Hopp direkte til innhold

Kystverkets handlingsprogram 2014-2023

Handlingsprogrammet er en konkretisering av Kystverkets tiltak i Stortingsmelding nr. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023 (NTP).

Stortingsmeldingen omhandler infrastruktur for veg, sjø, jernbane og luftfart. Kystverkets handlingsprogram viser hvordan etaten vil arbeide for å nå målene i NTP.

I NTP er det satt av nesten 20 milliarder kroner til Kystverkets tiltak. Av dette er omtrent tre milliarder kroner øremerket for å bedre sjøtransportens konkurransekraft. Dette signaliserer at også den nye regjeringen vil ha overføring av gods fra veg til sjø, og en tydeliggjøring av sjøtransportens og havnenes rolle som en viktig del av transportsystemet for gods.

Et viktig satsingsområde i Handlingsprogrammet er fornying av Kystverkets fartøyer. Kystverket har i løpet av de siste årene satt i drift to nye fartøy, OV ”Utvær” og OV ”Skomvær”, og skal anskaffe ytterligere to nye fartøy de kommende fire årene.

Den norske maritime overvåkingssatellitten AISSat-1 har gitt oss en bedre informasjon om skipstrafikken i norske havområder. Satellitten har oppfylt forventningene, og det er satt av penger i NTP til å opprettholde denne havovervåkingstjenesten.

Et annet kystverksprosjekt som kan nevnes er Stad skipstunnel. Et så stort prosjekt krever gode forberedelser, og det er satt av midler til planlegging fra 2014.

Til toppen