Hopp direkte til innhold

Statistikk om skipstrafikk målt i utseilt distanse i norske havområder

Her presenteres et overordnet bilde av skipstrafikk målt i utseilt distanse i nautiske mil for ulike skipskategorier i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Den utseilte distanse for skip utgjør trafikkarbeidet for skip.

Den utseilte distansen for samtlige skipskategorier ble i norske havområder redusert fra om lag 46 millioner nautiske mil i 2018 til om lag 45,4 millioner nautiske mil i 2019. Dette utgjorde en reduksjon på 1,4 prosent. Den samlede utseilte distansen for alle skipstyper i norske havområder i 2018 tilsvarer i overkant av 2 000 jordomseilinger ved ekvator.

Utseilt distanse fordelt på havområder

Om lag 45 prosent av samlet utseilt distanse i alle norske havområder i 2019 knyttes til Nordsjøen, mens 31 prosent og 24 prosent knyttes til hhv. Norskehavet og Barentshavet. Skipstrafikken er altså størst i det minste havområdet med hensyn til areal – Nordsjøen – og minst i det største havområdet – Barentshavet. Havområdene sammenfaller med forvaltningsplanområdene Nordsjøen og Skagerrak, Norskehavet og Barentshavet, samt områdene innenfor grunnlinjen for alle tre havområder.

Utseilt distanse fordelt på skipskategorier

I 2019 utgjorde de tre største og toneangivende skipstypene passasjerskip, stykkgodsskip og fiskefartøy om lag 61 prosent av samlet utseilte distanse i norske havområder. I 2019 er passasjerskip den største skipskategori målt i utseilt distanse med nesten 11 millioner nautiske mil i de tre havområdene. Dette utgjør 23,7 prosent av samlet utseilte distanse. Deretter følger stykkgodsskip med 19,7 prosent og fiskefartøy med 17,8 prosent.

Fordelingen av skipsaktivitet i de ulike havområdene er imidlertid ikke lik: Mens passasjerskipene utgjør den største skipskategorien med hensyn til utseilt distanse i Nordsjøen og Norskehavet, så dominerer fiskefartøyene utseilt distanse i Barentshavet.

Nedgangen i utseilt distanse fra 2018 til 2019 kan hovedsakelig forklares i nedgangen i nominelle nautiske mil innen de tre toneangivende skipskategoriene: passasjerskip, stykkgodsskip og fiskefartøy. Hvis vi ser på relativ nedgang finner vi imidlertid støst nedgang i utseilt distanse for produktoljetankere. Størst vekst finner vi i skipskategorien gasstankere med 30 prosent vekst i utseilt distanse i 2019 sammenliknet med 2018. Særlig fordoblingen i utseilt distanse for gasstankere i Barentshavet fra 2018 til 2019 forklarer denne utvilkingen.

Hva bruker Kystverket kunnskap om utseilt distanse til? 

Den utseilte distansen til skip er forutsetningen for å estimere driftsutslippene. Utviklingen av utseilt distanse for ulike skipstyper og størrelseskategorier brukes også innen nautiske risikoanalyser, sannsynlighetsanalyser for akutte utslipp, miljørisikoanalyser, samt prognoser for skips trafikkarbeid.

I www.havbase.no oppdateres den utseilte distansen knyttet til skipstyper og størrelseskategorier for havområdene Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet månedlig.

Tidsserier for utseilt distanse i norske havområder finner du i excelfilen under Relaterte dokumenter. Mer om metode og feilkilder se metadata.

Til toppen