Hopp direkte til innhold
Sortering på

Søkeresultat

Kystverket er ein transportetat som ligg under Samferdselsdepartementet. Vi sørger for sikker og effektiv ferdsel i farleier langs kysten og inn til hamner, og sørge for ein nasjonal beredskap mot akutt forureining.

Tema

Kystverket forvalter tilskuddsordninger for havner og sjøtransport.

Tema

Kystverket drifter og utvikler digitale og maritime tjenester som bidrar til tryggere og mer effektiv navigasjon.

Tema

Kystverket utøver myndigheit etter hamne- og farvasslova, delar av forureiningslova, svalbardmiljølova og plan- og bygningslova.

Tema

Kystverket har forskning og utvikling i fokus, og deltar i ulike teknologiutviklingsprogram og gjennomfører flere forskningsprosjekter. Les mer om forskningsarbeidet vårt her.

Tema

Kystverket har ansvaret for statens beredskap mot akutt forurensning. Formålet med beredskapen mot akutt forurensning er å verne om liv, helse, naturmiljø og næringsinteresser til sjøs og på land.

Tema

Farledsbevis utstedes av Kystverket og gir navigatører lov til å seile uten los i et spesifikt farvann.

Tema

Er du på jakt etter statistikkar og prognosar knytt til Kystverket sitt virke og ansvarsområde?

Tema

Kystverket arbeider for å legge til rette for en konkurransedyktig, effektiv, sikker og miljøvennlig sjøtransport. Både sjøtransporten og næringslivet er avhengig av systemet av farleder og havner/havneterminaler. I arealplanprosesser er Kystverkets oppgave å ivareta sjøtransportens og næringslivets interesser knyttet til dette.

Tema

Det nasjonale AIS-nettverket gir Kystverket en kontinuerlig oversikt av trafikkbildet langs kysten og i havområder. AIS-data deles med andre myndigheter og havner.

Tema

Ein god havnestruktur og ein sikker og effektiv sjøtransport er viktig for økonomisk vekst og regional utvikling. Kystverket legg til rette for ein trygg og effektiv sjøtransport slik at stadig meir gods blir frakta på sjø.

Tema

Kystverket prosjekterer og har egen prosjektledelse og byggeledelse for gjennomføring av utbyggingstiltak i farvannet.

Tema

Forurensningsloven har som formål å motvirke og redusere skadelige virkninger av avfall. Kystverket har ansvar for deler av forurensningsloven, i forhold til akutt forurensning og skipsvrak som blir betegnet som avfall.

Tema

Arbeidet med maritim sikring har som mål å forhindre tilsiktede uønskede handlinger mot skip og havneanlegg. Kystverket har ansvaret for at regelverket for maritim sikring gjennomføres i norske havner og havneanlegg.

Tema

Sjøtrafikksentraltjenesten – Vessel Traffic Service (VTS) – er en internasjonalt standardisert tjeneste, som i Norge er driftet av Kystverket for å bidra til sikker og effektiv navigasjon og verne om miljøet.

Tema

SafeSeaNet Norway er en nasjonal meldeportal der skipsfarten bestiller los og sender myndighetspålagte ankomst- og avgangsopplysninger til norske myndigheter og havner.

Tema

Kysten vår har vore ein ferdselsåre frå dei tidlegaste tidene. Frå mellomalderen byrjar vi å finna dei første kjente elementa i den maritime infrastrukturen.

Tema

Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk og beskriver hvilke mål og prinsipper regjeringen legger til grunn for den. Gjeldende NTP (2018–2029) ble lagt frem i 2017. Neste NTP (2022-2033) er ferdig behandlet i Stortinget.

Tema

Los og farledsbevis sikrer en trygg seilas ved å sørge for at fartøy har tilstrekkelig kompetanse om bord. Losplikten oppfylles ved å ta los eller bruk av farledsbevis.

Tema

Langs hele norskekysten er det et nettverk av farleder, kategorisert som enten hovedled eller biled. Farledene er transportsystemet vårt til sjøs, og har blant annet betydning for forvaltning, planlegging, utbygging og operativ virksomhet i kystsonen. Kystverket har ansvar for utbedringer i farvannet, som farledene, og bidrar til bedre sikkerhet og effektivitet for ferdsel langs norskekysten.

Tema

Sjøtransport er den sikreste måten å frakte store godsmengder på. Kystverket legger til rette for at stadig mer gods blir fraktet på sjø i stedet for på veg, også for den innenlandske varetransporten. Dette bidrar til lavere klimautslipp og redusert miljøbelastning.

Tema

Los

Rundt 300 loser i Kystverkets lostjeneste sørger for sikker seilas langs norskekysten, 24 timer i døgnet – hele året.

Tema

Vi skal bygge verdas aller første fullskala skipstunnel! Den blir 1,7 kilometer lang, 50 meter høg og med ei bredde på 36 meter − som betyr at fartøy inntil størrelsen på Kystruten og Hurtigruten vil kunne få ein sikker seglas forbi det utfordrande Stadlandet. Etter planen vil tunnelen stå ferdig i 2026.

Tema

Sammen med flere samarbeidspartnere skal Kystverket samle inn kunnskap om oljevernaksjoner ved utslipp av lav-svovel drivstoffoljer. 

Tema

Maritim sikring er tiltak som iverksettes for å forebygge og hindre handlinger som kan skade havner, havneanlegg eller skip som anløper disse. Kystverket har ansvaret for at regelverket om maritim sikring gjennomføres i norske havner og havneanlegg. Dette omtales gjerne som havnesikring. Sjøfartsdirektoratet har ansvaret for de deler av dette regelverket som angår skip.

Tema

Hvordan er vegen til sjøs og langs den viktige kysten organisert, hva betyr sjømerkene og hvordan navigerer vi? Det gjøres daglig små og store tiltak for å legge til rette for sikker ferdsel til sjøs.

Tema

Kystverkets har ansvaret for å koordinere statlig, kommunal og privat beredskap. Her kan du lese mer om hva det innebærer.

Tema

Kystverket har utarbeidet flere veiledere og skjema til bruk i forbindelse med maritim sikring.

Tema

Her finner du informasjon om tiltak i Kystverkets prosjektportefølje, som er navngitt i gjeldende Nasjonal transportplan og er under planlegging og gjennomføring.

Tema

Her finnere dere de aktuelle utredningene og rapportene for Stad skipstunnel, i tillegg til bakgrunnsinformasjon og relevante bilder/illustrasjoner.

Tema

Eierskapet til norske havner ligger i hovedsak til kommunene, med enkelte innslag av privat eierskap. Etter regionreformen har også fylkeskommunene kommet inn som en eier av havneinfrastruktur. Det er en betydelig variasjonsbredde i organisering av eierskap, drift og forvaltning i norske havner.

Tema

Havne- og farvannsloven skal fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et konkurransedyktig næringsliv. Loven skal ivareta nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser.

Tema

Lurer du på hva et spesielt sjømerke betyr? Hva forteller ei fyrlykt? Hva er forskjellen på et fyr og ei lykt? Og hvordan er sjøvegen i Norge merket? Det kan du lese mer om her.

Til toppen