Publisert: , Oppdatert:

Varsle Kystverket

Varsle om akutt forurensning
Varsle om feil på sjømerker, eller andre farer av betydning for sikker navigasjon eller ferdsel
Varsle om defekte AIS- og DGPS-stasjoner
Varsle istjenesten
Varsle om ISPS-sikringshendelse
Varsle om ulovlig seilas

Varsle om ulovlig eller ureglementær tjenesteutøvelse

Varsle om akutt forurensning

 • Den som oppdager akutt forurensning fra landbasert virksomhet varsler via nødnummer 110.
 • Luftfartøy varsler via lufttrafikktjenesten.
 • Skip varsler via Kystradio eller Hovedredningssentral.
 • Petroleumsvirksomheten varsler gjennom HRS/Petroleumstilsynet til Kystverket
 • Mer om varsling om akutt forurensning

Varsle om feil på sjømerker, eller andre farer av betydning for sikker navigasjon eller ferdsel 

Melding sendes til Nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler (NAVCO):

Tlf: 22 42 23 31 (Hele døgnet)
Faks: 22 41 04 91 (Hele døgnet)
e-post navco@kystverket.no

 • Mange av de faste hjelpemidlene for navigasjon langs kysten er automatiserte og uten vakthold. Det er derfor viktig at sjøfarende melder fra til Kystverket om uregelmessigheter på navigasjonsinstallasjoner.
 • Andre akutte og/eller uventede hendelser som kan være til fare for skipstrafikken må også meldes inn. Eksempler på akutte og/eller uventede hendelser er drivende gjenstander, nedfalt høyspentkabel, grunnstøtt fartøy, sunket fartøy og drivende fiskeredskap.
 • Vakthavende koordinator videreformidler meldingen til rette instans, slik at uregelmessigheten blir rettet opp så raskt som mulig. Eventuelle navigasjonsvarsler vil utstedes etter retningslinjer

Varsle om defekte AIS- og DGPS-stasjoner 

Feil på landbaserte basestasjoner for AIS og DGPS meldes inn til Senter for los og VTS.

Tlf: 950 56 052 
E-post: ais@kystverket.no


Varsle om is

ismelding@kystverket.no

 Tlf:  37 01 97 59 / 37 01 97 25   
 Mobil:  900 77 605    
 Telefaks:  37 01 97 01     

Ismeldinger er tilgjengelige og oppdateres på www.kystverket.no/istjenesten fra 1.desember til 31.mars.


Varsle Kystverket om ISPS-sikringshendelse

Terrorhandlinger og andre forsettlige ulovlige handlinger, som kan skade havner, havneterminaler eller fartøy som anløper disse.

Tlf: 35 57 26 25 (Trafikksentralen i Brevik)


NB! Oppdages pågående/akutt ISPS-sikringshendelse varsles først politiets nødtelefon 112.


 

Varsle om ulovlig seilas

Skjema for varsling

Sakene som meldes inn behandles i normal arbeidstid mellom kl. 08-16.

Her kan du melde inn:

 • Hendelser hvor skip seiler ulovlig i norsk farvann
 • Brudd på regler om losplikt og farledsbevis
 • Alle innmeldinger blir behandlet konfidensielt

For varsling av akutt hendelse, se "varsle om akutt forurensing".

Varsle om ulovlig eller ureglementær tjenesteutøvelse

Dersom du opplever at Kystverket, eller ansatte i Kystverket, opptrår i strid med loven eller bryter etiske retningslinjer i sitt arbeid kan du kontakte oss her:

https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/874783242

Saken blir kanalisert videre til rett instans i Kystverket.

Siste nytt