Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Norge med å forme morgendagens skipsfart

Verdens mest fremtredende land i arbeidet med å teste ut og implementere autonome skipsoperasjoner samles for første gang i dag. De åtte landene skal utveksle erfaringer og enes om felles retningslinjer for den videre utviklingen. Norge er en med.

I dag markerer starten på et nytt internasjonalt samarbeid innen forskning og utvikling av morgendagens skipsfart. Representanter fra åtte fremtredende flagg-, kyst- og havnemyndigheter møttes til virtuelt møte og har etablert et nytt samarbeid, kalt MASSPorts. Nettverket har som mål å dele erfaringer, identifisere utfordringer og utvikle felles standarder for uttesting og implementering av autonome maritime operasjoner (MASS - Maritime Autonomous Surface Ships) på skip og i havner. Nettverket ønsker å samstemme den utviklingen som har skjedd så langt, og enes om et veikart for det videre arbeid med å implementere MASS.

Norge har lenge vært verdensledende med sitt FOU-arbeid på området.
- Det spesielle i Norge har vært at både myndigheter, teknologibedrifter, maritime bedrifter og forskningsinstitusjoner alle tidlig så muligheter og utfordringer på feltet, forteller kystdirektør Einar Vik Arset.
- Allerede i 2016 etablerte vi et nasjonalt felles forum for alle disse interessentene. Det har bidratt til å gjøre oss verdensledende i utviklingen. De åtte ledende landene
Møtet i dag er et nytt steg i realiseringen av MASS i nasjonal og internasjonal skipsfart. Kina, Danmark, Finland, Japan, Nederland, Norge, Sør-Korea og Singapore deltar. Fra Norge vil både Kystverket og Sjøfartsdirektoratet være med. Fungerende direktør for shipping og navigasjon i Sjøfartsdirektoratet, Lars Alvestad vil av praktiske grunner representere Norge i dette første møtet.
- Miljø og nye teknologiske løsninger i det maritime har høy prioritet i Norge, kommenterer han.
- Det var derfor naturlig at både Kystverket og Sjøfartsdirektoratet tidlig involverte seg i FOU rundt autonome skipsoperasjoner. Sammen har vi hatt en sentral rolle I etableringen av tre norske testområder, og etableringen av Norsk Forum for Autonome Skip (NFAS).

Sjøfartsdirektoratet er også den første statlige etaten til å etablere klare retningslinjer for hvordan vi kan ta i bruk autonome skip i nasjonale kommersielle operasjoner.

- Vi er veldig positive til det internasjonale samarbeidet vi nå etablerer, og håper at vi gjennom å dele erfaringer kan bygge mer kunnskap på tvers, kommenterer han.

- Vi håper at samarbeidet kan øke oppmerksomheten rundt teknologi og autonomi globalt, og føre til standardiserte løsninger som kan gjøre sjøtransport grønnere og mer effektiv.

 

Møtedeltakerne ble enige om dette:
a) Å utvikle felles retningslinjer og krav for MASS-testing i havner.
Felles retningslinjer for uttesting av MASS er under utvikling av EU. De vil bli endelige og deles med MASSPorts i november 2020. MASSPorts vil jevnlig revidere og videreutvikle retningslinjer for dette, parallelt med IMOs og andre internasjonale forums arbeid.

b) Nettverket vil etablere felles terminologi, form og kommunikasjonsstandard - skipsrapportering og datautveksling for å forbedre MASS-systemers evne til å fungere på tvers av systemer og havner. Fartøy og havner må være utstyrt med infrastruktur som har felles terminologi, form og standarder for å kunne oppnå sømløse MASS operasjoner.

c) Nettverket vil legge til rette for testing av MASS operasjoner fra havn til havn. For å teste ut de foreslåtte retningslinjene og kravene for MASS-tester og at MASS kan fungere på tvers av ulike havnesystemer, vil de gjøre tester som etterligner internasjonal shipping.

 

Siste nytt