Publisert: , Oppdatert:

Til kommentering: Mulig endring av sektorlykter til IALA standard

Kystverket ønsker å modernisere sektorlyktene langs kysten. Vi ønsker samtidig å endre til IALA-standard på norske sektorlykter. Berørte parter kan lese rapporten vedlagt og gi faglige innspill innen 1. juni 2017.

Kystverkets hovedkontor har gjennom arbeidet med NTP-2018-2029 initiert mange mulige større satsninger innen våre tjenester. En av disse er modernisering av sektorlykter. Norge har på verdensbasis den mest utbredte bruk av sektorlykter, med i overkant av 1900 sektorlykter. Disse objektene er viktige for sikker navigasjon langs Norges kyst. Grunnet ulike forhold er Norges bruk av sektorlykter ikke helt i samsvar med IALA sine retningslinjer. Mange av Norges sektorlykter ble også etablert før IALA ble dannet i 1957.

I forbindelse med modernisering av sektorlykter må ulike tekniske/operative alternativer utredes. Kystverket har gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av endring av sektorlykter til å følge IALA standard. Dette er inngående beskrevet i innledningen til vedlagte rapport: "DNV-GL - Modernisering av sektorlykter, samfunnsøkonomisk analyse av ITS-tiltak 10". I rapporten inngår prinsipielt to vurderinger, overgang til full IALA standard eller ikke, samt om evt. overgang skal gjøres i parallell med modernisering til LED-basert lyskilde eller senere.

Berørte parter bes gjennomgå rapporten og gi sine faglige kommentarer, samt kommentarer til evt. praktisk gjennomføring.

Vi ber om at kommentarer eller andre innspill sendes elektronisk til postmottak@kystverket.no innen 01.06.2017.

Merk innspillene med "Sak 2017/1751".

Les rapporten her. DNV GL rapport 2016-0854, rev. 4, Modernisering av sektorlykter 

Siste nytt