Den kommunale beredskapsorganisasjonen utgjør kjernen i den totale norske beredskapen mot akutt olje- og kjemikalieforurensning, og deres lokale kunnskap og innsats under aksjoner er avgjørende for resultatet.

Denne veilederen gir retningslinjer for ivaretakelsen av den kommunale aksjonsplikten, bistandsplikten og de administrative oppgavene som følger av hendelser med akutt forurensning. 

Felles retningslinjer sikrer en effektiv ressursbruk og tilfredsstillende dokumentasjon av tiltak og kostnader. Hensikten er dessuten at lokal kompetanse ivaretas og videreutvikles slik at en aksjon på en så god måte som mulig ivaretar vårt felles miljø.

Første versjon av veilederen ble utgitt i 2009, og redigert utgave kom i 2012. Her var erfaringer fra aksjoner og innspill fra brukere vektlagt. Veilederen er nå revidert på nytt, for å ta høyde for endringer i regler om offentlige anskaffelser, endringer i tariffavtaler, og avklaringer merverdiavgift m.m.

Målgruppen for veilederen er fremdeles kommunenes beredskapsorganisasjoner. Vi ønsker å styrke lokal kompetanse slik at kommunene settes i stand til å fremsende et godt dokumentert krav om vederlag etter statlige aksjoner, eller fremme krav om refusjon direkte mot ansvarlig forurenser etter private eller kommunale aksjoner.