Publisert: , Oppdatert:

Utseilt distanse i norske havområder

Her presenteres et overordnet bilde av skipstrafikk målt i utseilt distanse målt i nautiske mil for ulike skipskategorier i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Den utseilte distanse for skip målt i nautiske mil utgjør trafikkarbeidet for skip.

Den utseilte distansen for samtlige skipskategorier økte i norske havområder fra 43, 9 millioner nautiske mil i 2016 til 44,8 millioner nautiske mil i 2017. Dette utgjorde en økning på om lag 2 prosent. Den samlede utseilte distansen for alle skipstyper i norske havområder i 2017 tilsvarer i overkant av 2 000 jordomseilinger ved ekvator.

Utseilt distanse fordelt på havområder
Om lag 44 prosent av samlet utseilt distanse i 2017 knyttes til Nordsjøen, mens 31 prosent og 24 prosent knyttes til hhv. Norskehavet og Barentshavet. Skipstrafikken er altså størst i det minste havområdet – Nordsjøen – og minst i det største havområdet – Barentshavet. Havområdene sammenfaller med forvaltningsplanområdene Nordsjøen og Skagerrak, Norskehavet og Barentshavet, samt områdene innenfor grunnlinjen for alle tre havområder.

Utseilt distanse fordelt på skipskategorier
I 2017 utgjorde de tre største og toneangivende skipstypene passasjerskip, stykkgodsskip og fiskefartøy nesten 2/3 av samlet utseilte distanse i norske havområder. I 2017 er passasjerskip den største skipskategori målt i utseilt distanse med om lag 11,5 millioner nautiske mil i de tre havområdene. Dette utgjør 25,7 prosent av samlet utseilte distanse. Deretter følger stykkgodsskip med 21, 3 prosent og fiskefartøy med 18 prosent.

Fordelingen av skipsaktiviten i de ulike havområdene er imidlertid ikke lik: Mens stykkgodsskip tradisjonelt har vært den største skipstypen målt i utseilt distanse i Nordsjøen, har passasjerskip i løpet av de siste årene blitt størst også her, som den er og har vært det i Norskehavet. Fiskefartøyene står derimot for desidert størst utseilt distanse i Barentshavet.

Fra 2016 til 2017 er den største relative veksten knyttet til skipskategorien konteinerskip med 15,6 prosent. Deretter følger oljetankere med 10,4 prosent og bulkskip med 9,4 prosent. På aggregert nivå finnes nedgang i utseilt distanse kun for Ro Ro lasteskip (-9,8 %), samt fiskefartøy (-1,7 %).

Hva bruker Kystverket kunnskap om utseilt distanse til?
Den utseilte distansen til skip er forutsetningen for å estimere driftsutslippene. Utviklingen av utseilt distanse for ulike skipstyper og størrelseskategorier brukes også innen nautiske risikoanalyser, sannsynlighetsanalyser for akutte utslipp, miljørisikoanalyser, samt prognoser for skips trafikkarbeid.

I www.havbase.no oppdateres den utseilte distansen knyttet til skipstyper og størrelseskategorier for havområdene Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet månedlig.

Tidsserier for utseilt distanse i norske havområder finner du i excelfilen under Relaterte dokumenter. Mer om metode og feilkilder se metadata 

Relaterte dokumenter

Siste nytt