Publisert: , Oppdatert:

Høring av forskrift om havne- og farvannslovens anvendelse på Svalbard

På vegne av Samferdselsdepartementet har Kystverket sendt på høring forslag til forskrift om havne- og farvannslovens anvendelse på Svalbard.

Ny havne- og farvannslov trådte i kraft 1. januar 2020, og fra samme tidspunkt ble havne- og farvannsloven fra 2009 og lov om losordningen fra 2014 opphevet. Lovene har vært gjeldende på Svalbard med enkelte tilpasninger. Anvendelse og tilpasninger av lovene har vært regulert i forskrift 30. desember 2009 nr. 1846 om havner og farvann på Svalbard og forskrift 25. juni 2012 nr. 655 om lostjenesten på Svalbard. Begge disse forskriftene er videreført i den nye loven «så langt de passer», jf. forskrift 11. desember 2019 nr. 1837 om overgangsregler og om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i havne- og farvannsloven 2009.

Det foreslås nå en ny forskrift om havne- og farvannslovens anvendelse på Svalbard. Forskriftsforslaget innebærer at loven gjøres gjeldende på Svalbard med noen tilpasninger. Videre foreslås det noen endringer i dagens posisjonsrapportering for fartøy på Svalbard.

Høring - forskrift om havner og farvann på Svalbard
Forslag til forskrift om anvendelse av havne- og farvannsloven på Svalbard

Frist for kommentarer til forslaget er 10. desember 2020. 

Merknader kan sendes per post til Kystverket, Serviceboks 1502, 6025 Ålesund, per e-post til post@kystverket.no eller digitalt (orgnr. 874783242).

Spørsmål om forskriftsforslaget kan rettes til:

Kristin Frotvedt
Jeanette Assev-Lindin

Siste nytt