Hopp direkte til innhold

Om sjøtrafikksentraltjenesten

Sjøtrafikksentraltjenesten – Vessel Traffic Service (VTS) – er en internasjonalt standardisert tjeneste som i Norge er driftet av Kystverket for å bidra til sikker og effektiv navigasjon og verne om miljøet i kystsonen.

Kystverket har fem sjøtrafikksentraler som informerer, organiserer og overvåker skipstrafikken i definerte tjenesteområder langs kysten. Sjøtrafikksentralene er et risikoreduserende tiltak for å forebygge uønskede trafikksituasjoner i definerte risikoområder med stor trafikktetthet og der det er en større andel av trafikk med farlig og/eller forurensende last. 

Den norske sjøtrafikksentraltjenesten bygger på nasjonalt regelverk, internasjonalt regelverk fra FNs sjøfartsorganisasjon IMO, og standarder fra den internasjonale maritime organisasjonen IALA.

 

Fakta om sjøtrafikksentraltjenesten

 • Sjøtrafikksentraltjenesten bidrar til å forenkle brobesetningens oppgaver og reduserer sannsynligheten for feilhandlinger, feilvurderinger og bevisste regelbrudd.
 • Sjøtrafikksentralene bidrar til effektiv iverksettelse og gjennomføring av redningsoperasjoner og aksjoner mot akutt forurensning ved ulykker.

Eksempler på oppgaver:

 • Gir seilingstillatelse til fartøyer før innseiling i sjøtrafikksentralens tjenesteområde og før avgang fra ankerplass eller havn.
 • Informerer og organiserer skipstrafikken
 • Kan gi fartøy, som er i fare eller som truer sikkerheten i farvannet, pålegg om å iverksette nødvendige tiltak
 • Sjøtrafikksentralene aksjonerer, eksempelvis ved varsling til andre offentlige myndigheter eller tilkalling av taubåtassistanse, dersom det oppstår uønskede eller akutte hendelser til sjøs.
 • Sjøtrafikksentralene spiller en viktig rolle i Kystverkets 1. linjeberedskap mot akutt forurensing.

Informasjonskilder

 • Sjøtrafikksentralene utfører sine oppgaver på bakgrunn av ulike informasjonskilder, deriblant radarsensorer.
 • Kystverkets AIS-nettverk og data fra meldings- og rapporteringssystemet SafeSeaNet Norway (SSNN) gjør det mulig å overvåke skipstrafikken langs kysten, også utenfor områder som er dekket av radarsensorer.
 • Sjøtrafikksentralene gir informasjonstjenester utover tjenesteområdet, der dette er mulig.

Følger med risikotrafikk

 • Kystverket har fokus på frakt av farlige og forurensende stoffer, og større slep. Denne trafikken omfatter hovedsakelig oljeutskipning fra Nordvest-Russland, trafikk til og fra Østersjøområdet, og trafikk i forbindelse med norsk næringsaktivitet – herunder særlig utskipningsaktivitet av råolje og produkt fra petroleumsvirksomhet.

Statistikk og dokumentasjon

 • Skipsbevegelser som registreres i norske farvann inngår i databaser for senere dokumentasjon og statistikk.
 • Kystverket samarbeider og utveksler informasjon med andre offentlige etater, eksempelvis Forsvaret, Tollvesenet, Politiet og Sjøfartsdirektorat.

Sjøtrafikksentraler

Horten sjøtrafikksentral

Horten sjøtrafikksentral er lokalisert i Horten havn. Den ble etablert i 1999 og har som ansvar å overvåke og organisere skipstrafikken i farvannet fra Færder og inn til Oslo.

Brevik sjøtrafikksentral

Brevik sjøtrafikksentral ligger ved Brevikstrømmen i Porsgrunn kommune. Den dekker innseilingene til det omfattende industriområdet i Grenland, hvor store deler av skipstrafikken består av gasstankere og fartøyer med annen farlig last. Sentralen overvåker og organiserer også skipstrafikken i farvannet mellom Florø og Måløy. Brevik sjøtrafikksentral ble etablert i 1978 og er Norges eldste sjøtrafikksentral.

Kvitsøy sjøtrafikksentral

Kvitsøy sjøtrafikksentral ble etablert i 2003 og er lokalisert i Kvitsøy kommune i Rogaland. Den dekker området fra Bømlafjorden i nord til Jærens rev i sør. Hovedoppgaven til sentralen er å overvåke og organisere skipstrafikk i forbindelse med utskipning fra gassterminalen på Kårstø. I tillegg overvåker og organiserer sentralen den generelle kysttrafikken fra Bømlafjorden til Jærens rev.

Fedje sjøtrafikksentral

Fedje sjøtrafikksentral ligger i øykommunen Fedje i Nord-Hordaland. Sentralen dekker området fra Sognesjøen i nord til farvannet ved Marstein i sør, og avgrenses i øst mot Bergen Havn og mot Grimstadfjorden ved Haakonsvern Orlogsstasjon. Sentralen ble etablert i 1992 primært for å overvåke og organisere tankskiptrafikken til og fra Sture og Mongstad-terminalene. Senere er ansvaret til sentralen utvidet til å inkludere overvåking og organisering av skipstrafikken til og fra Bergen.

Vardø sjøtrafikksentral

Vardø sjøtrafikksentral, også kjent som NOR VTS, ligger i Vardø i Troms og Finnmark. Sentralen ble etablert i 2007 for å overvåke tankskip og andre risikoskip som følger seilingsledene utenfor norskekysten. Sentralen overvåker og organisere videre skipstrafikk i farvannet rundt gassterminalen på Melkøya, og organiserer også oppankring av fartøy i farvannet ved Narvik.

Kontakt

Avdelingsdirektør

Arve Dimmen /
Til toppen