Publisert: , Oppdatert:

Ettertraktet bistand

Kystverkets erfaring og kompetanse på forebygging og bekjempelse av akutt forurensing kommer andre til gode. Vi bistår utviklingsland med å bygge opp egen oljevernberedskap gjennom NORAD-programmet Olje for Utvikling (OfU). 

Olje og gass spiller i dag en viktig rolle for mange utviklingsland ettersom tilgangen på petroleumsressurser kan representere en viktig inntektskilde. Om forekomstene forvaltes forsvarlig, kan de stimulere til økonomisk og sosial utvikling. Mange år med petroleumsproduksjon har gitt Norge erfaringer med å forvalte oljeressursene på en måte som fremmer en bedre fordeling av goder i befolkningen som helhet. Disse erfaringene deler Norge med andre land gjennom NORAD-programmet Olje for utvikling (Ofu)

Hjelp til bærekraftig utvikling og økt velferd for alle
Målet er at programmet skal bidra til at utnyttelsen av petroleumsressursene skal gi generell velstandsvekst i u-landene og skje på en miljømessig forsvarlig måte. Programmene for de enkelte landene inneholder fire komponenter: ressurs, miljø, sikkerhet og finans. Kystverket bidrar med miljøkomponenten i programmene sammen med Miljødirektoratet. Per i dag er Kystverket involvert i utviklingsarbeid i åtte land - i Afrika, Asia og Sør-Amerika.

Rammeverk og øving
Kystverket bidrar til at landene som mottar bistanden jobber frem en nasjonal beredskapsplan mot akutt forurensning og implementerer denne hos myndigheter og andre aktuelle aktører. Det å bygge opp kapasitet på ulike fagområder er en del av dette arbeidet. Foruten å bistå i utviklingen av styringsdokumenter og planarbeid, bidrar vi også i implementeringsarbeid: utarbeiding av øvelser på alle nivåer, workshops eller seminarer, opplæring, delegasjonsbesøk, on-the-job training, tilsyn osv. Vi bidrar også til at de får kartlagt miljøsårbare områder og utarbeider sårbarhetskart.

Konkrete resultater
Kystverket har som målsetting å bidra til et godt Øst-Afrika samarbeid når det gjelder akuttberedskap. Dette arbeidet er godt i gang. Vi har også gode erfaringer med å få Ofu-land til å samarbeide seg imellom. Vi har hatt delegasjonsbesøk med representanter fra åtte land, og også hatt observatører på øvelser fra Myanmar og Mosambik samtidig.

- Det er viktig å presisere at Kystverket deler av sine erfaringer og deltar i diskusjoner om behov og muligheter for mottakerlandene, men at det er landene selv som må finne egne løsninger ut i fra erfaring, historie, kultur og økonomi, forklarer seniorrådgiver i Kystverkets beredskapsavdeling, Kathrine Idås.

Øving gjør mester
Vi jobber stadig med å fortsette læringen og forbedre samarbeidet mellom involverte aktører i norsk beredskap mot akutt forurensing. Derfor gjennomfører Kystverket hvert år et omfattende øvelsesprogram. Oljevernøvelser har vi arrangert helt siden 1972. Mange andre land ønsker å delta på våre øvelser, for å få en forståelse for hvordan planverket kan brukes i praksis.

Lærer selv
Kystverket har ofte aktiviteter sammen med Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet i mottakerlandene. Og når mottakerlandene kommer for å være observatører i våre øvelser, kombineres gjerne besøket med møter med andre aktuelle myndigheter.

- Vi treffer representanter for norske samarbeidsmyndigheter ute på OfU-oppdrag. Dette resulterer ofte i faglige diskusjoner om temaer fra norsk petroleumsforvaltning. Det gjør at vi som har en begrenset plassering gjennom akuttberedskap i større grad ser helhetene og problemstillingene i ulike samfunnsansvar, forteller Kathrine Idås fra Kystverket.

- Gjennom arbeid i Ofu-landene opplever vi å se på vår egen beredskap med nye øyne.

Fakta

Siste nytt