Hopp direkte til innhold

Innseiling Borg havn

Av hensyn til fremkommelighet, kapasitet og trafikksikkerhet skal Kystverket utbedre innseilingen til Borg havn, som ligger i Fredrikstad kommune i Viken fylke. Havnen ligger i utløpet til Glomma. Farvannet grunnes opp av sedimenter som transporteres med elva og avsettes på sjøbunnen ettersom elvevannets hastighet reduseres når det møter sjøen i dette områder.

 

Utbedring av innseilingen til Borg havn ved Fredrikstad har som formål å ta farvannet i Røsvikrenna tilbake til samme standard som etter mudringen i 1995. Røsvikrenna er smal med til tider sterk strøm. I situasjoner med sidevind er denne delen av seilasen krevende. Trafikken er i dag strengt regulert med begrensninger blant annet på sikt, natt- og dagseilas, bruk av taubåt, farlig last og skipstørrelse. 

Hva ønsker vi å oppnå?

Hensikten med tiltaket er å gjøre seilasen gjennom Røsvikrenna tryggere. Tiltaket skal totalt sett bidra til og bedre fremkommeligheten gjennom Røsvikrenna og derigjennom 

  • Redusere sannsynligheten for grunnstøtinger
  • Redusere sannsynligheten for sammenstøt
  • Redusere sannsynligheten for miljøforurensning i et område med nærliggende naturreservat
  • Øke forutsigbarhet i transportutviklingen

Beskrivelse av tiltaket

Tiltaket innebærer mudring og oppgradering av navigasjonsinnretninger i farvannet:

  • Røsvikrenna utdypes til 12 meter dybde i 90 meter bredde.
  • Snuplass ved Fuglevikbukta utdypes til 11 meter dybde i en vendesirkel med 200 meter i diameter.
  • Det etableres nye seilingsmerker i Røsvikrenna og snuplass.

Forberedende prosjekt til Innseiling Borg

Kystverket planlegger å gå i gang med forberedende prosjekt før utdypingstiltaket settes i gang. Forberedende prosjekt vil bestå av prøvemudring i tiltaksområdet med deponering av forurensede masser i tillegg til test av ulike avbøtende tiltak og videre kunnskapsinnhenting i området.

Hensikten med forberedende prosjekt er å sikre nødvendige utredninger og dokumentasjon sett mot foreliggende vilkår gitt av tillatelsen til mudring og dumping fra Miljødirektoratet.

Prosjektet ligger inne Kystverkets handlingsplan basert på NTP 2022-2033.

imageo5gyc.png
Seilingsleden Røsvikrenna med Borg havn
og Øra industriområde midt i bildet.
Til toppen