Publisert: , Oppdatert:
- Jeanette Assev-Lindin

Høring: Forslag til forenkling av regelverket om meldeplikter

Kystverket har sendt på høring utkast til ny forskrift om fartøyets meldeplikter etter havne- og farvannsloven. Forskriften samler dagens gjeldende meldeplikter, samtidig som den introduserer rapportering av gods- og lastemengde.

Samordning og forenkling

Fartøy må i dag forholde seg til et stort antall forskrifter som krever rapportering av forskjellig informasjon til en rekke mottakere.

Kystverket og havnene er noen av aktørene som krever rapportering fra fartøyene. Kystverket har som et ledd i arbeidet med forenkling av regimet rundt skipsrapportering samlet alle meldeplikter som er hjemlet i  havne- og farvannsloven i en forskrift. Ved å samle havne- og farvannslovens meldeplikter i en forskrift vil brukeren få en større oversikt over hvilke rapporteringsforpliktelser som til enhver tid gjelder. Dette vil gjøre det enklere for brukeren å etterleve reglene. Det at meldepliktene samles vil også gjøre at meldetidspunkter og meldekanaler samkjøres, og dette innebærer i seg selv en forenkling for brukeren. Endringen vil gjøre at tre forskrifter blir til en, samtidig som meldepliktene i to andre forskrifter flyttes fra dagens forskrifter og over i den nye meldepliktforskriften.

Kystverket foreslår å samle meldepliktene i følgende forskrifter i en felles forskrift om meldeplikter etter havne- og farvannsloven:

  • Forskrift 29. august 2003 nr. 1114 om sikker lasting og lossing av bulkskip – meldeplikten for fartøy til terminalen
  • Forskrift 17. desember 2009 nr.1633 om krav til melding for fartøy over 300 bruttotonn og fartøy som transporterer farlig eller forurensende last – melding om anløp og melding om farlig og forurensende last
  • Forskrift 20.desember 2010 nr.1782 om meldeplikt for oljetankere over 150 bruttotonn som skal foreta STS-operasjoner i Norges økonomiske sone
  • Forskrift 29. mai 2013 nr. 538 om sikring av havneanlegg
  • Forskrift 29. mai 2013 nr. 552 om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone (Barents SRS)

 Rapportering av godsmengde og lastemengde

Det er identifisert et behov for å forbedre kunnskapen om godstransport på kysten (havnestatistikken). Rapportering av opplysninger om godsmengde og lastemengde via meldingssystemet SafeSeaNet, vil gi bedre statistikk for transportarbeid langs kysten. Det vil også føre til en mer effektiv rapportering for aktørene innen sjøtransporten. Myndighetene vil med dette hente opplysningene rett fra fartøyet, istedenfor at opplysningene rapporteres fra fartøyet via havnen til myndighetene. Ved at fartøyet rapporterer gods- og lastemengde via SafeSeaNet, vil deler av rapporteringen til Statistisk sentralbyrå gjøres frivillig (opplysningene om godsets opprinnelse og destinasjon). Havnestatistikken er et viktig grunnlag for Kystverkets arbeid knyttet til transportplanlegging og havnestruktur.

Informasjonselementene gods- og lastemengde inkluderes derfor i dagens anløpsmelding.

 Kontaktinformasjon

Spørsmål i anledning høringen kan rettes til:

Eventuelle merknader til forslaget kan sendes Kystverket per post til Kystverket, serviceboks 1502, 6025 Ålesund eller per e-post til post@kystverket.no.

 Høringsfristen er 1. desember 2015.

Relaterte dokumenter

Siste nytt