Publisert: , Oppdatert:

Koronaviruset og sjøtrafikken

Koronapandemien påvirker for øyeblikket samfunnet i stor grad. Vi mottar mange spørsmål om hvordan dette påvirker skipstrafikken og havnene. Havnene er ikke stengt. Skip kan anløpe, og godstrafikken går som før. Tiltakene som er iverksatt er i hovedsak rettet mot persontrafikk, som da kan gi restriksjoner for bevegelsesfrihet for personell på fartøy.

20.06.2021:

Letter på smitteverntiltakene for kystcruise og cruise på Svalbard

Med virkning fra søndag 20. juni kl. 12 trådte nye regler om kystcruise og cruise på Svalbard i kraft. I følge de nye reglene åpnes det nå for å ha inntil 2000 personer (mannskap og passasjerer) om bord ved kystcruise dersom passasjerer og mannskap er beskyttet mot SARS-CoV-2. Status som beskyttet må dokumenteres med koronasertifikat og foreløpig er norsk, svensk eller dansk koronasertifikat akseptert. Det er også et krav at kapasitetsutnyttelsen er maksimalt 90 prosent.

Reglene som er endret er covid-19-forskriften §§ 10a, 11 og 11a.
De oppdaterte reglene finner du her. 

Les nyhetssaken på regjeringen.no her.

Forlenger farledsbevis med seks måneder

Samferdselsdepartementet har vedtatt en ny midlertidig forskrift om forlenging av farledsbevis med seks måneder. Endringen medfører at gyldige farledsbevis som utløper mellom 1. januar og 30. juni 2021 forlenges med 6 måneder, dersom innehaver på grunn av situasjonen med covid19 ikke får søkt fornying eller ikke får gjennomført nødvendige seilaser. Dette gjelder også kadettfarledsbevis. Kystverket har pr tiden kapasitet til å behandle søknader så de som likevel ønsker det kan fortsatt søke om fornying.

Skip som kommer fra utlandet - med mistanke og/eller bekreftet covid19-smitte om bord

Fartøyets fører skal da varsle Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø per telefon +47 78 98 98 98.
I tillegg skal det fylles ut elektronisk melding i anløpsmeldingen i SafeSeaNet Norway. Kystverket varsler kommunelegen i den kommunen hvor ankomsthavnen ligger. Kommunelegens plikt til å kontakte Folkehelseinstituttet fremgår av IHR-forskriften § 4.

Fartøy som seiler mellom norske havner er ikke forpliktet til å varsle etter bestemmelsen i IHR-forskriften, men oppfordres til å følge samme rutine.

Les mer informasjon om håndtering av covid-19 på skip her

Smittevernkrav ved cruiseseilas langs norskekysten

Helse- og omsorgsdepartementet har laget en ny bestemmelse, § 10b i Covid-19 forskriften (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470), som stiller krav til cruise langs norskekysten. Hovedtrekkene i bestemmelsen er at

 • rederiet (eier av fartøy) må lage en plan for hvordan smittevern skal ivaretas og forelegge denne for Helsedirektoratet
 • dersom planen er god nok vil Helsedirektoratet godkjenne oppstart av kystcruise
 • fartøyets mannskap eller passasjerer skal ikke gå i land i Norge.
 • max passasjerantall må ikke overstige 50% av fartøyets kapasitet. Dersom erfaring viser tilstrekkelig etterlevelse kan rederiet søke om å øke passasjerantall til 70% av kapasitet.
 • Ved mistanke om Covid-19 om bord skal det gjennomføres testing om bord og prøven skal i samråd med kommunelegen fraktes til nærmeste sykehus for analyse. Isolasjon og karantene av mistenkte tilfeller skal gjennomføres om bord.
 • Ved positiv smitte om bord skal fartøyet returnere til avgangshavn.

Merk at dette ikke gjelder norske fartøy som seiler med passasjerer som stiger på og av i Norge (covid-19 forskriften § 5 tredje ledd).

Mer informasjon og veiledere på norsk og engelsk finnes på hjemmesidene til Helsedirektoratet:
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/smittevernveileder-for-kystcruise-langs-norskekysten

Er det gitt spesielle koronarelaterte retningslinjer med tanke på drift av, og besøk i, gjestehavner i sommer?

Kystverket kjenner ikke til at det er gitt noen egen nasjonal veileder eller retningslinjer for gjestehavner, og det er så vidt vi vet heller ikke laget noen spesifikk bransjestandard.

Størrelsen og omfanget av aktiviteten i gjestehavner varierer. Avhengig av dette vil flere av de generelle nasjonale anbefalingene og retningslinjene være aktuelle og de mer spesifikke om reiseliv, inkludert om

Noen av bransjestandardene for reiseliv kan også være aktuelle, avhengig av størrelse og omfang av tilbud i gjestehavnen:

Vi kjenner også til at Fylkesmenn og foreninger har gitt råd:

Hvilke tiltak gjør Lostjenesten for å forhindre smittespredning?

Lostjenesten har satt i verk en rekke tiltak for å hindre spredning av Covid-19-viruset. Vi forholder oss til de forholdsregler og anbefalinger gitt av norske myndigheter. Det betyr blant annet at:

 • Vi jobber ikke dersom vi har influensa-lignende symptomer, og vi unngår kontakt med personer med slike symptomer.
 • Vi begrenser fysiske møter.
 • Vi gjør generelle forebyggende tiltak, som å sørge for god hånd- og hostehygiene, og holder god fysisk avstand til andre.
 • Vi benytter smittevernutstyr (hansker, masker) etter nasjonale råd og føringer. P.t anbefales ikke bruk av munnbind på generelt grunnlag til befolkningen (Folkehelseinstituttet, FHI). Losen gis mulighet til å tilpasse dette til hver enkelt situasjon.
 • Vi søker kontinuerlig å transportere våre loser på måter som reduserer muligheten for nær fysisk kontakt med andre personer, f.eks. leiebiler.

Alle fartøyer er forpliktet til å bekrefte om det er personer ombord i fartøyene med symptomer på influensa eller andre symptomer som kan være relatert til Covid-19 i SafeSeaNet Norge.

Vi har også utarbeidet egne prosedyrer for håndtering av smitte om bord på skip, samt tiltakskort ved eventuell smitte i Lostjenesten.

Les mer om Lostjenestens tiltak her:

Er havnene i Norge stengt?

Med en gang restriksjonene ble innført lurte mange på om havnene ble stengt. Regjeringen presiserte da at all transport av varer, import og eksport skulle gå som normalt på landevei, tog, skip og fly. Det betyr at havner, i tillegg til flyplasser og grenseoverganger, holdes åpne for trafikk.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/all-godstrafikk-kan-ga-som-normalt/id2693654/

Det er opprettet en mulighet for havnene til å gi beskjed til skip som er på vei til å anløpe havnen, eller til skipets agent om spesielle restriksjoner eller forhold som gjelder i havnen nå på grunn koronapandemien.

Se her: https://shiprep.no/ShipRepWebUI/CurrentPortAnnouncements.aspx

Gjelder mottaksplikten etter havne- og farvannsloven?

Ja, mottaksplikten etter havne- og farvannsloven § 27 gjelder, med noen begrensninger.

Havne- og farvannsloven gir ikke grunnlag for å nekte fartøy å anløpe havn av hensyn til folkehelsen. Restriksjonene som nå legges på sjøtransporten som følge av virusutbruddet gjøres på grunnlag av annet regelverk enn havne- og farvannsloven.

Formålet med mottaksplikten etter havne- og farvannsloven § 27 er å sikre stabil, forutsigbar og ikke-diskriminerende tilgang til havneinfrastruktur for sjøtransporten. Mottaksplikten gjelder for eiere og operatører av havner og havneterminaler, og omfatter både private og offentlige eiere/operatører. § 27 sier at sjøtransporten må gis tilgang til den havneinfrastrukturen som havneeier og –operatør faktisk har gjort tilgjengelig for alminnelig trafikk, eventuelt den type trafikk som havnen har besluttet å ta imot ved vedkommende havneavsnitt.

Helsemyndighetene kan imidlertid iverksette restriksjoner eller fastsette andre reguleringer som får konsekvenser for havnens drift og dermed også for fartøy som hadde planlagt å anløpe havnen. Bl.a. er det gjort vedtak etter IHR-forskriften § 19 (https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1573/§19) (forskrift 21.12.2007 nr. 1573 om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse mv.) om hvilke havner som skal ivareta særskilte oppgaver. Både havnen og fartøy må holde seg innenfor de rammene som helsemyndighetene og ev. andre til enhver tid fastsetter.

Mottaksplikten etter havne- og farvannsloven § 27 gjelder i praksis derfor kun for den sjøtransporten som helsemyndighetene mv. til enhver tid tillater. Innenfor disse rammene har fartøy rett etter havne- og farvannsloven § 27 til å anløpe havner som er åpne for trafikk, med noen begrensninger, se under.

Mottaksplikten i havne- og farvannsloven § 27 gjelder med følgende begrensninger:

- Havnen har bare mottaksplikt så langt kapasiteten tilsier det:

 • Dersom havnen må stenge ned helt eller delvis pga. bemanningssituasjonen, så vil den faktiske kapasiteten styre hvilke fartøy som kan få anløpe til hvilket tidspunkt. Offentlige havner er bundet av myndighetsmisbrukslæren og må passe på å prioritere mellom fartøy på en forutsigbar og saklig måte. I tilfelle kritiske leveranser, kan prioriteringen av anløp måtte gjøres i samråd med helsemyndighetene mv. Se også IHR-forskriften § 19.

- Havnen har ikke mottaksplikt dersom mottak av fartøyet kan innebære en risiko for sikkerheten i havnen:

 • Med dette menes at det foreligger fare for sikkerheten i selve havnen, som skade på havnens infrastruktur eller personer som arbeider eller oppholder seg i havnen.
 • MEN: Avvisning av et fartøy på grunn av fare for smittespredning reguleres av annet regelverk enn havne- og farvannsloven, jf. IHR-forskriften § 17:
  «§ 17. Skip, luftfartøy og andre transportmidler på innreisesteder
  Skip og luftfartøy kan ikke av folkehelsehensyn nektes å anløpe eller ankomme en havn eller lufthavn, ta om bord eller sette av, losse eller laste last eller forråd. Ethvert transportmiddel skal tillates å ta om bord drivstoff, vann, mat og forsyninger. Pålegg eller tillatelser etter dette leddet kan gjøres betinget av inspeksjon og gjennomføring av helsetiltak for å motvirke spredning av smitte eller annet agens.
  Dersom det ikke er mulig å få iverksatt tilfredsstillende kontrolltiltak overfor et infisert transportmiddel, eller det iverksatte tiltaket ikke er vellykket, kan transportmidlet likevel få tillatelse til å reise videre under forutsetning av at ansvarlig myndighet underretter myndighetene på neste kjente innreisested om forholdene.
  Dersom det anses påkrevd, kan transportmidlet henvises videre til nærmeste utpekte havn, lufthavn eller grensepasseringssted, jf. § 19.»

Fare for sikkerheten til personer som arbeider eller oppholder seg i havnen må ivaretas i tråd med denne bestemmelsen og helsemyndighetenes reguleringer og anvisninger må følges.

Hva innebærer forsterket grensekontroll?

Den 15. mars 2020 vedtok regjeringen en ny forskrift (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-15-293) som åpner for å bortvise utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge for å hindre videre smittespredning. Forskriften § 2 gir unntak for de som er omfattet av unntak fra karanteneplikten etter § 6 i Covid-19-forskriften (se mer under «Hvilke begrensninger setter karanteneforskrifter»). Videre har forskriften § 2a har unntak for konkrete persongrupper som ikke skal bortvises på grensen. 

Vi gjør spesielt oppmerksom på § 2a bokstav k) i forskriften. Her presiseres det at sjømenn, på vei til eller fra aktiv tjeneste, med identitetskort nevnt i utlendingsforskriften § 2-8 eller filippinsk «Seafarer’s Identification and Record Book» eller filippinsk nasjonalitetspass nevnt i utlendingsforskriften § 3-1 bokstav j) ikke kan bortvises ved grensen. 

Justis- og beredskapsdepartementet har utstedt rundskriv om ikrafttredelse av forskrift om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen (G-12/2020: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g-122020--revidert-rundskriv-om-ikrafttredelse-av-forskrift-om-bortvisning-mv.-av-utlendinger-av-hensyn-til-folkehelsen/id2706485/ 

Både tolletaten og politiet har utfyllende informasjon om dette på sine nettsider.

Hvordan løser man mannskapsbytter og servicepersonells adgang til skip?

Sjøfartsdirektoratet er rett myndighet til å svare på spørsmål om mannskapsbytter.

Det er utstedt retningslinjer for hvordan dette skal gjennomføres i norske havner, se Sjøfartsdirektoratets informasjonsside om korona her: https://www.sdir.no/aktuelt/nyheter/retningslinjer-i-forbindelse-med-av--og-pamonstring-av-mannskap-i-norske-havner/ og https://www.sdir.no/aktuelt/nyheter/presisering-av--og-pamonstring-skip-i-norge/

Sjøfartsdirektoratet er også rett myndighet til å svare på spørsmål som gjelder servicepersonell og deres adgang til skip her i landet.

Hvordan skal kystkommuner håndtere skip med mistenkt eller kjent smitte om bord?

I forbindelse med koronautbruddet har Helsedirektoratet sendt ut brev til alle kystkommuner, om hvordan skip med mistenkt eller kjent smitte om bord skal håndteres.

Brevet finner du på Helsedirektoratets nettsider: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger/Informasjon%20til%20Fylkesmenn%20og%20kystkommuner%20om%20h%C3%A5ndtering%20av%20skip%20med%20mistenkt%20eller%20kjent%20smitte%20om%20bord%20-%20covid-19.pdf

Helsedirektoratet har utarbeidet plakater og informasjonsskriv med viktig informasjon som kan printes ut og henges opp aktuelle steder. Informasjonen er rettet mot personer som kommer til Norge, personer som jobber i kontakt med tilreisende til Norge, og hygieneinformasjon til publikum generelt.

Helsedirektoratets plakater med informasjon til reisende og med smittevernråd: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/nytt-coronavirus/plakater-til-innreisepunkter

Vi ber havner og havneanlegg om å gjøre plakatene tilgjengelig der reisende ankommer eller oppholder seg, og sende informasjonsarket til ansatte som jobber i kontakt med reisende. Havner som har regelmessige anløp av internasjonal trafikk eller venter slik trafikk kan også videreformidle informasjonen til rederier og fartøy.

Hvor skal vi varsle ved smitte eller mistanke om smitte om bord på et skip?

Både fører av skip og havnen er pliktige å umiddelbart varsle helsemyndighetene ved utbrudd, eller mistanke om utbrudd, av koronavirus om bord på et fartøy. Dette i følge Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-21-1573?q=ihr

Alle fartøy som skal gjøre registreringer i SafeSeaNet må nå bekrefte at det ikke er påvist eller mistanke om smitte om bord. Dersom skipet ikke kan bekrefte dette, skal varsel gis til Vardø sjøtrafikksentral.

 • Varsle Vardø sjøtrafikksentral på 78 98 98 98 som vil bistå med å varsle kommunelegen/kommuneoverlege i kommunen fartøyet først anløper
 • Varsle Folkehelseinstituttet på telefon 21 07 70 00 (i arbeidstiden) eller på 21 07 63 48 (smittevernvakta)

Videre håndtering av saken ligger til helsemyndighetene.

IHR-forskriften åpner for at helsemyndighetene kan iverksette tiltak mot personer inkludert karantene av fartøy.

NB! Det er samtidig presisert i forskriften at skip ikke av folkehelsehensyn kan nektes å anløpe eller ankomme en havn, losse eller laste last eller forråd, og skal tillates å ta om bord drivstoff, vann, mat og forsyninger (§ 17). Havne- og farvannsloven gir heller ikke grunnlag for å nekte dette.

Er det innført landlovnekt?

Det er det lokale politidistriktet som eventuelt beslutter landlovnekt. Reglene om landlov er noe ulikt utformet, men åpner generelt for at lasting og lossing kan gjennomføres. Landlovnekt innebærer ikke nødvendigvis at av- og påmønstring vil være forbudt.

Flere politidistrikt innførte landlovnekt i mars/april, men flere steder er disse nå opphevet. For å sjekke om politidistriktet du hører til har besluttet landlovnekt, samt de nærmere detaljene i dette, kan du sjekke informasjon om dette på https://www.politiet.no/ eller https://www.politiet.no/sok/?SearchText=landlov, eller ta kontakt med ditt lokale politidistrikt.

Hvilke begrensninger setter karanteneforskriften?

Det er fastsatt forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften). https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2020-03-27-470

Merk at i karanteneregler og lokale regler er det gitt visse unntak for personer med kritiske samfunnsfunksjoner. Losen vil inneha en slik funksjon som samfunnskritisk personell, og er derfor unntatt fra reglene om landlov og karantene. Se også: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner-fastsatt/id2693800/

Et rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet klargjør hvilke vilkår som gjelder for unntak fra karanteneplikten. Rundskrivet omtaler også hvordan og hvem som skal vurdere om personellet er strengt nødvendig for å ivareta kritiske samfunnsfunksjoner og befolkningens grunnleggende behov. (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-i-32020---revidert-rundskriv-om-karantene-ved-ankomst-til-norge/id2696255/ )

Det er Helsedirektoratet som er rett mottaker av spørsmål knyttet til forståelsen av denne forskriften.

Regjeringen har gitt en veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner. Veilederen viser blant annet til de strenge nasjonale reglene om karantene ved smitte og ved ankomst Norge og anbefaler kommunene å ikke innføre egne generelle regler om karantene eller reiserestriksjoner. I veilederen understrekes også reglene om unntak fra karantene for å sikre at viktige samfunnsfunksjoner og befolkningens grunnleggende behov ivaretas. Det følger av veilederen at kommunene bør unngå lokale tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften). https://www.regjeringen.no/contentassets/8263c5d900f04d8b9364d7c28733766b/rundskriv_i-4-2020_kommunale_vedtak.pdf

 

Kommunelegen i den aktuelle kommunen vil også kunne gi informasjon, opplysninger og råd til befolkningen om vern mot smittsomme sykdommer.

Forlenger helseattester for los med seks måneder

Kystverket har vedtatt i forskrift at helsesertifikat for los som utløper i perioden frem til 30. juni 2021 likevel skal ansees som gyldige i inntil 6 måneder etter utløp. Forskriftene er sendt til publisering på Lovdata.

Tiltaket vil frigjøre kapasitet hos sjømannslegene og samtidig bidra til at Lostjenesten kan driftes mest mulig hensiktsmessig i en krevende situasjon.

Se hele forskriften her

Hvilke nye reguleringer er innført på grunn av koronautbruddet?

Lovdata har en egen side som gir oversikt over hvilke nye reguleringer som knytter seg til koronaviruset. Siden finner dere her: https://lovdata.no/artikkel/oversikt_ny_regulering_knytt_til_koronaviruset/2669

Hvor finner vi informasjon om status på koronautbruddet?

Informasjon om status for utbruddet er tilgjengelig på hjemmesidene til Folkehelseinstituttet. Her finnes også råd om forebygging av smitte, informasjon om sykdommen og symptomer, råd om når man bør søke legehjelp og informasjon om tiltak på innreisepunkter til Norge
Folkehelseinstituttets informasjon om viruset: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 

Hva regnes som kritiske samfunnsfunksjoner?

På regjeringen.no er det publisert en liste over kritiske samfunnsfunksjoner, https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/

I listen defineres bl.a. transportører og sjøfartsnæringene som virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon. Merk at i karanteneregler og lokale regler er det gitt visse unntak for personer med kritiske samfunnsfunksjoner. Losen vil inneha en slik funksjon som samfunnskritisk personell, og er derfor unntatt fra reglene om landlov og karantene.

Nyttige lenker