e-navigasjon

e-navigasjon er en global strategi utviklet i regi av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å legge tilrette for digitalisering og automatisert utveksling av informasjon mellom skip og mellom skip og myndigheter. 

e-navigasjon ble satt på dagsorden etter at mange skipsulykker kunne relateres til menneskelige feil. Mangel på standarder og koordinering av digitalisering i maritim sektor var identifisert som noen av de bakenforliggende årsaker.

e-navigasjon ser på samhandling mellom skip og landbasert aktivitet og kommunikasjon dem imellom. Formålet er å øke sjøsikkerheten for kommersiell skipsfart gjennom forenklet utveksling av elektronisk informasjon skip imellom og mellom skip og land, og forenkle arbeidsprosessen til navigatører og landbaserte myndigheter.

Nyhetsliste

Fakta

Nytteverdi

 • Forenklet administrativt arbeid om bord i skip og hos maritime myndigheter.
 • Redusert antall uønskede hendelser grunnet menneskelig feil gjennom bedre tilrettelagt brukervennlig digital informasjon.
 • Smartere, enklere og mer effektiv maritim kommunikasjon.
 • Tidsbesparelser og økt effektivitet gjennom digital deling av informasjon.
 • Redusert bunkersforbruk og derigjennom redusert utslipp av klimagasser fra skip.
 • Styrket situasjonsforståelse og navigasjonssikkerhet.
 • Redusert ulykkesrisiko.
 • Global harmonisering av tjenester og digital informasjon for maritim transport som medfører reduserte kostander og økt sjøsikkerhet.

Global strategi for implementering

IMOs globale implementeringsstrategi inneholder fem hovedløsninger som ser på:

 • Bedre brodesign
 • Automatisert skipsrapportering
 • Integritet og kvalitet for informasjon og broutstyr
 • Presentasjon av informasjon i ulike display om bord på fartøy og på land, inkludert kartverktøy og andre display
 • Digitalisering og utvikling av en rekke informasjonstjenester som tradisjonelt er analoge og fragmenterte.

Siste nytt