Hopp direkte til innhold

Bakgrunn, utredninger og bilder

Her finnere dere de aktuelle utredningene og rapportene for Stad skipstunnel, i tillegg til bakgrunnsinformasjon og relevante bilder/illustrasjoner.

Her kan du finne bilder og video om og fra prosjektet
Vi har samlet en rekke bilder og informasjonsfilm om Stad skipstunnel i vår mediebank. (Se lenken rett under her.) Bildet gir et inntrykk av hvordan tunnelen vil se ut inne. (Illustrasjon: Kystverket/Snøhetta/Plomp)
Filmen viser historien bak Stad skipstunnel, fra vikingenes tid og fram til i dag. Den tar for seg grunnlaget for verdens første skipstunnel og ser på hvilke gevinster og muligheter tunnelen vil gi når den står ferdig. Publisert

Bakgrunn

Stadhavet er det mest værutsatte, og det farligste havstykket vi har langs norskekysten. Det er problematiske bølgeforhold, og området med klart mest og sterkest vind.

Kråkenes fyr, som ligger like sør for stad, er den meteorologiske værstasjonen med flest stormdøgn, som varierer fra 45til 106 døgn per år. Vind-, strøm- og bølgekombinasjonen rundt denne kystlinjen med gjør strekningen til et spesielt krevende område langs Norskekysten.

Kombinasjonen av havstrømmer og undersjøisk topografi skaper spesielt komplekse og uforutsigbare bølgeforhold. Svært høye bølger kommer fra ulike kanter samtidig og kan skape kritiske situasjoner. Forholdene innebærer også at tunge bølger kan henge igjen flere dager etter at vind har stilnet. Det innebærer vanskelige seilingsforhold selv på dager med lite vind.

Målsettingen med prosjektet er å forbedre fremkommelighet og sikkerhet for sjøtransport forbi Stad.

Utredninger i 2000-2001 og 2007-2008 har analysert flere alternative tverrsnitt og traseer for tunnelen. Den endelige traseen er valgt fordi Stadhalvøya her er på det smaleste, og samtidig er farvannet tilstrekkelig skjermet til at skipstrafikken vil kunne nytte tunnelen under de aller fleste værforhold.

Når det gjelder tverrsnittet så er det vurdert tre alternativer: nullalternativ, liten tunnel og stor tunnel.

Dimensjonerende fartøy for liten tunnel ble satt til ringnottråler med bredde 13 meter og dybde under vann på åtte meter- eller fraktefartøy (fryseskip) med bredde på 18 meter og dybde under vann på seks meter.

For stor tunnel ble det lagt til grunn at skip tilsvarende hurtigruten i tillegg skulle kunne passere gjennom.

Utredninger som grunnlag for valg av trase og tverrsnitt ble gjennomført i forbindelse med konseptvalgutredningen (KVU) og etterfølgende ekstern kvalitetssikringsprosess KS1.

Stortinget vedtok i forbindelse med Stortingsmelding 26 (Nasjonal transportplan 2014-2023) å gå videre med stort tunnelalternativ.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet Kystverket forprosjekt og reguleringsplan med konsekvensutredning (KU). Den endelige rapporten ble overlevert Samferdselsdepartementet mai 2017.

Ettersom KS2 viste en høyere pris enn Kystverkets kostnadsoverslag, ble Kystverket i januar 2019 bedt om å foreta en ny gjennomgang. I KS2, som ble levert Samferdselsdepartementet i mai 2018, ble prisen beregnet til 3,7 milliarder kroner – altså én milliard kroner mer enn det som er avsatt i NTP.

Kystverket leverte sin rapport 15. juni 2019, der konklusjonjen var at skipstunnellen kan bygges innenfor de rammene som det ble avsatt midler for i NTP 2018-2029.

I regjeringens budsjettforhandlinger i 2020 ble det satt av 75 millioner kroner til oppstart. I februar samme år fikk Kystverket et supplerende tildelingsbrev for denne oppstarten.

Regjeringen har videre fremmet en egen investeringsproposisjon for Stortinget. Prosjektet er kostnadsberegnet til 2,8 milliarder kroner (eksklusiv merverdiavgift).

  • Her finner du Stad kommune sin reguleringsplan for Stad skipstunnel

Med tanke på prekvalifisering og tilbudsarbeid

Innholdet her er ikke informasjon som er gyldig i sammenheng med arbeid som gjøres i forbindelse med prekvalifisering og tilbud for totalentreprise eller i annen leverandørøyemed.

Informasjonen er gjort tilgjengelig for dokumentasjon av gjennomførte prosesser, og som kan være nyttig informasjon i overfor nevnte sammenhenger. 

Rapporter og utredninger

Informasjon til naboer av Stad skipstunnel

Last ned

Nabokontakt: Informasjon til naboer av Stad skipstunnel i Kjøde og i Moldefjorden.

Brosjyre Publisert Oppdatert

Stad skipstunnel - verdas første fullskala skipstunnel

Last ned

2015.

Brosjyre Publisert Oppdatert

Ekstern kvalitetssikring (KS 2) av Stad skipstunnel (2020)

Last ned

Utarbeidet for Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet 5. november 2020

Rapport Publisert Oppdatert

Ekstern kvalitetssikring (KS 2) av Stad skipstunnel (2018)

Last ned

Utarbeidet for Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. 16. mai 2018

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg 3 - Usikkerhetsanalyse

Last ned

Sladdet. Kvalitetssikring (KS2) av Stad skipstunnel. (2020)

Rapport Publisert Oppdatert

Stereokameramåling og videoanalyse av skipsbølger i Moldefjorden

Last ned

2021. Stad skipstunnel

Rapport Publisert Oppdatert

Stad skipstunnel - videreutvikling og optimalisering

Last ned

2019. Sladdet.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Bergsikring – Stad skipstunnel

Last ned

2019. Rapport fra geologiske undersøkelser, gjennomført i 2019. Målet var å avklare geologiske forhold, og etablere en geologisk modell for bergkvaliteten langs traséen for Stad skipstunnel. Videre er den geologiske modellen benyttet til å utarbeide et konsept for henholdsvis bergsikring og vann- og frostsikring, med tilhørende mengdeestimater. NB! Dette er rapporter som er utarbeidet i forbindelse med forundersøkelsene og forarbeidet, og som del av grunnlaget for beslutningen om bygging. Disse gjøres tilgjengelig på grunn av beskrivelsene som gis, men tilkjennegitte forslag er ikke bestemmende eller førende for de endelige løsningene.

Rapport Publisert Oppdatert

Sluttrapport Moldefjorden og Kjødepollen

Last ned

2019. Vedlegg til Bergsikring – Stad skipstunnel

Rapport Publisert Oppdatert

Boring og logging av borkjerner

Last ned

2019. Vedlegg til Bergsikring – Stad skipstunnel

Rapport Publisert Oppdatert

Beregning av Q-verdier Kjødepollen

Last ned

2019. Vedlegg til Bergsikring – Stad skipstunnel

Rapport Publisert Oppdatert

Beregning av Q-verdier Moldefjorden

Last ned

2019. Vedlegg til Bergsikring – Stad skipstunnel

Rapport Publisert Oppdatert

Teknisk forprosjekt - Stad skipstunnel

Last ned

2017. Rapporten, med tilhørende vedlegg, er et resultatdokument produsert av Norconsult AS og Dr.techn. Olav Olsen AS i et arbeidsfellesskap og som omfatter teknisk forprosjekt for skipstunnelen ved Stad.

Rapport Publisert Oppdatert

Teknisk forprosjekt. Vedlegg A: Tekniske tegninger

Last ned

2016. Stad skipstunnel.

Rapport Publisert Oppdatert

Teknisk forprosjekt. Vedlegg D: SHA restrisiko

Last ned

2016. Stad skipstunnel.

Rapport Publisert Oppdatert

Teknisk forprosjekt. Vedlegg E: Brannkonsept

Last ned

2016. Stad skipstunnel.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Teknisk forprosjekt. Vedlegg F: Risikoanalyse

Last ned

2016. Stad skipstunnel.

Rapport Publisert Oppdatert

Teknisk forprosjekt. Vedlegg G: CFD - beregning av røykspredning

Last ned

2016. Stad skipstunnel.

Rapport Publisert Oppdatert

Teknisk forprosjekt. Vedlegg H: Ventilasjon

Last ned

2016. Stad skipstunnel.

Rapport Publisert Oppdatert

Teknisk forprosjekt. Vedlegg I: Vurdering av frost

Last ned

2016. Stad skipstunnel.

Rapport Publisert Oppdatert

Teknisk forprosjekt. Vedlegg J: CFC - studie av bank- og squateffekter

Last ned

2017. Stad skipstunnel.

Rapport Publisert Oppdatert

Ekstern kvalitetssikring 1 (KS1) - Stad skipstunnel

Last ned

Ekstern kvalitetssikring 1 (KS1), utarbeidet for Fiskeri- og kystdepartementet og Finansdepartementet 13. mars 2012.

Rapport Publisert Oppdatert

KS1 - Usikkerhetsanalyse

Last ned

13. mars. 2012. Stad skipstunnel.

Rapport Publisert Oppdatert

KS1 - Samfunnsøkonomisk analyse

Last ned

13. mars 2012. Stad skipstunnel.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Konseptvalgutredning 2010. Stad skipstunnel

Last ned

Vedlegg 5, 6 og 8 som separate vedlegg.

Rapport Publisert Oppdatert

Konseptvalgutredning, vedlegg 5

Last ned

2010. Risikoanalyse. Stad skipstunnel.

Rapport Publisert Oppdatert

Konseptvalgutredning, vedlegg 6

Last ned

2010. Analyse av AIS-data og beregning av ventetid. Stad skipstunnel.

Rapport Publisert Oppdatert

Konseptvalgutredning, vedlegg 8

Last ned

2010. Oppdatert møtereferat, DNV - Kystverket. Stad skipstunnel.

Rapport Publisert Oppdatert

Nyhetssaker om Stad skipstunnel

Til toppen