Hopp direkte til innhold

Statistikk om skipstrafikk målt i utseilt distanse i norske havområder

Her presenteres et overordnet bilde av skipstrafikk målt i utseilt distanse i nautiske mil for ulike skips- og størrelseskategorier i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Disse havområdene sammenfaller med norske forvaltningsplanområder, inkludert utseilt distanse innenfor grunnlinjen. Den utseilte distanse for skip utgjør trafikkarbeidet for skip.

Den utseilte distansen for samtlige skipskategorier gikk ned i norske havområder fra om lag 45,4 millioner nautiske mil i 2021 til om lag 45,3 millioner nautiske mil i 2022. Dette utgjorde en reduksjon i trafikkarbeidet på 0,3 prosent.

Hovedforklaringen på nedgangen i utseilt distanse skyldes nedgang i utseilt distanse for stykkgodsskip på 13,5 prosent eller en nominell nedgang fra om lag 9 millioner nautiske mil i 2021 til om lag 7,8 millioner nautiske mil i 2022. Særlig stor er nedgangen i utseilt distanse for stykkgodsskip i Barentshavet med en relativ nedgang på 27,2 prosent fra 2021 til 2022.

Den samlede utseilte distansen for alle skipstyper i norske havområder i 2021 tilsvarer om lag 2 000 jordomseilinger ved ekvator.

Utseilt distanse fordelt på havområder

43,7 prosent av samlet utseilt distanse i alle norske havområder i 2022 knyttes til Nordsjøen, mens 31,1 prosent og 25,2 prosent knyttes til hhv. Norskehavet og Barentshavet. Skipstrafikken er altså størst i det minste havområdet med hensyn til areal – Nordsjøen – og minst i det største havområdet, dvs. Barentshavet. Havområdene sammenfaller med forvaltningsplanområdene Nordsjøen og Skagerrak, Norskehavet og Barentshavet, samt områdene innenfor grunnlinjen for alle tre havområder.

Utseilt distanse fordelt på skipskategorier

I 2022 utgjorde de tre største og toneangivende skipstypene passasjerskip, stykkgodsskip og fiskefartøy 60 prosent av samlet utseilte distanse i norske havområder. Passasjerskip fortsatt den største skipskategori målt i utseilt distanse med om lag 10,3 millioner nautiske mil i de tre havområdene i 2022. Dette utgjør nesten 23 prosent av samlet utseilte distanse. Deretter følger fiskefartøy med nesten 20 prosent og stykkgodsskip med 17,3 prosent.

Fordelingen av skipsaktivitet i de ulike havområdene er imidlertid ikke lik: Mens passasjerskipene utgjør den største skipskategorien med hensyn til utseilt distanse i Nordsjøen og Norskehavet, så dominerer fiskefartøyene trafikkarbeidet som vanlig stort i Barentshavet.

Utseilt distanse og størrelseskategorier

Den dominerende størrelseskategorien på skip i norske farvann er i 2022 fortsatt skipene mellom 1 000-5 000 bruttotonn (BT). Denne størrelseskategorien står for nær halvparten av trafikkarbeidet i norske havområder, nærmere bestemt 46 prosent. Den nest største størrelseskategorien er skipene under 1 000 BT. Disse stod i 2021 for 27,2 prosent av samlet utseilte distanse i norske havområder. Den tredje største størrelseskategorien mht. utseilt distanse i norske havområder er skip mellom 5 000-9 999 BT med 10,8 prosent.

Hele 73 prosent av utseilt distanse i norske havområder utføres av skip og fartøyer under 5 000 BT i 2022. 84 prosent av samlet utseilt distanse i norske havområder utføres samme år av skip under 10 000 BT.

Den relativt største veksten i utseilt distanse skjer imidlertid innen de største skipsstørrelseskategoriene. De største skipene over 100 000 BT økte sin del av trafikkarbeidet i norske havområder med hele 60,7 prosent fra 2021 til 2022. Tilsvarende økte den nest største størrelseskategorien, dvs. skip mellom 50 000 – 99 999 BT med 22,1 prosent fra 2021 til 2022.

Skip i norske havområder er sammenliknet med skip i mange andre områder mindre. Dette skyldes type trafikk – eksempel fiskeri - samt Norges desentraliserte havnestruktur. I tillegg utføres en stor del av trafikkarbeidet for skip over 10 000 BT av skip i norske havområder, men hvor skipene aldri anløper norske havner, dvs. transitt-trafikk.

  • Hva bruker Kystverket kunnskap om utseilt distanse til?

    Den utseilte distansen til skip er forutsetningen for å estimere driftsutslippene. Utviklingen av utseilt distanse for ulike skipstyper og størrelseskategorier brukes også innen nautiske risikoanalyser, sannsynlighetsanalyser for akutte utslipp, miljørisikoanalyser, samt prognoser for skips trafikkarbeid.

    www.havbase.no oppdateres den utseilte distansen knyttet til skipstyper og størrelseskategorier for havområdene Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet månedlig.

    Tidsserier for utseilt distanse i norske havområder finner du i excelfilen under Relaterte dokumenter. Mer om metode og feilkilder se metadata.

Relaterte dokumenter

Statistikk for utseilt distanse 2012-2022

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Metadata om statistikk for utseilt distanse

Last ned

Bakgrunnsinformasjon om statistikken.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Kontakt

Seniorrådgiver

Claus Wiggen Kamstrup /
Til toppen