Hopp direkte til innhold

Kystverkets ansvar

Formålet med beredskapen mot akutt forurensning er å verne om liv, helse, naturmiljø og næringsinteresser til sjøs og på land.

Kystverkets ansvar i forbindelse med akutt forurensning grenser mot privates ansvar og kommunenes ansvar, og gjelder tiltak ved større tilfeller av akutt forurensning. Større tilfeller av akutt forurensning kan for eksempel være skipsulykker som fører til store oljeutslipp. 

Dersom det ikke kan vente med å gjennomføre tiltak eller den som er ansvarlig for den akutte forurensningen eller faren for slik ikke gjennomfører tiltak selv, kan Kystverket iverksette tiltak på forurensers vegne. Kostnaden for slike tiltak kan staten vanligvis kreve refundert av den ansvarlige.

I utgangspunktet er det ansvarlig forurenser som har tiltaksplikt ved akutt forurensning. Dersom den ansvarlige ikke kan eller vil gjennomføre nødvendige tiltak vil det offentlige, ved Kystverket, ta over. Ved hendelser som medfører fare for et større tilfelle av akutt forurensning kan Kystverket bestemme at staten skal lede håndteringen av aksjonen. Det betyr at Kystverket tar ansvaret for å lede aksjoneringen både på sjø og i strandsonen. 

Nødvendige tiltak vil være tiltak for å hindre at fare for akutt forurensning bli til faktisk forurensning. Har forurensning inntrådt vil nødvendige tiltak bestå i å stanse, fjerne eller begrense virkningen av forurensningen.

Kystverket har en rekke ressurser som kan tas i bruk ved akutt forurensning.

Kystverkets miljøberedskapsoppgaver

 • Ivareta statens ansvar for beredskap mot akutt forurensning døgnet rundt, hele året.
 • Samordne og øve private, kommunale og statlige beredskapsressurser i et nasjonalt beredskapssystem.
 • Videreutvikle statens beredskap gjennom blant annet kurs og øvelser, utvikling av nytt utstyr og nye metoder.
 • Følge opp omfattende nasjonale og internasjonale avtaler om varsling og bistand, samt være en pådriver i internasjonalt arbeid innen fagområdet akutt forurensning.
 • Påse at ansvarlig forurenser eller kommune aksjonerer i henhold til egen aksjonsplikt.
 • Stille krav til ansvarlig forurenser ved akutt forurensning.
 • Investere og vedlikeholde beredskapsressurser tilknyttet statlige depoter og 
  fartøyer med en rolle i beredskapssystemet.
 • Holde oversikt over skipsvrak, og eventuelt iverksette tiltak for å redusere miljørisikoen.
 • Sørge for en tilfredsstillende nasjonal slepeberedskap.

Tilsynsmyndighet

Kystverket er tilsynsmyndighet for alle tilfeller av akutt forurensning. Som tilsynsmyndighet kan Kystverket i enkeltvedtak gi pålegg om å utføre tiltak eller gjennomføre undersøkelser. Pålegg om tiltak gis der nødvendige tiltak ikke iverksettes av den ansvarlige eller kommunen. Pålegg om undersøkelser gis for å kartlegge skadepotensialet, skadeomfang, virkninger eller om det skal iverksettes ytterligere tiltak. Kystverket kan delegere denne kompetansen til fylkesmennene i enkeltsaker.

Bistandsplikt

Ved kommunale aksjoner vil Kystverket yte nødvendig bistand i medhold av forurensningsloven § 46 annet ledd. Bistanden kan ytes i form av rådgivning og at statlige beredskapsressurser stilles til rådighet.

Til toppen