Publisert: , Oppdatert:

Merking av petroleumsinnretninger

Merking av petroleumsinnretninger er ikke omfattet av Havne- og farvannsloven, men av Petroleumstilsynets regelverk. Merking skal utføres i overensstemmelse med forskrift 29. april 2010 nr. 634 om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) § 71

Den sier: 

"Innretninger skal være merket slik at de raskt kan identifiseres og slik at annen trafikk i området varsles. Merking av innretninger skal være i samsvar med Kystdirektoratets bestemmelser.

Anker- og markeringsbøyer skal merkes på tilsvarende måte.

Alle sjømerker som legges ut i forbindelse med petroleumsvirksomheten skal være i samsvar med IALA-regler og av en type som er akseptert av Kystdirektoratet for slik merking. Ved plassering av ankerfester utenfor sikkerhetssonen kan 

Petroleumstilsynet forlange slike merket med gule ankerbøyer med gul refleks, eventuelt med gult blinkende lys."

Kystverket fastsatte en opppdatert versjon av bestemmelser om merking av permanent plasserte innretninger i petroleumsvirksomheten 20. januar 2018. Bestemmelsene skal sikre at innretninger kan bli oppdaget på en avstand som er tilstrekkelig for at fartøy kan velge en trygg kurs for passering og ellers er synlige for fartøy i området. Den oppdaterte versjonen har søkt å klargjøre innholdet og begrepsbruken ytterligere. Bestemmelsene finner du lengre nede på siden. 

Siste nytt