Hopp direkte til innhold

Statstikk om skipsfartens driftsutslipp til luft

Utslipp fra transportsektoren har stort fokus, og Kystverket arbeider for at skipsfarten skal bli mer effektiv, sikker og miljøvennlig. I www.havbase.no publiseres estimerte driftsutslipp fra skip, og Kystverket presenterer her tidsserier for utslipp fra skipsfarten i norske havområder.

Driftsutslippsestimatene knyttes til utslippskomponentene (NOx), svoveldioksid (SO2), karbonmonoksid (CO), samt svevestøv (PM).

Utslippsestimatene knyttes til år og geografisk til havområdene Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, inkludert farvannet innenfor grunnlinjen. I havbase kan en også knytte utslippene til skipstyper og skipsstørrelseskategorier fordelt på måneder.

I 2019 ble det fra alle skip i norske havområder sluppet ut 9 403 388 tonn CO2. Dette representerte en økning på 5,5 prosent fra 2018 da det samlete CO2 utslippet fra skipsfarten var på 8 915 281 tonn. 53 prosent av samlete CO2 utslipp skjer i 2019 i det minste – men mest trafikkerte – havområdet, det vil si Nordsjøen og Skagerrak, mens 26 prosent og 21 prosent slippes ut i hhv. Norskehavet og Barentshavet.

Utslippstall for øvrige utslippskomponenter (under) viser at utslippene øker for alle utslippskomponenter fra 2018 til 2019. Karbonmonoksid (CO) økte med 5,6 prosent, nitrogenoksid (NOx) 7,2 prosent, svoveldioksid (SO2) 13,2 prosent og svevestøv (PM) 10,4 prosent.

Hovedforklaringen på økte utslipp er økt aktivitet i skipstrafikken knyttet til utseilt distanse (se statistikk over utseilt distanse). Idet økningen av utslippene er større enn økningen i utseilt distanse kan dette forklares med økning i skipsstørrelse.

Figur: Driftsutslipp til luft i norske havområder for utvalgte
utslippskomponenter 2018–2019. Kilde Kystverket/Havbase

 

Driftsutslippene fra skip vil i stor grad være en funksjon av utseilt distanse. Samtidig vil fremtidig utvikling av teknologi, skipsstørrelse og særlig drivstofftyper ha betydning for driftsutslippene fra skip.

For mer informasjon se lenke til tidsserie for driftsutslipp, samt lenke til metadata under.

Til toppen