Publisert: , Oppdatert:

Driftsutslipp til luft

Utslipp fra transportsektoren har stort fokus, og Kystverket arbeider for at skipsfarten skal bli mer effektiv, sikker og miljøvennlig. I www.havbase.no publiseres estimerte driftsutslipp fra skip, og Kystverket presenterer her tidsserier for utslipp fra skipsfarten i norske havområder.

Driftsutslippsestimatene knyttes til utslippskomponentene karbondioksid ( CO2), nitrogenoksid (NOx), svoveldioksid (SO2), karbonmonoksid (CO), samt svevestøv (PM).

Utslippsestimatene knyttes geografisk til havområdene Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, inkludert farvannet innenfor grunnlinjen. I havbase kan en også knytte utslippene til skipstyper og skipsstørrelseskategorier fordelt på måneder.

I 2017 ble det fra alle skip i norske havområder sluppet ut 8 390 662 tonn CO2. Dette representerte en økning på 4 prosent fra 2016 da det samlete CO2 utslippet fra skipsfarten var på 8 066 486 tonn.

Utslippstall for øvrige utslippskomponenter (under) viser at utslippene øker for alle utslippskomponenter fra 2016 til 2017. Karbonmonoksid (CO) økte med 4,1 prosent, nitrogenoksid (NOx) 4,9 prosent, svoveldioksid (SO2) 7 prosent og svevestøv (PM) 6,8 prosent.

Hovedforklaringen på økte utslipp er økningen i skipstrafikken knyttet til utseilt distanse (se statistikk over utseilt distanse). Idet økningen av utslippene er større enn økningen i utseilt distanse kan dette forklares med økning i skipsstørrelse. Alle størrelseskategorier over 25 000 bruttotonn (BT) har en utslippsvekst for alle utslippskomponenter som er større enn gjennomsnittlig utslippsvekst for alle skip.

   

Figur: Driftsutslipp til luft i norske havområder for utvalgte utslippskomponenter 2012–2017. Kilde Kystverket/Havbase

Driftsutslippene fra skip vil i stor grad være en funksjon av utseilt distanse. Samtidig vil fremtidig utvikling av teknologi, skipsstørrelse og særlig drivstofftyper ha betydning for driftsutslippene fra skip. For mer informasjon se lenke til tidsserie for driftsutslipp, samt lenke til metadata under Relaterte dokumenter.

Relaterte dokumenter

Siste nytt