Publisert: , Oppdatert:
- Ingvild Kragset

Forskrift om gjennomføring av havneforordningen fastsatt

Samferdselsdepartementet har fastsatt forskrift om gjennomføring av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/352 av 15. februar 2017 om opprettelse av rammer for levering av havnetjenester og felles regler om økonomisk innsyn i havner. Forskriften trer i kraft 1. juli 2019.

Havneforordningen gjelder de havnene som til enhver tid inngår i det Trans-Europeiske transportnettet i Europa (TEN-T-nettverket), for tiden Moss, Oslo, Tønsberg, Larvik, Grenland, Kristiansand, Stavanger, Karmsund, Bergen, Molde, Kristiansund, Trondheim, Mo i Rana, Narvik, Hammerfest og Kirkenes. Havneforordningen gjelder for havner i ovennevnte områder som er åpne for alminnelig sjøtransport.

Formålet med forordningen er å legge til rette for at leverandører av enkelte havnetjenester gis tilgang til havner for å kunne drive virksomheten sin, å sikre finansiell transparens i havner samt å etablere felles regler om havnetjenestevederlag og havneinfrastrukturvederlag.

Levering av havnetjenester

Forordningen gjelder for følgende havnetjenester: Bunkring, godshåndtering, fortøyning, passasjertjenester, mottak av avfall og lasterester fra skip, losing og buksering/slep. Godshåndtering, passasjertjenester og losing er imidlertid unntatt fra kapittel II om levering av havnetjenester.

Leverandører av de omfattede tjenestene skal gis tilgang til havnefasilitetene på gjennomsiktige, objektive og ikke-diskriminerende betingelser.

TEN-T-havnene har anledning til å begrense eller regulere adgangen for leverandører av tjenestene gjennom for eksempel minstekrav til leverandører og begrensning av antallet leverandører. Artiklene 4 til 8 i forordningen gir nærmere regler om hvilke konkrete begrensninger som kan vedtas.

Havner som ikke oppfylte TEN-T-forordningens godsomslagskriterium ved den siste gjennomgangen av TEN-T-nettverket, kan begrense antallet leverandører av havnetjenester uten at vilkårene i artikkel 6(1) a) til d) foreligger. Dette gjelder følgende havner: Moss, Larvik, Kristiansand, Trondheim, Mo i Rana og Kirkenes.

Artikkel 21 foreskriver at forordningen ikke får anvendelse på havnetjenestekontrakter som ble inngått før 15. februar 2017 og som er tidsbegrensede.

Transparens

Havneforordningen artikkel 11 foreskriver at de finansielle forhold mellom offentlige myndigheter og en havneadministrasjon som mottar offentlige midler, eller noen som leverer tjenester på vegne av havneadministrasjonen, skal framgå på en gjennomsiktig måte i regnskapene.

Artiklene 12 og 13 regulerer vederlag for havnetjenester og bruk av havneinfrastruktur. Ved fakturering skal det være lett for brukerne å identifisere hvilke beløp som gjelder henholdsvis havnetjenester, bruk av havneinfrastruktur og eventuelle andre betalinger.
Vederlag for tjenester som er koblet til en forpliktelse til å yte offentlig tjeneste, skal fastsettes på en gjennomsiktig, objektiv og ikke-diskriminerende måte samt stå i rimelig forhold til kostnadene ved tjenesten, jf. artikkel 12.

Brukerne skal holdes orientert om havneinfrastrukturvederlagenes art og størrelse. Eventuelle endringer skal varsles overfor brukerne minst to måneder før iverksettelse.

Klagerett

Artikkel 18 i forordningen etablerer rett for enhver med rettmessig klageinteresse til å påklage beslutninger eller enkelttiltak som treffes i henhold til forordningen. For Norges del er Kystverket klageinstans for forhold knyttet til artiklene 3, 4, 5, 6, 12, 13 og 15, det vil si leverandørers tilgang til anlegg, installasjoner og utstyr i havnen, fastsettelse og praktisering av minstekrav til tjenesteleverandører, begrensning av antallet leverandører, fastsettelse av vederlag og brukerinvolvering. Ved brudd på forskriften kan det iverksettes forvaltningstiltak etter de generelle bestemmelsene i havne- og farvannsloven, blant annet pålegg om retting og tvangsmulkt.

For øvrig håndheves forordningen av domstolene.

Forskriften vil være tilgjengelig på Lovdata om kort tid. Kystverket vil komme tilbake med mer informasjon i august.

Siste nytt