Publisert: , Oppdatert:

Kystverket skal bidra i offentlig utredning om sjøsikkerhet for cruisetrafikk

Økende cruisetrafikk langs kysten vår og høy risiko for uhell krever vår oppmerksomhet. Regjeringen oppnevnte i dag et offentlig utvalg som skal se nærmere på sjøsikkerhet og beredskap rundt cruisetrafikk i norske farvann. Kystverket skal bidra i arbeidet.

Redningsaksjonen på Hustadvika med "Viking Sky" i mars 2019 ble en tydelig påminnelse om hvor alvorlig det kan bli når et cruiseskip får maskinhavari i dårlig vær nær land. Hendelsen var nær ved å få katastrofale følger, og både næringen og samfunnet for øvrig må ha et bevisst forhold til risikoen som følger av økende aktivitet. 

 

Den offentlig organiserte redningstjenesten i Norge fungerer godt, men en alvorlig hendelse med et cruiseskip kan ha et omfang og en kompleksitet som vil sette den norske redningsberedskapen på en alvorlig prøve. Redningsberedskap i Norges kyst- og havområder er krevende og reiser spørsmål til hvilke krav som kan stilles til den enkelte aktørs ansvar for sin egen sikkerhet. Det vil ikke være realistisk å dimensjonere en offentlig redningstjeneste som kan håndtere enhver hendelse. Det er derfor viktig å legge vekt på forebyggende innsats gjennom risikoreduserende tiltak som kan forhindre at ulykker skjer.

– Kystverkets samfunnsansvar er å ta ansvar for sjøveien og sørge for trygge og effektive farleder som ikke forårsaker situasjoner som skader mennesker eller miljø. Vi har også ansvar for statens oljevern-beredskap. Vi ser det derfor som naturlig at vi bidrar inn i et slikt utredningsarbeid, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

 

Det blir sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen (bildet) som vil representere Kystverket i utvalget.

Sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen

 - Jeg ser frem til grundig utredningsarbeid og gode tverrfaglige diskusjoner, sier Dimmen.

- Jeg er overbevist om at resultatene av utvalgets arbeid vil være til stor nytte for kystnasjonen Norge, og at det også vil kunne gi tydelige signaler til andre sjøfartsnasjoner om hvor alvorlig vi ser på risikobildet for cruisetrafikk.  


Utvalget skal vurdere sjøsikkerhets- og beredskapsmessige utfordringer knyttet til cruisetrafikk i Norges farvann og tilgrensede havområder. Risikoreduserende tiltak og cruisenæringens eget ansvar for forebygging og beredskap skal vektlegges. Nytten av tiltakene skal avveies mot kostnader, med et særlig fokus på tiltak og anbefalinger som bedre kan utnytte eksisterende ressurser. I sitt arbeid skal utvalget se hen til Norges ansvar og rolle i internasjonalt og regionalt samarbeidet om søk og redning.

  

 

Fakta

Utvalget består av:

Leder:
Sysselmann Kjerstin Askholt, Longyearbyen

Medlemmer i utvalget er: 
Vice President Expedition Karin Strand, Bergen
Professor Odd Jarl Borch, Bodø
Sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen, Hareid
Senioringeniør Jan Reinert Vestvik, Haugesund
Pensjonist Ottar Haugen, Tønsberg
Professor Ingrid Bouwer Utne, Trondheim
Direktør Frigg Jørgensen, Tromsø
Operativ redningsinspektør Tore Wangsfjord, Bodø
Generalsekretær Rikke Lind, Nesodden

Relatert sak: 
Behov for ekstra sikkerhetstiltak for cruisetrafikk vinterstidSiste nytt