Publisert: , Oppdatert:

Driftsutslipp til luft

Utslipp fra transportsektoren har stort fokus, og Kystverket arbeider for at skipsfarten skal bli mer effektiv, sikker og miljøvennlig. I www.havbase.no publiseres estimerte driftsutslipp fra skip, og Kystverket presenterer her tidsserier for utslipp fra skipsfarten i norske havområder.

Driftsutslippsestimatene knyttes til utslippskomponentene (NOx), svoveldioksid (SO2), karbonmonoksid (CO), samt svevestøv (PM).
Utslippsestimatene knyttes til år og geografisk til havområdene Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, inkludert farvannet innenfor grunnlinjen. I havbase kan en også knytte utslippene til skipstyper og skipsstørrelseskategorier fordelt på måneder.
I 2018 ble det fra alle skip i norske havområder sluppet ut 8 915 281 tonn CO2. Dette representerte en økning på 6,3 prosent fra 2017 da det samlete CO2 utslippet fra skipsfarten var på 8 384 705 tonn. 54 prosent av samlete CO2 utslipp skjer i 2018 i det minste - men mest trafikkerte – havområdet, det vil si Nordsjøen og Skagerrak.
Utslippstall for øvrige utslippskomponenter (under) viser at utslippene øker for alle utslippskomponenter fra 2017 til 2018. Karbonmonoksid (CO) økte med 6,6 prosent, nitrogenoksid (NOx) 8,1 prosent, svoveldioksid (SO2) 14 prosent og svevestøv (PM) 11,6 prosent.
Hovedforklaringen på økte utslipp er økningen i skipstrafikken knyttet til utseilt distanse (se statistikk over utseilt distanse). Idet økningen av utslippene er større enn økningen i utseilt distanse kan dette forklares med økning i skipsstørrelse.

   

Figur: Driftsutslipp til luft i norske havområder for utvalgte utslippskomponenter 2016–2018. Kilde Kystverket/Havbase

Driftsutslippene fra skip vil i stor grad være en funksjon av utseilt distanse. Samtidig vil fremtidig utvikling av teknologi, skipsstørrelse og særlig drivstofftyper ha betydning for driftsutslippene fra skip.
For mer informasjon se lenke til tidsserie for driftsutslipp, samt lenke til metadata under Relaterte dokumenter.

Relaterte dokumenter

Siste nytt