Hopp direkte til innhold

Kystverket bidrar til Norges totalforsvar

Den internasjonale sikkerhetssituasjonen endrer seg og stiller stadig nye krav. For å ivareta samfunns- og statssikkerheten i Norge kreves et godt sivilt-militært samarbeid. Kystverkets samfunnsansvar omfatter forebyggende og operativ sjøsikkerhet og miljøberedskap.

For å møte nye risiko- og trusselbilder er det viktige med et godt samarbeid mellom sivile og militære aktører. Samfunnet har blitt mer sårbart som følge av sentralisering, spesialisering og avhengighet av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Samtidig forventes det at samfunnet skal fungere tilnærmet normalt mens en krise håndteres. Dette gjelder både for kriser som tradisjonelt har blitt håndtert av Forsvaret, men også sivile kriser der Forsvaret har ressurser som kan støtte sektormyndigheten.

Totalforsvar = samarbeid på tvers  

Forsvaret av Norge bygger på et militært forsvar og en bred sivil beredskap. Norge, som en liten nasjon, kan ikke bygge opp et militært forsvar som alene besitter alle nødvendige ressurser i en krig. Forsvaret vil i krise og konflikt derfor være avhengig av tjenester utført av sivilt ansatt personell i Forsvaret, i offentlig sektor og i næringslivet.

Det moderniserte totalforsvarskonseptet omfatter gjensidig støtte og samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunn i forbindelse med forebygging, beredskapsplanlegging, krisehåndtering og konsekvenshåndtering i hele krisespekteret fra fred via sikkerhetspolitisk krise til væpnet konflikt. For å være i stand til best mulig å samarbeide er det avgjørende at relevante aktører i både sivil og militær sektor har god kunnskap om gjeldende ordninger og mekanismer for sivilt-militært samarbeid innen totalforsvaret og trener disse.

Sjøsikkerhet, maritim sikring og miljøberedskap

– Kystverkets samfunnsansvar omfatter forebyggende og operativ sjøsikkerhet. Gjennom våre operative tjenester og maritime infrastruktur holder vi sjøveien trygg og operativ. Dette er helt avgjørende også i kriser og i krig. Det er derfor naturlig at vi som etat bidrar inn til det norske totalforsvaret, sier Arve Dimmen, direktør for navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket.

Kystverket har det operative ansvaret for forebyggende sjøsikkerhet, havneberedskap, og statlig beredskap mot akutt forurensning. Etter delegerte bestemmelser i Forurensningsloven og Svalbardmiljøloven skal Kystverket forebygge og identifisere akutt forurensning på sjø og land, og påse at ansvarlig kommune eller forurenser iverksetter nødvendige tiltak når akutt forurensning inntreffer. Dersom den ansvarlige ikke iverksetter tilstrekkelige tiltak, vil Kystverket selv aksjonere på vegne av den ansvarlige, dersom dette anses nødvendig utfra forurensningens omfang.

Kystverket opererer fem sjøtrafikksentraler som regulerer og overvåker skipstrafikken i definerte geografiske områder langs norskekysten. Sjøtrafikksentralene skal ha oversikt over fartøy med farlig last og iverksette strakstiltak ved avvik eller hendelser i norske havområder. Kystverket er også ansvarlig for lostjenesten i Norge, og den nasjonale slepeberedskapen. 

Kystverket deltar i de store sivil-militære øvelsene, som storøvelsen Trident Juncture og feltøvelsen Cold Response.

Ansvar, likhet, nærhet og samvirke

Prinsippene om ansvar, likhet, nærhet og samvirke ved krisehåndtering gjelder på alle nivåer i forvaltningen. Det har alltid vært et utstrakt samvirke mellom aktørene innenfor totalforsvaret. Etter erfaringene fra håndteringen av terrorhandlingene 22. juli 2011, ble dette tydeliggjort ved at samvirkeprinsippet ble tatt med som ett av de grunnleggende prinsippene.

Samvirke mellom relevante aktører ivaretas både ved direkte samarbeid, og gjennom en rekke organer for samarbeid innenfor totalforsvaret. Disse har som hovedfunksjon å bidra til koordinering og informasjonsutveksling mellom de ulike departementene og etatene. De fleste har kun en rådgivende funksjon, men enkelte har også en operativ funksjon i krise og væpnet konflikt.

Samarbeid på mange nivå

Innenfor rammen av totalforsvarskonseptet er det etablert en rekke formelle og uformelle fagfora og sivil-militære samarbeidsorganer, på sentralt, regionalt og lokalt nivå.

Sentralt totalforsvarsforum er det forum på etatsnivå som i størst grad representerer bredden i totalforsvaret. Forumet består av de mest sentrale sivile og militære etater og direktorater innenfor samarbeidet i totalforsvaret og skal bidra til gjensidig orientering, samordning og overordnet koordinering av alle aktuelle totalforsvarsrelaterte problemstillinger og spørsmål knyttet til sivilt-militært samarbeid, beredskap og samfunnssikkerhet.

– Sentralt totalforsvarsforum er en svært nyttig arena for å diskutere etatsovergripende problemstillinger og bli bedre kjent med hverandres ansvarsområder. På den måten får man også bedre forutsetninger for å kunne bidra med egne ressurser mest mulig effektivt for staten», sier Dimmen.

 

Det norske totalforsvaret

Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet har sentrale roller i totalforsvaret.

Viktige aktører:

  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
  • Hovedredningssentralene
  • Sivilforsvaret
  • Fylkesmannen
  • Kommunene
  • Politiet
  • Frivillige rednings- og beredskapsorganisasjoner
Hva er det norske totalforsvaret? Publisert

Kontakt

Seniorrådgiver

Kjetil Borhaug
Til toppen