Hopp direkte til innhold

Helsekrav for loser

Loser og losaspiranter må ha gyldig helseerklæring fra sjømannslege for å kunne gjøre tjeneste som los. Her finner du informasjon om regelverket og skjema til bruk under helseundersøkelse.

Midlertidig tillegg, innført 27. mars 2020 – oppdatert 9. desember 2020:

Kystverket forlenger helseattester og sertifikater for los med 6 måneder.
For å frigjøre kapasitet hos sjømannslegene i en krevende tid har Kystverket vedtatt i forskrift at helsesertifikat for los og losaspiranter som utløper i perioden frem til 30. juni 2021 likevel skal ansees som gyldige i inntil 6 måneder etter utløp. Dette gjelder ikke for helseattester hvor lege har angitt kortere gyldighet. Endringene fremgår av helseforskrift for los § 5, første ledd 


Forskriften stiller krav om helseerklæring og gir regler for hvordan helseundersøkelser skal gjennomføres. Det er kun lege med godkjenning som sjømannslege i Norge som kan gjennomføre helseundersøkelser og utstede helse- og udyktighetserklæringer for loser og losaspiranter. Los og losaspirant har på sin side plikt til å informere sin arbeidsgiver og sjømannslegen om endring i helsetilstand som er relevante for helseerklæringen.

Helsekravene for loser ligger nær opp til helsekravene for sjøfolk, men med visse tilpasninger på grunn av losenes særlige arbeidsforhold. Det skal brukes egne skjema for loser, men disse er harmonisert med tilsvarende skjema for sjøfolk. Kystverket undersøker muligheten for å kunne bruke Sjøfartsdirektoratets Altinn – løsning for elektronisk utstedelse av helseerklæring og udyktighetserklæring. Foreløpig skal erklæringene utstedes på papir.

Dersom en los eller losaspirant ikke oppfyller helsekravene skal legen utstede en udyktighetserklæring. Det er mulighet til å klage en slik avgjørelse inn for klagenemnda for helseundersøkelse av loser og losaspiranter. I klagenemnda sitter to leger fra Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin (NSMDM) ved Haukeland universitetssykehus, en representant fra Norsk Losforbund og en representant fra Kystverket med juridisk kompetanse som skal være klagenemndas sekretær.

Når det utstedes udyktighetserklæring skal sjømannslegen sende denne til Kystverket. Det kan gjøre pr. post til: 

  • Kystverket, Postboks 1502, 6025 Ålesund eller pr. edialog

  • Uansett forsendelsesmåte skal adressat være Losdirektøren.

Norsk senter for maritim- og dykkemedisin er et nasjonalt kompetansesenter for sjøfartsmedisin og dykkemedisin som sjømannslegene kan bruke som rådgivere i medisinske spørsmål. 


Spørsmål om forskriften, saksbehandlingsregler og skjema

kan rettes til e-post: 

eller   Inkluder da i emnefeltet: att.: Navigasjonsteknologi og maritime tjenester.

Til toppen