Publisert: , Oppdatert:

Har utbedret digital saksbehandling av farledsbevis

Nå kan navigatører med farledsbevis søke om endringer på flere fartøy samtidig utenfor vanlig kontortid. Man kan også fjerne fartøy på sitt farledsbevis. Søkere får svar innen fem minutter.

‒ Dette gjør det mye enklere og raskere for navigatører å endre sitt farledsbevis på kort frist, og på kveldstid og i helger, da de slipper å vente på at søknadene må godkjennes manuelt av en saksbehandler, sier seniorrådgiver Anders Helge Nilsen i Kystverket.

Denne type søknader blir nå behandlet og godkjent digitalt, og svar og faktura sendes på epost til navigatøren.

Søknader som er behandlet digitalt utenfor vanlig kontortid blir kontrollert i ettertid, slik at vedtaket kan endres manuelt ved manglende dokumentasjon.

Farledsbevisordningen ble digitalisert i 2013. I tillegg til økt brukervennlighet og et bedre servicenivå for farledsbevisbrukere, erfarer Kystverkets saksbehandlere at digitaliseringen har ført til en betydelig forbedring i forvaltningen av farledsbevis.

‒ Digital og automatisk behandling av enklere farledsbevissøknader, eksempelvis endring av fartøy, har frigjort betydelig arbeidskapasitet og redusert saksbehandlingstiden fra 10-12 dager til 1-3 dager. Det betyr at vi kan bruke mer tid på kontroll og kvalitetssikring av dokumentasjon. Dette gir økt kvalitet på saksbehandling av farledsbevis og bidrar til å høyne sjøsikkerhetsnivået, sier Nilsen.

Fakta

Fakta om farledsbevisordningen

  • Fartøy over en viss størrelse er lospliktige når de seiler innenfor Norges grunnlinje (fastlandet og Svalbard). En navigatør med gyldig farledsbevis kan ofte ivareta denne losplikten uten å bruke los. 
  • Farledsbevisordningen innebærer en myndighetskontroll av en navigatørs erfaring, kompetanse og ferdigheter på et konkret fartøy i et konkret farvann.
  • Forskjellige behov hos sjøfartsnæringen og risikoen knyttet til forskjellige fartøystyper gjør at farledsbevisordningen opererer med fire klasser farledsbevis.
  • I dag forvalter Kystverket om lag 3700 farledsbevis sammenlignet med rundt 2850 i 2015.
  • Det blir utført digital saksbehandling av 5-600 saker i året.
  • Som følge av digitalisering av farledsbevisordningen i 2013, og senere oppdateringer, har saksbehandlingstiden blitt redusert fra 11 dager til 2-3 dager i gjennomsnitt.

Siste nytt