt benyttet en pyrodrone til antenning

-       Røykomfang, partikkelstørrelser og hva røykgassene inneholder av CO, CO2, NOx og SO2

-       Sot og Black Carbon (BC) i røyken

-       Nedfall fra røyken målt på sjøoverflaten

-       Restolje (residue) etter brenning. Det er sett på innhold i restolje, synking og giftighet, samt beregnet brenneeffektivitet

-       Yrkeshygieniske målinger ved ISB operasjoner

Underveis i forsøkene fløy droner med sensorer inn i røyken og foretok røykgassmålinger.


Verdifull læring
Slike forsøk hvor olje slippes ut gir en unik erfaring, og gir en omfattende datafangst. Disse forsøkene har hevet kunnskapen om ISB. Kystverket erfarte at brenning av marin gassolje (MGO) ga lite restolje og hadde høy brenneeffektivitet i forhold til brenning av bunkersolje (IFO 180). Antenning med bruk av drone har vist seg som en metode som kan fungere.

For å brenne olje er det nødvendig at oljen får en oppkonsentrering og at tykkere lag dannes. For å få bygd opp oljetykkelse nok til å kunne anvende metoden, kan is hjelpe til. Alternativt må man benytte en spesiallense som tåler brann.

Under forsøkene ble to ulike typer brennelenser testet, og det ble montert på nett for å samle inn restolje. Kystverket vurderer om å brenne oljen på stedet kan være en bekjempelsesmetode ved akutte utslipp. Derfor jobbes det med kunnskapsheving om metoden og konsekvensene av den. 

Olje På Vann ble gjennomført i samarbeid med NOFO (Norsk Oljevernforening For Operatørselskapene). Dette er et av FoU prosjektene innenfor beredskapsområdet i Kystverket.

Her er rapporten sendt Miljødirektoratet om Olje På Vann 2019

 

Siste nytt