Hopp direkte til innhold

§ 8 Regulering av ferdsel med fritidsfartøy

Kommunene har hjemmel i havne- og farvannsloven § 8 til å gi forskrifter om ferdsel med fritidsfartøy i eget sjøområde, herunder om fart.

Havne- og farvannsloven § 8 gjelder både i sjøterritoriet og de indre farvann og i elver og innsjøer som ikke er farbare med fartøy fra sjøen, jf. fartsforskriften § 1 fjerde ledd. Kommunen kan derfor gi regler for fritidsfartøy også i innlandsvassdrag etter havne- og farvannsloven § 8.

Kystverket har hjemmel i havne- og farvannsloven § 7 til å fastsette fartsgrenser for fritidsfartøy i hovedled og biled, og for næringsfartøy i farvannet generelt. Kommunale forskrifter etter § 8 går foran statlige forskrifter etter § 7, med mindre staten har bestemt noe annet.

Til toppen