Hopp direkte til innhold

Gamle farvannsskilt må erstattes med nye innen 2022

Eksisterende godkjente farvannsskilt som ikke tilfredsstiller kravene etter gjeldende forskrift om farvannsskilt, må byttes innen 31. desember 2022.

Dette betyr at alle som eier slike skilt i løpet av 2022 må erstatte de gamle skiltene med nye. Kravet om at gamle skilt skal skiftes ut med nye følger av forskrift om farvannsskilt § 10.

Det å sette opp nye skilt krever i utgangspunktet tillatelse fra Kystverket. Dette følger av havne- og farvannsloven § 10. Kravene til søknadens innhold er inntatt i forskrift om farvannsskilt § 4.

Det kreves ikke tillatelse til å endre skilt dersom eier kun etterkommer plikten som følger av forskrift om farvannsskilt § 10. Man kan altså bytte ut et gammelt skilt med nytt, såfremt verken budskap, innhold, plassering mv. endres. Dette gjelder imidlertid ikke for endring av skilt som markerer luftspenn siden kravene til sikkerhetsavstand har endret seg over tid (se nedenfor).

Nye skilt må være synlige på minst samme avstand som eksisterende skilting. Tabell med angivelse av hvilken størrelse som kreves for aktuell leseavstand er inntatt i forskrift om farvannsskilt vedlegg 1. 

Når nytt skilt er satt opp i samsvar med gjeldende forskrift om farvannsskilt, skal eier umiddelbart gi melding om dette til Kystverket, jf. § 3.

For å få tilsendt filer til bruk i produksjon av skilt, til illustrasjoner, trykksaker etc., kontakt Lill Therese Opsahl Haugen på

 • Særlig om merking av sjøkabler

  Alle som eier sjøkabler må innen utgangen av 2022 sørge for at disse er merket i samsvar med forskrift om farvannsskilt.

  For eksempel må eldre gule skilt av denne typen skiftes ut:

  eldre gule skilt av denne typen skiftes ut.png

  Sjøkablene er i samsvar med eksisterende tillatelse

  Dersom sjøkablene er lagt i samsvar med eksisterende tillatelse og det ikke er gjort endringer i ettertid, så kreves det ikke tillatelse til å sette opp nye skilt dersom den nye skiltingen ikke fører til endret innhold, plassering, budskap mv.

  Sjøkablene er endret i forhold til eksisterende tillatelse

  Dersom sjøkablene slik de ligger nå ikke er i samsvar med eksisterende tillatelse, må eier kontakte Kystverket, som vil vurdere om det må søkes om tillatelse til endring av sjøkablene.

  Krav til merking av sjøkabel som fører elektrisk energi med livsfarlig spenning

  Sjøkabel som fører elektrisk energi med livsfarlig spenning skal merkes med skilt hvor det fremgår at kabelen er strømførende med livsfarlig spenning, og at det er ankring forbudt. Den nye merkingen skal se slik ut:

  Merking av sjøkabel som fører elektrisk energi med livsfarlig spenning.png
  Merking av sjøkabel som fører elektrisk energi med livsfarlig spenning

  Krav til merking av sjøkabel som fører elektrisk energi eller elektronisk kommunikasjon uten livsfarlig spenning

  Sjøkabel som fører elektrisk energi eller elektronisk kommunikasjon uten livsfarlig spenning skal merkes med skilt som angir ankring forbudt. Skiltet med angivelse ankring forbudt skal kombineres med underskilt som angir kabel. Den nye merkingen skal se slik ut:

  Merking av sjøkabel som fører elektrisk energi eller elektronisk kommunikasjon uten livsfarlig spenning.png
  Kabel.png
  Merking av sjøkabel som fører elektrisk energi eller elektronisk kommunikasjon uten livsfarlig spenning

 • Særlig om merking av luftspenn

  Alle som eier luftspenn over sjø må innen utgangen av 2022 sørge for at disse er merket i samsvar med forskrift om farvannsskilt.

  Luftspennet er i samsvar med eksisterende tillatelse

  Dersom luftspennet er bygget i samsvar med eksisterende tillatelse og det ikke er gjort endringer i ettertid, så skal eier kun søke om tillatelse til å sette opp nye skilt. Kravene til søknadens innhold finnes i forskrift om farvannsskilt § 4.

  Høyden som påføres varslingsskiltene skal være «sikker vertikal klaring», og søker må derfor også angi hva dette er i søknaden. Det fremgår av Kystverkets farledsnormal hvordan man kommer frem til sikker vertikal klaring. Farledsnormalen inneholder også retningslinjer for plassering av farvannsskilt. Kystverket vil angi hvilken skiltstørrelse mv. som kreves i tillatelsen.

  Utsnitt fra farledsnormalen side 29.png
  Utsnitt fra farledsnormalen side 29. 

  Luftspennet er endret i forhold til eksisterende tillatelse

  Dersom luftspennet slik det står nå ikke er i samsvar med eksisterende tillatelse, må eier kontakte Kystverket, som vil vurdere om det må søkes om tillatelse til endring av luftspennet, eller om det er tilstrekkelig å kun søke om ny skilting.

  Krav til merking av luftspenn som fører elektrisk energi med livsfarlig spenning

  Luftspenn som fører elektrisk energi med livsfarlig spenning skal merkes med skilt hvor det fremgår at ledningen er strømførende med livsfarlig spenning og med angivelse av høyde. Den nye merkingen skal se slik ut:

  Merking av luftspenn som fører elektrisk energi med livsfarlig spenning.png
  Merking av luftspenn som fører elektrisk energi med livsfarlig spenning

  Krav til merking av luftspenn som fører elektrisk energi eller elektronisk kommunikasjon uten livsfarlig spenning

  Luftspenn som fører elektrisk energi eller elektronisk kommunikasjon uten livsfarlig spenning skal merkes med skilt som angir høyde. Den nye merkingen skal se slik ut:

  Merking av luftspenn som fører elektrisk energi eller elektronisk kommunikasjon uten livsfarlig spenning.png
  Merking av luftspenn som fører elektrisk energi eller elektronisk kommunikasjon uten livsfarlig spenning

Til toppen