Publisert: , Oppdatert:

Utseilt distanse i norske havområder

Her presenteres et overordnet bilde av skipstrafikk målt i utseilt distanse målt i nautiske mil for ulike skipskategorier i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Den utseilte distanse for skip utgjør trafikkarbeidet for skip.

Den utseilte distansen for samtlige skipskategorier økte i norske havområder fra 44,7 millioner nautiske mil i 2017 til om lag 46 millioner nautiske mil i 2018. Dette utgjorde en økning på 2,9 prosent. Den samlede utseilte distansen for alle skipstyper i norske havområder i 2018 tilsvarer i overkant av 2 000 jordomseilinger ved ekvator.

Utseilt distanse fordelt på havområder

Om lag 45 prosent av samlet utseilt distanse i alle norske havområder i 2017 knyttes til Nordsjøen, mens 31 prosent og 24 prosent knyttes til hhv. Norskehavet og Barentshavet. Skipstrafikken er altså størst i det minste havområdet med hensyn til areal – Nordsjøen – og minst i det største havområdet – Barentshavet. Havområdene sammenfaller med forvaltningsplanområdene Nordsjøen og Skagerrak, Norskehavet og Barentshavet, samt områdene innenfor grunnlinjen for alle tre havområder.

Utseilt distanse fordelt på skipskategorier

I 2018 utgjorde de tre største og toneangivende skipstypene passasjerskip, stykkgodsskip og fiskefartøy nesten 63 prosent av samlet utseilte distanse i norske havområder. I 2018 er passasjerskip den største skipskategori målt i utseilt distanse med nesten 11 millioner nautiske mil i de tre havområdene. Dette utgjør 23,8 prosent av samlet utseilte distanse. Deretter følger stykkgodsskip med 20,6 prosent og fiskefartøy med 18,3 prosent. Fordelingen av skipsaktivitet i de ulike havområdene er imidlertid ikke lik: Mens stykkgodsskip tradisjonelt har vært den største skipstypen målt i utseilt distanse i Nordsjøen, har passasjerskip i løpet av de siste årene blitt størst også her, som den er og har vært det i Norskehavet. Fiskefartøyene står derimot for desidert størst utseilt distanse i Barentshavet.
Fra 2017 til 2018 er den største veksten knyttet til gasstankere med 47 prosent og produktoljetankere med 34 prosent. Cruiseskip hadde i forhold til utseilt distanse en vekst fra 2017 til 2018 på 19 prosent. En fellesnevner for ovennevnte skipskategorier er at veksten i utseilt distanse er størst i Barentshavet.

Hva bruker Kystverket kunnskap om utseilt distanse til? 

Den utseilte distansen til skip er forutsetningen for å estimere driftsutslippene. Utviklingen av utseilt distanse for ulike skipstyper og størrelseskategorier brukes også innen nautiske risikoanalyser, sannsynlighetsanalyser for akutte utslipp, miljørisikoanalyser, samt prognoser for skips trafikkarbeid.

I www.havbase.no oppdateres den utseilte distansen knyttet til skipstyper og størrelseskategorier for havområdene Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet månedlig.

Tidsserier for utseilt distanse i norske havområder finner du i excelfilen under Relaterte dokumenter. Mer om metode og feilkilder se metadata 

Relaterte dokumenter

Siste nytt