Publisert: , Oppdatert:

Høring av losavgifter og sikkerhetsavgifter i 2021

Kystverket foreslår i høring å øke losavgiftene og sikkerhetsavgiftene med 2,1 prosent i gjennomsnitt i 2021. Statens finansiering av inntektsbortfallet som følge av Covid-19 bidrar til at økningen er begrenset til forventet lønns- og prisvekst i 2021.

P&C Cruises nybygde flaggskip, MS Iona, er med sine 184.000 bruttotonn det største skipet som er bygget for den britiske cruiseindustrien. Skipet blir liggende til kai i Haugesund i en måneds tid på grunn av stopp i cruisetrafikken. Foto: Kystverket / Anne Grethe Nilsen.

‒ Antall lospliktige seilas, losoppdrag og inntekten fra passasjerskip er sterkt redusert i 2020 i forhold til tidligere år. Aktiviteten til andre typer skip er også påvirket av Covid-19, men det er passasjerskipene som gir de store utslagene, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.


Inntekter fra losavgifter og sikkerhetsavgifter (sektoravgifter) dekker normalt en stor andel av kostnadene ved lostjenesten og sjøtrafikksentraltjenestene. I 2020 har staten finansiert bortfall av inntekter fra sektoravgifter som følge av Covid-19 på netto 205 mill. kroner, etter fratrekk for kostnadsreduksjon. Kystverket forventer en moderat økning blant passasjerskip fra 2020 til 2021, noe som betyr at inntektene vil bli for lave også i 2021. Behovet for statlig finansiering av inntektsbortfall i 2021 som følge av Covid-19 vil bli håndtert i forbindelse med fremleggelsen av revidert budsjett for 2021. Inntektsbortfallet vil således ikke føre til en ekstraordinær økning i sektoravgiftene i 2021.

Den lospliktige trafikken er 7,4 prosent lavere ved utgangen av oktober 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Antall losoppdrag er redusert med 14,7 prosent, noe som tilsvarer en reduksjon på 5.100 oppdrag. Reduksjonen i losingstimer er prosentvis større, fordi mange lange losoppdrag på cruiseskip har uteblitt i 2020.  
Sektoravgiftene foreslås justert for forventet lønns- og prisvekst for 2021 fratrukket et krav til effektivisering i staten på 0,5 prosentpoeng. Den gjennomsnittlige økningen i avgiftene foreslås til 2,1 prosent i 2021. 

Losavgiftene foreslås økt med 2,1 prosent i gjennomsnitt, med variasjon fra 2,0 prosent økning på losingsavgift til 2,4 prosent økning på losberedskapsavgift. Fritaket i losberedskapsavgift for skip opp til og med 8.000 bruttotonn er foreslått videreført. Det samme gjelder fritak i losberedskapsavgift for skip med en score på 50 eller høyere i miljøskipsindeksen ESI (Environmental Ship Index).

Sikkerhetsavgiftene finansierer driften av de fire sjøtrafikksentralene Brevik, Horten, Kvitsøy og Fedje. Hver sjøtrafikksentral har egen sikkerhetsavgift og den avgiftspliktige trafikken har over tid utviklet seg ulikt i de ulike områdene. Sikkerhetsavgiftene foreslås økt med 2,1 prosent i gjennomsnitt, men for Brevik, Fedje og Kårstø (en avgift for Kvitsøy) foreslås ingen endring. Økningen er foreslått for Horten (Oslofjorden) med 6,8 prosent og i en av to avgiftssatser for Kvitsøy (Rogaland) med 5,9 prosent. Sikkerhetsavgiftene har blitt redusert de tre foregående årene, og avgiften i Oslofjorden vil på tross av økningen i 2021 være lik som i 2016. Avgiftssatsen som endres i Rogaland vil i 2021 være 28 prosent lavere enn i 2016. 

Fristen for å sende inn merknader til høringsforslaget er 16. desember 2020.

Endring i sektoravgiftene fastsettes av Samferdselsdepartementet og gjøres tilgjengelig på kystverket.no kort tid etter høringsfristen.  


Se høringsbrev - forslag til avgiftssatser i 2021

Siste nytt